Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
осн.теор мовн ком ХІ-59, СП-58.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
532.48 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА

Психолого-педагогічний факультет

Кафедра філологічних дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З

ОСНОВ ТЕОРІЇ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

(галузь знань: 0101 – педагогічна освіта,

напрям підготовки: 7.010103 – педагогіка і методика середньої освіти)

Укладач –

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри філологічних дисциплін

Юлія Іванівна Браїлко

Полтава – 2011

УДК 81(072)

ББК 81.001.1

Браїлко Ю. І. Основи теорії мовної комунікації : навч.-метод. комплекс для студентів спеціальностей 7.020202 «Хореографія», 7.010106 «Соціальна педагогіка» / Юлія Іванівна Браїлко . – Полтава, 2011. – 62 с.

Рецензенти:

Григор’єва Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

Дорошенко Світлана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Протокол №___ від___ лютого 2011 р.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСУ

Основи теорії мовної комунікації – навчальна дисципліна, що вивчається впродовж Х семестру в обсязі 72 годин.

Курс передбачає дати студентам ґрунтовні теоретичні знання з комунікативної лінгвістики, сформувати й розвинути в них комунікативні навички, необхідні для успішного мовного спілкування у сфері професійної та іншої діяльності.

Опис предмета навчальної дисципліни

Курс: V

Підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 2

Модулів: 2

Загальна кількість годин: 72

Тижневих годин: 2

Шифр та назва напряму: 0101 – «Педагогічна освіта».

Шифр та назва спеціальності: 7.010103 – «Педагогіка і методика середньої освіти»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Обов’язкова

Рік підготовки: 1

Семестр (1)

Лекції (теоретична підготовка): 14

Практичні: 14

Самостійна робота: 22

Індивідуальна робота: 22

Вид контролю: екзамен

Основними теоретичними завданнями курсу є:

– з’ясування й засвоєння студентами термінології теорії мовної комунікації, стилістики і культури мовлення;

– усвідомлення ними національної специфіки спілкування, її головних ознак;

– опрацювання навчальної і наукової літератури, лексикографічних джерел, інтернет-ресурсів;

– засвоєння етикетних правил офіційного та неофіційного спілкування українською мовою;

– визначення етапів формування, становлення і розвитку стилів української мови й тієї іноземної, яка вивчається;

– здійснення характеристики стилістичного матеріалу сучасної української мови;

– з’ясування поняття мовної норми, принципів визначення культури мовлення та її ролі в ефективному спілкуванні;

– окреслення головних проблем сучасної мовнокомунікативної ситуації в Україні.

Завдання вивчення курсу «Основи теорії мовної комунікації» в практичному аспекті:

– ознайомлення з комунікативними прийомами та способами застосування мовного матеріалу відповідно до умов і цільової настанови;

– формування вміння визначати тип комунікативної моделі в конкретній ситуації, варіювати відповідно до цього свою поведінку;

– підготовка і реалізація актів безпосереднього й опосередкованого видів мовного спілкування за допомогою рольових ігор;

– дослідження функціонування мовних засобів у реальних мовленнєвих актах і вдосконалення навичок використання отриманих знань у конкретній комунікативній ситуації;

– досконале оволодіння стилістичними нормами літературного мовлення;

– оволодіння стилістикою ресурсів і функціональною стилістикою української та тієї іноземної мови, що вивчається (англійської чи німецької);

– вироблення чуття естетики мовлення, уміння працювати над своїм словом і слідкувати за мовленням інших.

Загальні положення вивчення курсу

Болонський процес – діяльність європейських країн, спрямована на узгодження системи їх вищої освіти. До Болонського процесу нині приєдналося понад 40 країн, серед них і Україна з 2005 року, обравши курс на інтеграцію в загальноєвропейський освітній простір.

Кредитно-модульна система навчання – це така організація навчання, в процесі якої опанування студентом предмета відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання змістових модулів, а оцінювання якості його роботи та рівня здобутих знань, умінь і навичок здійснюється за відповідною шкалою.

Модуль – задокументована й завершена частина освітньо-професійної програми, що реалізується у відповідних формах навчального процесу.

Змістовий модуль – це окрема самостійна частина дисципліни (кілька тем або розділів), що логічно об’єднує систему навчальних елементів за змістом, результатами і складовою одного з оцінювальних блоків знань студентів.

Оцінювальний блок – вид навчальної діяльності студентів (робота впродовж семестру, атестація, іспит тощо), оцінюваний у балах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.