Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Філька 511.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
118.84 Кб
Скачать

1. Поняття та та предмет криміналістики.

Криміналістика — це наука, яка дійсно знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю. Саме криміна¬лістика на основі своїх наукових досліджень та розробок пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим, експертам, суддям науково обґрунтовані та перевірені практикою засоби, прийоми та методи розкриття злочинів, розслідування та судового розгляду кримінальних справ.

Криміналістика привертає до себе увагу насамперед тим, що вона допомагає встановити істину, проникнути у невідоме, таємне. У повсякденному розумінні криміналіс¬тику пов'язують з детективами Агати Кристі та Конан Дойля про досвідчених слідчих, славетних експертів або доблесних нишпорок, але справжній зміст криміналістики не відповідає поверхневому уявленню детективного жанру.

Термін «криміналістика» (від лат. сгітіпаїгз — те, що стосується злочину) уперше вживається наприкінці XIX ст. судовим слідчим, а згодом університетським професором Гансом Гроссом, який вважав її допоміжною по відношен¬ню до кримінального права та визначав як вчення про реа-лії кримінального права.

Зародження криміналістики пов'язане із соціальним замовленням держави і суспільства науці: розробити нові засоби і методи розкриття і розслідування злочинів в умо¬вах появи професіональної та організованої злочинності. Історично криміналістика народилася в надрах кримінально-процесуальної науки й тому тісно пов'язана з теорією доказів.

Криміналістику слід розглядати у трьох аспектах: як науку, як навчальну дисципліну та як практичну діяль¬ність у боротьбі зі злочинністю.

Предмет криміналістики є багатогранним і складним. У юридичній літературі мають місце різні визначення пред¬мета криміналістики: як науки про розслідування злочи¬нів, або науки про розкриття злочинів, або науки про суку¬пність технічних засобів, тактичних прийомів і методич¬них рекомендацій. Останнім часом криміналістику визна¬чають як науку про технології та засоби практичного слідознавства у кримінальному судочинстві. Однак усі ці визначення звужують реальний предмет криміналістики та закономірності, що вивчає ця наука.

Питання про предмет криміналістики довгий час зали¬шалося дискусійним (наприклад, дискусії про предмет криміналістики 50-х чи 70-х років), що пов'язано зі склад¬ністю об'єкта пізнання (вивченням злочинної діяльності та діяльності щодо протидії злочинності).

Криміналістика — це наука про закономірності зло¬чинної діяльності та її відображення в джерелах інфор¬мації, які слугують основою для розробки засобів, прийо¬мів і методів збирання, дослідження, оцінки і викорис¬тання доказів з метою розкриття, розслідування, судово¬го розгляду та попередження злочинів.

Злочинна поведінка відбивається в різних слідах, які можуть стати у встановленому законом порядку джере¬лом доказів. Тому важливим елементом предмета кри¬міналістики є процеси збирання, дослідження, оцінки та використання доказів.

Збирання доказів — це перший етап роботи з доказа¬ми, який складається з таких стадій:

1) виявлення доказів — їх відшукання;

2) фіксація доказів, їх закріплення;

3) вилучення доказів — дії, які забезпечують можли¬вість використання доказів, приєднання їх до справи та дослідження;

4) збереження доказів.

Дослідження доказів являє собою пізнання дізнавачем, слідчим, прокурором та судом їх змісту, перевірку вірогід¬ності існування тих фактичних даних, які складають зміст доказів.

Оцінка доказів — це логічний процес встановлення до¬пустимості та відносності доказів, наявності та характеру зв'язків між ними, визначення шляхів використання дока¬зів з метою встановлення істини..

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]