Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ШКБ Metod 2006.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
5.67 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра опору матеріалів і машинознавства

Методичні вказівки та завдання

для виконання розрахунково-графічних робіт

з дисципліни “Будівельна механіка”

ЧАСТИНА 1

Аналітичний розрахунок плоских стержневих систем

при статичному та рухомому навантаженнях”

для студентів спеціальностей

7.092105 ”Автомобільні дороги та аеродроми”,

7.092106 ”Мости і транспортні тунелі”

усіх форм навчання

Київ НТУ 2006

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра опору матеріалів і машинознавства

Методичні вказівки та завдання

для виконання розрахунково-графічних робіт

з дисципліни “Будівельна механіка”

ЧАСТИНА 1

Аналітичний розрахунок плоских стержневих систем

при статичному та рухомому навантаженнях”

Затверджено”

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол № ­­___ від “___” ________ 2006 р.

Проректор, професор

____________________ М.О.Білякович

Київ НТУ 2006

Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни “Будівельна механіка”. Частина 1. “Аналітичний розрахунок плоских стержневих систем при статичному та рухомому навантаженнях” // підготували: к.т.н., доцент Литвяк С.Й., к.т.н., доцент Гриневицький Б.В. – НТУ. – 2006.

Підготували: канд. техн. наук, доцент Литвяк С.Й.,

канд. техн. наук, доцент Гриневицький Б.В.

Рецензент: докт. техн. наук, професор Піскунов В.Г.

Затверджено”

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол № ­­___ від “___” ________ 2006 р.

Проректор, професор

____________________ М.О.Білякович

© НТУ, 2006

ЗМІСТ

Загальні положення ………………………………………………………………... 4

Розрахунково-графічна робота №1.

Розрахунок статично визначеної плоскої шарнірно-консольної балки (ШКБ)

при статичному навантаженні ……………………………………………………. 5

Розрахунково-графічна робота №2.

Розрахунок статично визначеної плоскої шарнірно-консольної балки (ШКБ)

при рухомому навантаженні. Побудова ліній впливу .……………………….... 17

Розрахунково-графічна робота №3.

Розрахунок статично визначеної плоскої рами .....................…………………... 29

Розрахунково-графічна робота №4.

Розрахунок статично визначеної плоскої ферми

при статичному навантаженні ………………….....................…………………... 43

Розрахунково-графічна робота №5.

Розрахунок статично визначеної плоскої ферми

при дії рухомого навантаження ..……………….....................…………………... 56

Розрахунково-графічна робота №6.

Визначення переміщень у статично визначеній плоскій рамі …………….…... 61

ДОДатки ……………………....……………….....................…………………... 73

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………... 80

Загальні положення

Розроблені методичні вказівки відповідають вимогам програми курсу “Будівельна механіка” (частин 1 та 2) статично визначених і статично невизначених плоских стержневих систем, для студентів спеціальностей “Автомобільні дороги та аеродроми” та “Мости і транспортні тунелі”. Методичні вказівки дають можливість студентам краще зрозуміти розділи дисципліни “Будівельна механіка” та з розумінням виконати необхідні домашні розрахунково-графічні роботи.

Мета домашніх робіт – навчити студентів застосовувати на практиці отримані в процесі вивчення курсу знання при розв’язанні інженерних задач, пов’язаних з розрахунками транспортних споруд, навчити їх правильно користуватись спеціальною довідковою літературою для самостійного опрацювання*.

По кожній розрахунково-графічній роботі студенти обирають схеми, які їм вкаже викладач (номер схеми відповідає порядковому номеру прізвища студента в списку групи). Необхідні розміри схеми та види зовнішніх навантажень наводяться у відповідному рядку таблиці вихідних числових даних. Номер рядка в таблиці відповідає номеру групи або додатково вказується викладачем. Якщо робота студента виконана не за своїм варіантом або не за своїми числовими даними, то вона повертається студенту без її розгляду.

Розрахункові схеми з числовими даними студент повинен накреслити в прийнятому масштабі, олівцем на першій сторінці. Тут же вказуються масштаб розрахункової схеми, геометричні розміри елементів, величини зовнішніх навантажень та інші необхідні дані. Лінійні параметри наводяться в метрах (м), а зовнішні навантаження – в кілоньютонах (кН) і т.д.

В пояснювальній записці студент детально описує порядок розрахунку, наводяться необхідні схеми, використані формули та залежності. Розрахункові схеми з кінцевими епюрами внутрішніх зусиль або лініями впливу будуються олівцем, де вказуються необхідні ординати та знаки. Виконуються необхідні перевірки розрахунків. В кінці пояснювальної записки наводиться список літератури, який використовувався при виконанні домашньої роботи.

Термін здачі домашніх робіт регламентується учбовим планом (графіком), який вказує викладач. Завершену роботу студент здає викладачу для перевірки. Якщо робота виконана правильно, в повному обсязі і відповідає варіанту, викладач призначає дату захисту роботи студентом. Під час захисту домашньої роботи викладач веде розмову зі студентом за схемами виконаних робіт, а також (якщо потрібно) пропонує студенту розв’язати деякі прості приклади за темою виконаної роботи. Захищені роботи зберігаються на кафедрі згідно розпорядження університету.

* Деякі довідкові дані наводяться в додатках

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.