Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Політична економія_.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
891.39 Кб
Скачать

Тема 11. Домогосподарства

Починаючи вивчати тему «Домогосподарства» [1, тема 11; 2, тема 9], необхідно спочатку визначитись з самим поняттям, з економічною сутністю цієї категорії. Не слід плутати термін «домогосподарство» з терміном «сім'я». Термін «домогосподар-ство» більш чітко прив'язаний до територіальних меж окремої господарської одиниці, включає членів домогосподарства, що не є родичами, і передбачає існування економічних відносин власності всередині домогосподарства та виробничих відносин (якщо вони існують). У ринковій економіці вони виконують дві основні; економічні функції: основного постачальника економічних ре-| сурсів і основної витратної групи в національному господарстві.

В економічній системі суспільства домогосподарства безумовно] виступають у ролі отримувачів доходів. Важливо проаналізувати і такі основні джерела доходів домогосподарств, як заробітна плата,] відсотки на вкладений капітал, доходи від інвестиційних товарів,! дивіденди, отримання плати за кредит, доходи від ведення особис-І того підсобного господарства тощо. Для систематизації основних! джерел доходів в економічній літературі використовуються дві ос-.] новні класифікації розподілу доходів домогосподарств. Це — функ-| ціональний розподіл доходів і особистий розподіл доходів.

Вивчаючи розподіл доходів, важливо звернути увагу на при-| чину такого явища ринкової економіки, як нерівномірність роз4 поділу доходів. Необхідно проаналізувати сутність категорій про-! житковий мінімум, оптимальний споживчий бюджет, мінімаль-'| ний споживчий бюджет, трансфертні платежі.

Отримавши доходи, кожне домогосподарство їх витрачає. Т| му аналізуючи доходи господарюючих одиниць, не можна обійти] увагою витрати домогосподарств. Отриманий дохід витрачається] у двох основних напрямах, з метою задоволення таких цілей:' споживання і заощадження. Студенту важливо опрацювати сут-| ність зазначених категорій, розглянути структури споживання і І заощадження.

Закономірності поведінки господарюючих суб'єктів на ринку] допомагає зрозуміти аналіз таких понять: ефект доходу, ефекті заміщення, закон спадної граничної корисності, правило макси-] мізації корисності, бюджетні лінії, криві байдужості.

З'ясувавши сутність категорії «домогосподарство», джерела! доходів господарюючих суб'єктів та напрями їх витрат, важливо'! визначити місце домогосподарств в економічній системі суспіль-] ства. У першу чергу — це важіль встановлення економічної рів- і новаги. У даному разі слід проаналізувати рівність інвестицій і заощаджень, сукупних витрат і вартості виробленого продукту, попиту і пропонування. Домогосподарства також мають надзви-1 чайно важливе значення в економіці суспільства, оскільки вони разом узяті формують сукупний попит, який зорієнтовує всю рин­кову систему в цілому. Безумовно, роль домогосподарств у дер­жаві визначається їх статусом постачальників ресурсів, а саме: робочої сили, капіталу, грошей, готових товарів, призначених для задоволення потреб особистих і суспільних.

Сьогодні інтерес до вивчення діяльності домосподарств зрос­тає, оскільки постійно з року в рік посилюється їх значення в економіці. В Україні, наприклад, значно збільшилась їх частка у валовому внутрішньому продукті.

Цікаво було б, вивчаючи дану тему, розглянути статистичні дані, які б допомогли зробити висновок про джерела доходів громадян України, про їх диференціацію, та дістати уявлення про державне регулювання цього значного сектору економіки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.