Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи психотерап_роб_пр_4-й _к.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
189.95 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Психолого-педагогічний факультет

Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради психолого-педагогічного факультету

______________________2011 р.

______________ Н.Д. Карапузова

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри психології

31 серпня 2011 року

протокол №1

Завідувач кафедри___________

Робоча програма з навчальної дисципліни

Основи психотерапії

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки : 6.030102 – „Психологія„

Курс навчання: ІV –й.

Укладач: ст. викл. кафедри психології Кірічек В.В.

Полтава - 2011

І.Загальні положення.

1.1. Мета вивчення дисципліни.

Метою дисципліни «Основи психотерапії» є аналіз сучасних наукових досягнень,концепцій і теорії психотерапії,що забезпечує формування фахового світогляду майбутніх психологів.Основні цілі курсу передбачають опанування систематизованого комплексу знань,що відображають сучасний стан розвитку психотерапії;формування системи наукових уявлень,що до лікування різних захворювань за допомогою психологічних методів,впливу на психіку людини і через неї на весь організм;набуття вмінь і навичок такого впливу.

1.2.Характеристика навчальної дисципліни «Основи психотерапії».

Цикл дисциплін:професійної та практичної підготовки.

Частина циклу:нормативна,варіативна (за вибором).

Загальний обсяг дисципліни,види навчальної діяльності,її розподіл по семестрах.

Семестр

Кредити

ECTS

Загальна

кількість

годин

Аудиторсь-

ких годин на

тиждень

Лекції

(годин)

Практичні (семінарсь-кі) (годин)

Лабо-

раторні

(годин)

Самос-

тійна робота (годин)

Індиві-

дуальна робота

(годин)

Кількість змістових модулів

Вид

підсум-

кового контролю

VIII

2

72

3

18

10

14

15

15

3

залік

Разом

2

72

3

18

10

14

15

15

3

-------

Назви змістових модулів.

Назва змістового модуля

№ теми

Кількість годин за видами занять

Разом

годин

У тому числі

Лекції

Практичні

Лабораторні

Самост.

Індивід.

Змістовий модуль 1.Загальні засади психотерапії.

1.Психотерапія як галузь

психологічних знань і специфічна практика

4

2

---

---

1

1

2.Методологічні основи психотерапевтичного впливу

8

2

2

---

2

2

3.Методи психотерапії. Директивна і не дирек-тивна психо-терапія

12

2

---

6

2

2

Всього за модуль 1.

24

6

2

6

5

5

Змістовий модуль 2.Психодинамічний напрямок в психотерапії

4.Класичний психоаналіз

5.Аналітична психологія

і психотерапія.

8

2

---

2

2

2

6.Постфрейдистські школи і напрямки.

8

2

2

---

2

2

Всього за модуль 2.

24

6

4

4

5

5

Змістовий модуль 3.Головні напрямки не директивної психотерапії

7.Гуманістична психотерапія.

8

2

2

2

1

1

8.Когнітивні напрями психотерапії.

8

2

---

---

3

3

9.Інші напрямки в психотерапії.

8

2

2

2

1

1

Всього за модуль 3.

24

6

10

4

5

5

1.3.Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів.

Поточний контроль:усне опитування на практичних та лабораторних заняттях,письмове виконання лабораторних робіт,тестування з теми.

Модульний контроль:у формі тестування з тем змістового модуля.

Підсумковий контроль – екзамен у формі усної перевірки знань-відповідей на питання,що додаються у кінці робочої програми(згруповані по 2 питання в кожному білеті).

1.4.Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Співвідношення між школами оцінок за ECTS,100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:

Оцінка за

шкалою

ECTS

За 100-бальною

шкалою закладу

За національною шкалою

Екзамен

A

90-100

відмінно

B

83-89

добре

C

75-82

D

68-74

задовільно

E

60-67

FX

35-59

незадовільно

(з можливістю повторного складання екзамену)

F

0-34

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням курсу)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.