Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 6,7,8,9,10,11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
223.23 Кб
Скачать

Тема 8: передпланові дослідження та аналіз економічної ситуації у державі

Перш ніж приступити до розробки прогнозу або програми (плану) розвитку економіки держави, необхідно провести значний обсяг теоретичних і аналітичних досліджень, які повинні охоплювати комплекс проблем розвитку економіки, соціально-економічного та екологічного стану в Україні та ін.

Для аналізу та оцінки економічних, соціальних та екологічних проблем необхідно застосовувати ті ж показники, що і при розробці планів. Розглянемо деякі з них. Це аналіз виробництва валового національного та валового внутрішнього продукту, національного доходу; кількості зайнятих; матеріаломісткості продукції, в тому числі енерго- і паливомістких; експорту та імпорту; інвестиційної діяльності; виробництва по секторах і видах економічної діяльності (галузях економіки), у тому числі розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку, науки, освіти, охорони здоров'я тощо, а також показників ефективності суспільного виробництва; балансів економіки, міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції, балансів трудових ресурсів, основних виробничих фондів, інвестицій і виробничих потужностей, а також фінансових і матеріальних балансів.

Аналіз економічної ситуації за поточний період і на початок планового періоду. Щоквартально на засіданні Кабінету Міністрів України розглядається питання про підсумки діяльності економіки України. Матеріали аналізу готує Міністерство Економіки та з питань європейської інтеграції України разом з відповідними міністерствами, відомствами та обласними державними адміністраціями.

Аналіз функціонування економіки України здійснюється за наведеною далі методичної схемою.

1. Загальна оцінка стану економіки. При цьому аналізується динаміка ВВП і характеризуються зміни складових компонентів та їх співвідношень у ВВП за витратами і доходами. Визначаються причини зміни обсягів реалізації та накопичення (зменшення) товарно-матеріальних запасів у галузях економіки і, зокрема, в промисловості та агропромисловому комплексі.

2. Ціни та інфляція. Здійснюється загальна рактеристика цін та інфляційних процесів, аналізуються проблеми цінової політики та структури цін, а також їх вплив на формування і вдосконалення внутрішнього ринку. Аналізується динаміка оптових цін промисловості, споживчих цін та основних факторів, які на них впливають, а також зміни купівельної спроможності населення. Оцінюються темпи інфляції в продовольчій групі і ціни на непродовольчі товари.

3. Аналізується розвиток промисловості та її галузей. Оцінюється промислова політика на сучасному етапі та стан її реалізації. Вивчаються основні пріоритети і дієвість рішень Президента, Верховної Ради та Уряду України.

Аналізуються галузеві проблеми розвитку та шляхи їх подолання, а саме зниження (збільшення) обсягів виробництва, прибутковості виробництва, фінансовий стан галузей і підприємств; заборгованість перед бюджетом, рівень бартеризації та змін у співвідношенні темпів підвищення заробітної плати та продуктивності праці.

Легка промисловість. Аналізуються заходи, спрямовані на підвищення використання виробничого потенціалу, відновлення втрачених позицій на внутрішньому ринку і підвищення конкурентоспроможності продукції.

Харчова промисловість. Аналізуються досягнення і невирішені проблеми. Оцінюється можливість підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, освоєння нових технологій і видів продукції, розширення ринків збуту, якісних змін у структурі експорту і зниження імпортозалежності держави.

4. Паливно-енергетичний комплекс. Коротко характеризується ситуація в енергетичній галузі, дієвість її реформування. Оцінюється стан розрахунків за спожиті

енергоносії, а також зрушення енергозабезпеченості та енергозбереження в економіці.

Вугільна промисловість. Оцінюється ефективність механізмів державної підтримки вугільної галузі (фінансування з державного бюджету, закупівлі вугілля в державний резерв, реструктуризація і списання боргів).

Нафтогазова промисловість. Оцінюється стан розрахунків та дієвість заходів щодо зменшення заборгованості за спожитий газ, а також проблеми ресурсозабезпечення і завантаження виробничих потужностей нафтопереробних підприємств.

Аналізується стан світового ринку енергоносіїв і динаміка цін. Прогнозується їх вплив на економіку України.

5. Агропромисловий комплекс. Оцінюється діяльність уряду (міністерств, відомств) зі створення умов для ефективної діяльності агропромислового комплексу, реформування земельних відносин, сільськогосподарських підприємств, розвитку інфраструктури. Аналізується динаміка виробництва валової продукції і фактори, що впливають на сільськогосподарське виробництво. Оцінюються заходи, спрямовані на збільшення обсягів виробництва і рішення фінансових проблем.

Аналізується діяльність сільськогосподарських виробників різних форм власності та фактори, що обумовлюють ефективність господарювання.

Оцінюється ефективність функціоніровація ринку і динаміка біржової торгівлі в загальному обсязі реалізації сільськогосподарської продукції, а також чинники, що стримують їх розвиток.

6. Транспорт і зв'язок. Оцінюється діяльність транспортного комплексу України та його фінансовий стан, а також структурні зрушення в діяльності транспорту і зв'язку за аналізований період.

7. Будівельний комплекс. Характеризується діяльність будівельного комплексу України та його фінансовий стан, а також структурні зрушення в діяльності за аналізуючий період.

8. Інвестиційна діяльність. Оцінюється співвідношення попиту і пропозиції на ринку інвестицій. Аналізується динаміка показників і фактори, що обумовлюють

інвестиційний клімат в Україні; обсяги, структура і джерела інвестиційних ресурсів; залучення заощаджень населення в інвестиційний процес і результати емісії цінних паперів як способу залучення коштів; достатність концентрації інвестиційних ресурсів на пріоритетних напрямках і окупність державних і залучених під державну гарантію інвестицій та кредитів; дієвість амортизаційної політики та ступінь залучення

амортизаційних відрахувань на капітальні вкладення.

Оцінюється вплив на інвестиційну діяльність приватизаційних процесів, функціонування фондового ринку, зокрема ринку корпоративних цінних паперів.

9. Інституційні перетворення. Характеризуються приватизаційні процеси, запровадження прозорих процедур приватизації, розширення бази приватизації. Аналізуються динаміка надходження коштів від приватизації до бюджету; застосування антимонопольного законодавства, недопущення і припинення його порушень.

Оцінюється розвиток малого та середнього підприємництва в галузях економіки і регіонах, збільшення кількості діючих малих підприємств і введення в них додаткових робочих місць, збільшення кількості підприємців - фізичних осіб, їх вплив на обсяги виробництва ВВП і на стан наповнення бюджету.

10. Ринок праці та рівень життя населення. Аналізуються демографічна ситуація і проблеми збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці, динаміка та тенденції

показників зайнятості населення; динаміка доходів, розмірів заробітної плати та основних показників рівня життя і купівельної спроможності населення. Порівнюється динаміка співвідношення заробітної плати та вартості виготовленої продукції, робіт, послуг в Україні і світовій економіці.

Характеризується динаміка заборгованості по заробітній платі та інших соціальних виплат. Аналізуються головні чинники, що породжують цю проблему, а також здійснення заходів уряду з її подолання.

11. Розвиток науки та наукового обслуговування, середньої та вищої освіти, культури та мистецтва. Аналізуються динаміка обсягів, структура і якість послуг; основні тенденції розвитку освіти, науки та культури; ефективність використання коштів, у тому числі бюджетних; проблеми реформування окремих галузей.

12. Розвиток охорони здоров'я, рекреаційно-оздоровчого комплексу, фізкультури, спорту, об'єктів соціального забезпечення. Оцінюється існуюча мережа закладів охорони здоров'я та аналізується наявність і можливості санаторно-курортних установ, в тому числі санаторіїв і пансіонатів з лікуванням; забезпечення населення закладами охорони здоров'я, кількістю лікарняних ліжок, відвідувань поліклінік, чисельністю медичних працівників; можливості рекреаційно-оздоровчого комплексу і раціональність його використання.

Оцінюється мережа установ соціального призначення та забезпечення їх потреб.

13. Внутрішній ринок товарів і послуг для населення. Оцінюється стан збалансованого попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг. Аналізуються насиченість ринку вітчизняними товарами і послугами; розвиток інфраструктури сфери торгівлі та громадського харчування; стан впровадження ринкових відносин при реформуванні житлово-комунальної сфери, у тому числі забезпечення якісними житлово-комунальними послугами населення і впорядкування формування тарифів на ці послуги (позитивні і негативні приклади, питання, які потребують вирішення).

14. Екологічна ситуація в Україні. В умовах кризових явищ в економіці України істотно загострилася екологічна ситуація. Внаслідок нераціонального й неконтрольованого використання природних ресурсів все чіткіше проявляються ознаки екологічної катастрофи.

Характерними особливостями погіршення екологічного стану є радіоактивне, хімічне та фізичне забруднення повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, руйнування та забруднення землі, вплив катастрофи Чорнобильської АЕС на радіоактивне забруднення і використання грунтів і лісів, загрозливі умови для проживання населення. При цьому оцінюється стан споживання прісної води, повітря, техногенних катастроф тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.