Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори-естика,естетика.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
258.71 Кб
Скачать

1. Актуальність дослідження етики в сучасному українському суспільстві.

Виквчення етики - не читання моралі й не має на меті спонукати когось до добра та порядності. Хоча в коло його завдань безперечно входить формування певних засад моральної культури, котрі могли б допомогти тому, хто справді прагне добра, краще усвідомлювати проблеми, які в цьому зв'язку виникають.

Актуальність дослідження. Сучасне українське суспільство характеризується суттєвими політичними та економічними перетвореннями, нестабільністю у багатьох сферах суспільного життя, практично, перебуває на межі економічної кризи. Особливо актуальним постає проблема впливу вказаних перетворень на сучасну молодь, оскільки зміни в суспільстві на етапі соціалізації піддають значній трансформації ціннісні орієнтації особистості. Інтерес до молоді зростає ще й у тому аспекті, що вирішення динамічних соціальних та політичних проблем потребує втручання фахівців нової формації, особливо у сфері соціального управління. Адже одним з найбільш виразних наслідків динамізму сучасного життя стає високий рівень соціальної і професійної мобільності людини. А це також вимагає дотримання певного рівня загальних та професійних морально-етичних основ. Завдання формування належної професійної етики майбутнього фахівця можливо повноцінно здійснити в навчально-виховному процесу.

2. Пердмет і структура етики

Структура

1. Емпірична, або описова етика, яка описує, констатує та аналізує вдачу, звичаї, моральні чесноти представників різних народів і народностей, соціальних груп і прошарків, різних спільнот, які й складають моральні стосунки у суспільстві на різних етапах його розвитку.

2. Загальна теорія моралі, або філософські проблеми етики, де мова йде про походження моралі, її сутність, структуру, специфіку, співвідношення моральної необхідності, свободи і відповідальності, моральні аспекти сенсу життя тощо.

3. Нормативна етика як зведення вимог, приписів суспільства і стереотипів поведінки особистості, її моральних якостей, які відповідають суспільним моральним нормам.

4. теорія морального виховання, або педагогічна етика, яка забезпечує засвоєння індивідами встановлених моральних зразків поведінки.

5. Професійна етика, яка покликана описати й обґрунтувати особливості моралі різних професійних груп, виходячи зі специфіки їхньої діяльності.

6. Історія етичної думки, яка демонструє, як утворюється коло етичних проблем, як змінювались способи постановки проблем, підходи до їх вирішення, як поглиблювалось розуміння природи моралі, її призначення і функції у житті суспільства, а також закономірностей її розвитку і функціонування.

Предмет(мораль)

Поняття «етика» походить з давньогрецького «ethos», що спочатку позначало спільне місце мешкання. У епоху давньогрецької архаїки це слово набуло значення звичаю, характеру, темпераменту, образу думок. Зміст предмета етики, як свідчить історичний досвід, відображений в історії етичної думки, залежить від філософської світоглядної системи, на якій базується етичне знання, від соціокультурного фону конкретно-історичного етапу розвитку суспільства, рівня розробки самого етичного знання, — тобто теоретичної рефлексії моральної свідомості про саму себе і соціального замовлення суспільства, окремих спільнот, держави на відповідні ідеї, концепції, теорії.Моральна сфера людського життя є чи не найскладнішою, оскільки поняттям «мораль» охоплюються такі його аспекти, як:

- правила, які регулюють людську поведінку, зокрема, міжособистісні та професійні стосунки;

- безпосереднє індивідуальне та групове вираження людяності - піклування про людину;

- особливу сферу ціннісного буття людини;

- засіб обслуговування людської діяльності;

- засіб з'ясування сенсу існування і сфери самореалізації;

- форму духовно-практичного опанування світу - форму суспільної свідомості, або духовного життя суспільства;

- форму самосвідомості людини

«Етика» на побутовому рівні частіше за все розуміється як «мудрість життя»; В останні роки поняття «мораль» ніби зменшило свою визначеність й актуальність, але можна стверджувати, що чим більше суспільство і люди втрачають у своєму духовному житті, тим більш особистим і потаємним стає для людини те, що охоплюється поняттям моралі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]