Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді на питання до екзамену МР.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.68 Mб
Скачать

23

Відповіді на запитання до екзамену з дисципліни «Організація та керівництво методичною роботою в початковій школі»

 1. Зміст і завдання методичної роботи в початковій школі.

Методична робота- важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

Методична робота в школі— спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.

Основним документом з питань методичної роботи є Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалені листом Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 р. N 1/9-318 (Освіта України. – 2002. – 9 липня).

Згідно з цим документом, змістом методичної роботи є:

 • вивчення постанов уряду про початкову школу; оволодіння методологічними й теоретичними основами відповідної галузі науки, сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання предмета, підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури вчителя;

 • систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроку, факультативних та інших занять, позакласної та позашкільної роботи, навчально-виховного процесу в цілому;

 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду; розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів; упровадження результатів наукових досліджень;

 • вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу;

 • підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів, їхньої вихованості, розвитку; надання практичної допомоги педагогічним кадрам в оволодіння сучасними методами викладання й виховання; підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки вчителів;

 • аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей та учнів.

 1. Колективні форми методичної роботи в початковій школі.

Педрада, психолого-педагогічні семінари, методичні виставки, інструктивно-методичні наради, предметні декади, наради за участю директора, творчі звіти вчителів, педагогічні читання, тиждень молодого вчителя, презентація творчих груп, методичний ринг.

 1. Групові форми методичної роботи в початковій школі.

Робота МО, творчі групи, школа молодого вчителя, школа удосконалення, школа педмайстерності, тренінги.

 1. Індивідуальні форми методичної роботи в початковій школі.

Індивідуальні форми методичної роботиохоплюють наставництво, стажування, консультування, відвідування занять і позакласних заходів, дистанційне навчання, самоосвіту тощо.

 1. Педагогічна рада як дорадчий колективний орган управління навчальним закладом.

Педагогічна рада – це постійно діючий орган, яких розглядає кардинальні питання навчально-виховного процесу: план роботи школи, методичних об’єднань учителів, інформацію та звіти працівників навчального закладу, доповіді представників різних організацій тощо.

Мета – мобілізація зусиль педагогічного колективу на виконання задач школи.

У п. 98 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778, підкреслюється, що педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • планування та режиму роботи закладу;

 • варіативної складової робочого навчального плану;

 • переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

 • морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

 • інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

Зміст діяльності педагогічної ради передбачає:

 1. Формування напрямів і завдань розвитку школи.

 2. Визначення змісту освіти, виховання, розвитку учнів, форм і методів організації навчально-виховного процесу (НВП).

 3. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їх творчих здібностей, розповсюдження перспективного педагогічного досвіду, досягнень науки.

 4. Вирішення педагогічних проблем, які пов’язані з удосконалення НВП і забезпечення його якості.

 5. Здійснення планування та регулювання навчально-виховного процесу, його аналіз і контроль.

 6. Розробка системи педагогічного впливу,спрямованого на методичне забезпечення всіх перспектив розвитку школи.

Залежно від цільового призначення, функціонального призначення розрізняють такі види педагогічних рад:

 1. Науково-педагогічні.

 2. Психолого-педагогічні.

 3. Тематичні.

 4. Проблемні.

 5. Установчі.

 6. Підсумкові

 7. Комбіновані.

Науково-педагогічні– передбачають підвищення наукового і методичного рівня викладання основ наук, упровадження в практику інноваційних технологій навчання і виховання, досліджень, провідних ідей перспективного педагогічного досвіду.

Психолого-педагогічні– спрямовані на підвищення рівня психологічної освіченості вчителів.

Тематичні– спрямовують діяльність педагогічного й учнівського колективів на забезпечення ефективності викладання основ наук, підвищення рівня ЗУН учнів, їх виховання і розвитку, формування творчої особистості.

Проблемні – обговорюють питання реалізації науково-методичної проблеми навчально-виховного закладу, розробляють концепцію розвитку школи, затверджують статут.

Установчі– аналізують результати навчального закладу за рік, обирають науково-методичну тему або визначають тактичні й оперативні цілі реалізації проблеми в поточному році; обговорюють і затверджують план роботи школи на рік.

Підсумкові – здійснюють переведення учнів у наступні класи, випуск зі школи.

Комбіновані- проводяться залежно від цільових установок, поєднуючи вищезгадані види.

 1. Методична рада як колегіальний орган педагогічних працівників школи з підвищення їх професійної майстерності.

Методична рада- колегіальний орган педагогічних працівників школи, створений з метою підвищення їх професійної майстерності.

Мета - організація та координація методичного забезпечення навчально-виховного процесу і методичної роботи.

Напрями роботи:

 1. Діагностика стану методичного забезпечення навчально-виховного процесу і методичної роботи.

 2. Розробка нових методичних технологій організації НВП в школі.

 3. Створення і організація роботи творчих груп та інших об’єднань учителів.

Зміст діяльності:

 1. Визначення напрямів і завдань методичного забезпечення НВП і методичного навчання педкадрів.

 2. Визначення змісту, форми і методів підвищення кваліфікації педагогів.

 3. Здійснення планування, організації і регулювання методичного забезпечення, аналіз і оцінка його результатів.

 4. Розв’язання педагогічних проблем, пов’язаних із методичним забезпеченням НВП і навчання педкадрів.

 5. Розробка системи заходів з питань вивчення педагогічної практики, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.

 1. Керівництво методичною роботою в початковій школі.

Заступник директора з НВР у початковій школі здійснює керівництво методичною роботою за такими напрямами:

 • Організація та контроль роботи методичних структур: педагогічної ради, методичної ради, шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, творчої групи.

 • Організація та проведення нарад при заступникові директора, оперативно-методичної наради

 • Організація та контроль роботи над єдиною проблемною темою.

 • Організація та контроль роботи шкільного методичного кабінету.

 • Організація та контроль проведення методичних заходів (семінарів, круглих столів, конференцій тощо).

 • Організація та контроль вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

 • Організація та контроль роботи з молодими педагогами.

 • Організація та контроль самоосвіти роботи педагогів.

 • Заохочення вчителів до методичної роботи: розробки методичних рекомендацій, посібників; розробки авторських програм; виготовлення наочних посібників.

 • Заохочення вчителів до участі в педагогічних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей, конкурсі «Учитель року» тощо.

 1. Структура методичної роботи в початковій школі.

 1. Алгоритм роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою.

Мета роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою – це опрацювання нової педагогічної проблеми, що передбачає зміну змісту освіти, освоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошуку оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки, перевірка ефективності перспективного педагогічного досвіду.

Умови досягнення істотних результатів:

 1. Обрана проблема повинна бути актуальною для даної школи, в даний момент, відповідати її особливостям.

 2. Проблема має бути актуальною для конкретного колективу вчителів та співзвучною сучасним педагогічним ідеям.

 3. Проблема має бути комплексною, охоплювати як навчальну, так і виховну роботу.

 4. Програму роботи над проблемою має складати колегіально весь педагогічний колектив, усі педагоги мають взяти участь в її реалізації.

 5. Проблема має пронизувати всі ділянки внутрішкільної методичної роботи.

 6. Тематична самоосвіта вчителів.

 7. Необхідно постійно здійснювати аналіз проміжних результатів.

Зразок

Назва теми__________________________________________________________

Мета_______________________________________________________________

Задачі______________________________________________________________

з/п

Термін

Зміст роботи

Форма

Відповідальні

Виконання

І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП (перший навчальний рік)

1

Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи

Педрада

2

Обговорення та затвердження педрадою запропонованої проблемної теми школи

Педрада

3

Психолого-педагогічна діагностика навчально-виховного процесу в 1-4 класах

Спостереження, анкетування, контрольні роботи

4

Систематизація зауважень і побажань педагогів

Анкетування, узагальнення

5

Підготовка списку рекомендованої літератури з питань обраної теми

6

Підпорядкування індивідуальних проблемних тем загальношкільній проблемі

Самоосвіта

ІІ. ОСНОВНИЙ ЕТАП (три навчальні роки)

7

Оформлення довідково-інформаційного методичного стенду з визначеної проблеми

Оформлений стенд

8

Моніторингові дослідження навчально-виховної, педагогічної діяльності в початковій школі

Спостереження, анкетування, спеціальні методики

9

Відвідування уроків та виховних заходів у 1-4 класах з наступним їх аналізом

10

Вивчення, узагальнення та впровадження в практику досвіду роботи вчителів школи.

11

Упровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій

12

Робота творчої групи над проблемною темою

13

Проведення педагогічних читань з визначеної теми

Педагогічні читання

14

Організація наставництва, консультацій для молодих педагогів

15

Організація проведення методичних семінарів, круглих столів з питань проблемної теми

16

Забезпечення морального та матеріального стимулювання педагогів

Нагороди, заохочення

17

Комплексне обговорення літератури, в якій висвітлюється визначена проблема

Виставка літератури

18

Складання картотеки методичної літератури

Картотека

19

Розробка творчою групою основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі школи, кожного педагога

20

Обговорення запропонованих рекомендацій, вироблення заходів щодо їх реалізації

Методичне об’єднання

21

Аналіз підсумків роботи педколективу над обраною проблемою за рік

Педрада

ІІІ. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП (один навчальний рік)

22

Проведення освітнього моніторингу в початковій школі

23

Узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій, створення банку педагогічних ідей щодо впровадження проблемної теми в навчально-виховний процес школи

Банк педагогічних ідей

24

Творчі звіти педагогів оа результатами роботи над індивідуальними проблемам ними темами

Звіт

25

Оформлення підсумків роботи над проблемою у вигляді методичних порад, графіків, діаграм тощо

Підсумковий звіт

26

Підсумкова педагогічна рада з проблеми

Педрада

 1. Планування роботи з вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи вчителів початкової школи.

Перспективний педагогічний досвід– це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на виконання актуальних завдань навчання й виховання.

Завдання заступника директора з навчально-виховної роботи– це своєчасно побачити й належним чином оцінити оригінальне, нове й перспективне в роботі вчителя, створити сприятливі умови для впровадження перспективного досвіду в його практику.

Тема досвіду:________________________________________________________

Автор досвіду:_______________________________________________________

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Виконання

І. ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ

1

Видання наказу по школі «Про вивчення, узагальнення й упровадження в практику роботи колективу досвіду роботи вчителя»____________

2

Організація роботи творчої групи з вивчення, узагальнення й упровадження в практику роботи колективу досвіду роботи вчителя

3.

Організація роботи постійної рубрики, присвяченої досвіду роботи вчителя__________

4

Комплектування в методичному кабінеті виставки літератури з питання, над яким працює вчитель___________________________________

5

Складання і ведення картотеки статей фахової періодики з тематики роботи вчителя__________

6

Відвідування уроків та виховних заходів учителя__________________ з метою вивчення його досвіду

7

Розгляд на засідання різних методичних структур результатів вивчення досвіду роботи вчителя____________________________________

8

Аналіз документації, яку веде вчитель__________

ІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ

9

Розробка пам’яток-рекомендацій педагогам для вивчення й упровадження в практику досвіду роботи вчителя_____________________________

10

Організація серії відкрити уроків та виховних заходів за участю членів творчої групи з метою демонстрації на практиці форм і методів роботи вчителя___________________________________

11

Оформлення зібраних матеріалів з досвіду роботи вчителя____________________ у методичному кабінеті школи

12

Підготовка до друку дидактичного матеріалу, доповідей, статей, рефератів, підготовлених учителем, як розкривають його досвід; 2-10 фотокарток, що ілюструють роботу вчителя з дітьми

13

Внесення матеріалів досвіду вчителя__________ до картотеки перспективного педагогічного досвіду методичного кабінету школи

ІІІ. УПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ У ПРАКТИКУ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ ШКОЛИ

14

Проведення методичних заходів, присвячених розкриттю основних положень досвіду вчителя__________________________________

15

Подання матеріалів перспективного педагогічного досвіду вчителя_____________ до методичного кабінету відділу освіти з метою впровадження його в практику роботи вчителів району, міста

16

Педагогічні читання «Досвід роботи вчителя _________________________________________»

17

Консультативна допомога педагогам з оволодіння теоретичними основами досвіду вчителя___________________________________

18

Відвідування уроків та виховних заходів з метою вивчення , впровадження досвіду вчителя_______

19

Слухання на нараді при заступнику директора з навчально-виховної роботи звітів учителів, які впроваджують досвід роботи вчителя__________

 1. Організація самоосвіти учителів початкової школи.

Самоосвіта педагога є одним з найважливіших шляхів упровадження педагогічної науки в шкільну практику Вся система самоосвіти педагога розглядається як постійне та нерозривне співвідношення між педагогічною теорією та шкільною практикою.

Методика та техніка самоосвіти безпосередньо пов’язані з рівнем сформованості в педагогів системи основних педагогічних умінь:

 • вивчати необхідну літературу та перспективний педагогічний досвід;

 • виокремлювати з літератури, що вивчається, та передового педагогічного досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що піднімають теоретичний та методичний рівень;

 • вибирати з прочитаного та побаченого думки та методичні знахідки для апробації у власній педагогічній діяльності;

 • систематизувати та розробити науково-методичне узагальнення;

 • впроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки та шкільної практики у власний досвід роботи з учнями.

Основними завданнями самоосвітньої діяльності педагога є:

 • вдосконалення теоретичних знань, професійної компетентності вчителя;

 • оволодіння новими формами, прийомами навчання й виховання;

 • вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогіки та психології , нових педагогічних технологій;

 • розвиток у школі інноваційних процесів.

 1. Методичне об’єднання вчителів початкової школи: зміст та основні завдання.

Методичне об'єднання (комісії) вчителів– це домінуюча форма методичної роботи в школі, що покликана забезпечити ознайомлення педколективу з новою педагогічною інформацією, передовим досвідом, сприяти впровадженню їх у навчально-виховний процес.

Створюються, якщо в одній школі є три, або більше вчителів однієї спеціальності.

Розрізняють МО:

 • міжпредметні (циклові), наприклад, природничо-математичного циклів, суспільно-гуманітарного та ін.;

 • профільні, наприклад, учителів початкових класів та групи продовженого дня; класних керівників, в школах-інтернатах – методичне об’єднання вихователів та ін.;

 • кафедри (в школах нового типу);

 • асоціації.

.Основні завдання та зміст роботи МО

Основним керівним документом із питань організації методич­ної роботи є «Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти».

Відповідно до цього документу основними завданнями та змістом методичної роботи є:

 • керівництво роботою методичних об'єднань закладу освіти та координація їхньої діяльності;

 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педаго­гічною освітою;

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконален­ня фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення пер­спективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

 • залучення педагогів до навчально-методичної та дослідницької роботи;

 • апробація та впровадження освітніх технологій та систем;

 • аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей;

 • аналіз стану викладання предметів та навчальних курсів;

 • координація індивідуального змісту методичної роботи навчального закладу.

Сьогодення вимагає розв'язання у системі методичної роботи й таких завдань, як сприяння виробленню в учителів умінь і на­вичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

 1. Функціональні обов’язки керівника методичного об’єднання вчителів початкової школи.

 • Планування роботи МО.

 • Проведення моніторингу діяльності МО.

 • Складання аналітичного звіту роботи.

 • Надання практичної допомоги вчителям у підготовці допо­відей, рефератів, методичних розробок тощо.

 • Організація роботи щодо опанування методики викладання молодими вчителями.

 • Організація роботи щодо систематичного вивчення нових програм та підручників.

 • Вивчення стану успішності учнів 1-4-Х класів.

 • Відвідування уроків учителів.

 • Допомога у підготовці членів МО до атестації.

Голова МО веде ділову документацію. Наприкінці навчального року складається звіт щодо роботи МО за рік.

Перелік документів, що відображають діяльність методичного об'єднання:

 • План роботи МО.

 • Матеріали засідань МО (протоколи, тези виступів).

 • Матеріали тематичних семінарів.

 • Картотека ППД.

 • Матеріали школи молодого вчителя.

 • Каталог друкованих робіт учителів школи.

 • Відомості про вчителів школи.

 1. Організація роботи шкільного методичного кабінету.

Шкільний методичний кабінет– організаційний центр методичної роботи з педагогічними працівниками загальноосвітнього навчального закладу, що входить до складу міжшкільних методичних об’єднань, створених на базі навчального закладу.

Очолює методичний кабінет завідувач, якого обирають терміном на два роки з числа досвідчених працівників даного закладу освіти (вчитель-методист, старший учитель).

Методичний кабінет діє під безпосереднім керівництвом заступника директора школи з НВР та методичної ради, яка спрямовує і координує всі напрями його діяльності.

Основна мета ШМК– є створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

Завдання діяльності МК:

 • забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби загальноосвітнього навчального закладу;

 • створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;

 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

 • координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;

 • задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації;

 • організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

У ШМК повинні бути такі матеріали:

1. Нормативно-правові документи

 • Конституція України, Закони про освіту, урядові документи, рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи МОН України, обласного управління освіти;

 • керівні документи з питань педагогіки та психології;

 • положення та інструктивні матеріали з питань організаційно-методичної роботи;

 • інформаційні збірники МОН України.

2. Шкільні нормативно-правові документи:

 • Наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;

 • навчальний план школи;

 • перспективний, річний плани роботи школи;

 • графік навчального процесу;

 • контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації (навчальні програми);

 • графіки контрольних робіт;

 • розклад навчальних занять, індивідуальних занять, занять з учнями вдома;

 • документація з підвищення кваліфікації педагогів;

 • матеріали по роботі педагогічного колективу над науково-методичною проблемою;

 • систематизовані інструктивно-методичні листи МОН України, методичних органів на місцях.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.