Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді методика викладання зарубіжки.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
152.46 Кб
Скачать

1. Зарубіжна література як шкільний навчальний предмет

Складовою системи нової освіти є дисципліни гуманітарно­го циклу, а серед них — новий шкільний курс «Зарубіжна література». Надання цьому курсу статусу профілюючого визначило його як унікальне явище не лише у вітчизняній, а й у європейській освітній галузі. Саме на цей предмет покладе­но завдання гуманітарного виховання молоді, залучення її до багатств світової духовної культури, духовного й морального зростання особистості, естетичного виховання, зокрема — підго­товки до життя в конкретному історичному соціокультурному просторі.

Світова література в школі — свідчення нашої відкритості інтеграційному світові.

Література вивчається у всіх типах шкіл України. Навчальний предмет літератури включає літературознавство і теорію літератури. У процесі вивчення художніх творів учні повинні засвоїти систему конкретних і узагальнених знань, тобто, вона вивчається як вид мистецтва і як об'єкт літературознавчої науки. Вивчаються твори різних жанрів, стилів, напрямків. Знання й і вміннями, сформованими під час вивчення цього навчального предмета учні повинні вміти користуватись у нестандартних ситуаціях.

Художня література розвиває образну пам'ять, уяву, естетичний смак, розумові здібності, збільшує потребу творчої праці, підвищує культуру усно­го й писемного мовлення.

Література в школі, отже, закономірно, зближує самою природою пред­мета мистецтва і науку, точніше - основи науки про нього. Чудесний сплав науки і мистецтва - у цьому специфіка шкільного предмета літератури. Він природно поєднує в собі чуття і свідомість, піднесеність і розумову діяльність

2.Зміст і структура шкільного курсу зар.Л-ди

На основі нових програм, підручників, навчальних посібників з літератури плануючи уроки й систему позакласних занять в усіх їх різновидностях вчитель-словесник має творчо використовувати нові й відроджені надбання мистецтва слова і всіх споріднених з ним видів художньої творчості, схвальне прийняті народом, а також досягнення літературознавчої науки.

Повернені із забуття письменники і сучасні твори української літератури несуть у собі збагачення змісту уроків, різноманітних творчих видів саме стійної роботи з книгою, читацьких конференцій та інших форм класних та позакласних літературних занять. Зрозуміло, що цьому високому рівню художньої думки суспільства змісту творів має відповідати і методика літератури.За­рубіжна література передбачає формування потреби і відповідних навичок у читан­ні художньої літератури; створення на основі засвоєних літе­ратурних знань оптимальних умов для всебічного розвитку і реалізації особистості; формування національних і загально­людських цінностей; залучення учнів до найкращих здобутків духовної культури.

В центрі шкільної програми містяться дібрані у відповідності з зіковими, психологічними можливостями дітей видатні за своїм ідейно-художнім значенням твори письменників.Водночас, на певних етапах навчання програма передбачає засвоєння науково обгрунтованого і чітко визначеного кола історико- і теоретико-літературних знань, формування вмінь і навичок, зв'язаних з читанням, ана­лізом і оцінкою художніх творів, оволодіння літературною мовою, заглиб­лення у стиль письменника.Курс літератури в середній школі програма ділить на два етапи: перший- 5-8 класи); другий - 9-11 класи. Такий поділ зумовлений освітньо-виховними завданнями предмета, віковими особливостями учнів, їх пізнавальними, пси­хологічними, розумовими можливостями. Попередній - пропедевтичний курс - курс читання в початкових класах покликаний навчити дітей на тільки читати, а й сприймати художні твори чуттям і свідомістю, шанувати книжку, любити літературу, плекати життєву потребу в ній.З 5 по 8 клас — пропедевтичний курс, який підготує школярів до аналізу художніх творів різних літератур; 2) з 9 по 12 клас — основний курс — читання й дослідження художніх текстів з урахуванням їхньої націо­нальної специфіки у взаємозв'язку з процесом розвитку світо­вої культури.В системі освіти України дисципліна «Зарубіжна література», була введена у школах з 5 по 12 класи. Завданням зарубіжної літератури як шкільного предмета є вивчення кращих творів світового письменства, розвиток художнього смаку та вміння самостійно працювати з творами світового мистецтва, свідомо сприймати закладені у слові духовні цінності та обсті

3. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЯК НАУКА.

Належить до наук, що готують вчителів словесників.

Методика – галузь педагогічної науки, яка досліджує закономірності навчання певних шкільних дисциплін. Методика викладання світової літератури визначає коло проблем, які безпосередньо пов'язані з викладанням у школі світової літератури як навчальної дисципліни, досліджує їх і шукає найефективніших способів розв'язання.

Об’єкт-процес професійної підготовки майбутнього вчителя до викладання світової літ-ри в школі.Предмет-зміст, методи, прийоми, види і форми навчальної діяльності, спрямовані на реалізацію освітньо-виховних завдань шкільної дисципліни «Зарубіжна літ-ра»

Належить до педагогічних дисциплін та враховує загальні положення педагогічної науки.Такой дотична до літературної науки – історія літ-ри, теорія літ-ри, літ-на критика.Специ.методи дослідження:

  1. Критичне засвоєння досвіду заруб. та вітчизн. методики. Узагальнення методичного досвіду минулого і суч-го.

  2. Масове усне та письмове опитування учнів. багатофункціональність, визначення рівня волод.літ-ю, кола читацьких інтересів, особл. розвитку в різних класах.

  3. Метод цілеспрямованого спостереження-допомагає створити умови умови для ґрунтовного дослідження розвитку педагогічного процесу згідно з визначеною вчителем проблемою та гіпотезою.може довго тривати.

  4. Педагогічний експеримент-для перевірки існуючих методичних рекомендацій та для розробки нових. У формі експериментальних кроків. Головні вимоги розробив В.Голубков.

Суспільне значення методики пояснюється дедалі зростаючим впливом худ.літ-ри на людину, виховною функцією світової літ-ри.як навчальної дисципліни в школі.

Це наука про виховання, літературну освіту й розвиток особистості учня засобами художнього слова, наука про раціональне використання методів і прийомів, які забезпечують учителю-словеснику найвищу педагогічну результативність у його роботі з учнями

Творче використання наукових методів дослідження допо­магає спрямувати набутий досвід на вдосконалення навчально-виховного процесу в школі загалом і викладання світової літератури зокрема.

Допомогти вчителеві набути спеціальних педагогічних вмінь під час викладання шкільної дисципліни «Зарубіжна література» спроможна саме методика викладання літератури самостійна педагогічна наука про виховання, літературну освіту й розвиток особистості учня засобами художнього слова, наука про раціональне використання методів і прийомів, які забезпечують учителеві-словеснику найвищу педагогічну результативність у його роботі з учнями за мінімальної затрати їхньої енергії та сил

4. ЗВЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ.

Історія-наука про загальний розвиток того чи іншого народу

Філософія-(етика, естетика,логіка,гносеологія,онтологія-наука про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства та мислення. Використовувати логіку в мовленнєвій і літ-й діяльності.

Соціологія-країнознавство, гуманістична соціологія-наука про суспільство як цілісну систему і загальні закономірності соціальної поведінки людини.Мотивація літ-х явищ історичним розвитком суспільства, ведення дискусії, аргументація позицій.

Правознавство-конституція, закони,держ.стандарти-наука про встановлення найвищим органом державної влади загальнообов’язкових правил, які мають юридичну силу.

Психологія-психологія творчості, педагогічна пс-я,вікова пс-я,загальна пс-я-наука про закономірності, розвиток і форми психічної діяльності людини.Виявляти психологічні особливості учнів на різних вікових етапах, психологію сприйняття читача-учня, репродуктивне і творче мислення, уяву,естетичні емоції.

Педагогіка-загальна педагогіка,дидактика, історія педагогіки-наука про виховання, освіту. Провадити учительську діяльність з урахуванням специфіки літ-ї освіти, урок і його специфіка в системі літ-ї освіти, розв’язання проблемних ситуацій.

Мовознавство-наука про мову, її функції, універсальні характеристики, структуру та історичний розвиток.Визначити роль літ-ри у розвитку мови та мовлення, фоллодіти різними стилями мовлення, виявляти стилістичну своєрідність літ-го тексту, робити лінгвістичний аналіз

Літературознавство-літ-на критика, теорія літ-ри,історія літ-ри-наука про художню літературу, її теорію та історію. Аналізувати художній твір, інтерпретувати його, розкривати творчу історію. Як наука, методика викладання світової літератури пов'я­зана із суміжними науками, що сприяють осмисленню знань, набутих в інших галузях, розвиткові умінь, необхідних у прак­тичній роботі вчителя, а саме:

суспільні науки — мотивувати літературні явища істо­ричним розвитком суспільства, вести дискусію, аргументу­вати свою позицію під час диспуту;

науки літературознавчого циклу — аналізувати художній твір, інтерпретувати його, розкривати творчу історію, визна­чити його місце в історії літератури тощо;

науки лінгвістичного циклу — визначати роль літерату­ри у розвитку мови й мовлення; володіти різними стилями мови, виявляти стилістичну своєрідність художнього тек­сту, робити лінгвістичний аналіз тощо;

педагогіка — провадити учительську діяльність з ураху­ванням специфіки літературної освіти: учень і особливості його роботи на уроках літератури; урок і його специфіка в системі літературної освіти; формулювання проблемних пи­тань, розв'язання проблемних ситуацій та ін,;

психологія — виявляти психологічні особливості учнів на різних вікових етапах, психологію сприйняття читача-учня, репродуктивне і творче мислення, уяву, естетичні емоції тощо;

логіка — використовувати логіку в мовленнєвій і літера­турній діяльності, в побудові монологу, веденні діалогу, в проведенні уроку тощо;

естетика — зіставляти художні твори та інші види мис­тецтва, естетично розвивати учнів засобами літератури тощо;

технічні засоби навчання — використовувати ТЗН, усвідо­мити роль ТЗН у розвитку художнього сприймання й чи­тацьких інтересів учнів тощо.

Суспільне значення методики викладання світової літера­тури пояснюється дедалі зростаючим впливом художньої літе­ратури на людину, виховною функцією світової літератури як навчальної дисципліни в школі

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.