Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
000401_451380_voprexamIGPB.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
227.84 Кб
Скачать
  1. Историко-правовой анализ Статута Великого Княжества Литовского 1588 года.

Прычыны прыняцця Статута 1588 г. Перагляд палажэнняў акта Люб-лінскай уніі. Змяненне нормаў дзяржаўнага і працэсуальнага права ў сувязі з дзеяннем Літоўскага Трыбунала. Адказ на дыскусію публіцыстаў у 80-х гг. аб сутнасці дзяржавы, пры-значэнні свецкай улады Ён меў сваімі крыніцамі для распрацоўкі Статуты ВКЛ 1529 і 1566 гадоў, соймавыя пастановы 1573, 1578, 1580 і 1584 гадоў, прывілеі, пастановы павятовых соймікаў. Ён быў падрыхтаваны на высокім тэарэтычным узроўні кваліфікаванымі прававедамі пад кіраўніцтвам канцлера ВКЛ А.Б. Валовіча і падканцлера Л.І. Сапегі. Заканадаўчае афармленне заха-вання ВКЛ як дзяржавы насуперак “Акту Люблінскай уніі 1588 года”Замацаванне прынцыпа падзелу ўла-ды: заканадаўчая – сойму, выканаўчая – вял. кн. і радзе, судовая – новым судовым органам Прававое рэгламентаванне дзейнасці: вялікага князя, Галоўнага (Генеральнага) сойміка, Галоўнага з’езда (Віленская канвакацыя) Прадугледжана абарона не толькі саслоўных правоў, але і асабістых. Замацаваны прынцып верацярпімасці. Прасочваецца гуманістычная накіра-ванасць закона. Уведзено паняцце “чэлядзь дваровая”. Рэгламентавана становішча жанчыны. Закон вызваліў ад пакарання непаўналетніх злачынцаў псіхічна хворых; тых, хто знаходзіўся ў стане не6абходнай абароны або край-ней неабходнасці Павышаны ўзрост крымінальнай адказ-насці да 16 гадоў. Уведзена норма па-карання смерцю шляхціча за забойства простага чалавека. Замацавана ідэя прэзумпцыі невінаватасці. Найбольш поўна рэгламентавана дзей-насць судовай улады. Замацаваў пабу-дову судовай сістэмы ВКЛ. Дасканала абазначаны нормы судова-працэсуальнага права. Статут 1588 г. дзейнічаў да 1840 г

  1. Основные положения гражданского права вкл (XV – середина XVI вв.).

Цывільнае права рэгулюе таварна-гра-шовыя і іншыя маёмасныя адносіны, засна-ваныя на роўнасці ўдзельнікаў, асабістыя адносіны звязаныя з маёмаснымі. З’явіліся новыя нормы і інстытуты капіталі- стычнага ладу: інстытут залогавага права, інстытут абавязацельнага права. Праваадносіны ў феадальным гра-мадстве складваліся з наступных элементаў: суб’ект, аб’ект (рэчы и спосабы их набыцця), правы і абавязкі. Юрыдычны факт – сувязь паміж правамі і абавязкамі, якая цягне юрыдычныя наступствы. Праваздольнасць - здольнасць асобы мець грамадзянскія правы і абавязкі. Набываецца з нараджэннем і спыняецца са смерцю чалавека. На яе ўплываюць наступныя фактары: прыналежнасць чалавека да дзяржавы і пэўнага саслоўя, пол, узрост, месца жыхарства, стан псіхічнага і разумовага развіцця, рэлігійная прыналежнасць . Дзеяздольнасць – здольнасць асобы карыстацца цывільнымі правамі. Дзеяздольнасць звязвалася з: узростам чалавека (мужчын – з 18 гадоў, жанчын – з 15 гадоў (па ІІІ Статуту – з 13 гадоў), здольнасцю асобы асэнсоўваць і асцэньваць юрыдычныя дзеянні і іх наступствы. Абмежаванне ў дзеяздольнасці Жанчыны, асабліва замужнія, не мелі права самастойна выступаць у судах. Дзяўчаты да замужжа, нежанатыя мужчыны і не пакінуўшыя сям’ю жана-тыя, непаўналетнія дзеці былі пад бацькоўскай апекай Абмежаванне ў праваздольнасці Чужынцы – яўрэі, татары з-за іх рэлігійнай прыналежнасці. Бенкарты – незаконнанароджаныя, паза-шлюбныя дзеці. Шляхціцы – якія пабывалі ў руках ката, 3 разы абвінавачатыя ў злачынстве. Вываланцы (баніты) – шляхціцы, асуджа-ныя да выгнання за межы ВКЛ. Іх жонкі лічы-ліся ўдовамі, а дзеці – сіротамі Праявілася тэндэнцыя – паступовае абмежаванне праваздольна-сці і дзеяздольнасці людзей “простага стану”

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]