Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лек._Golovinov_O._M.,_YUrchenko_YU._YU._Natsion...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
1.79 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра економіки і управління інноваційною діяльністю

Головінов О. М., Юрченко Ю. Ю.

Національна економіка

Навчальний посібник

для студентів економічних спеціальностей

всіх форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри

економіки і управління

інноваційною діяльністю

Протокол № 9 від 26. 01. 2011 р.

Схвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол № від 2011 р.

Донецьк 2011

ББК 65.05Я73

Н 35

УДК 330.5 (075.8)

Рецензенти:

докт. екон. наук, проф. Чернега О. Б.

канд. екон. наук, доц. Палій Н. С.

Н 35 Національна економіка: навч. посіб. / Головінов О. М., Юрченко Ю. Ю.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 300 с.

У навчальному посібнику проаналізовано сучасний зміст і основні структурні характеристики, закономірності функціонування і розвитку окремих складових національної економіки на різних рівнях. Розглянуто найважливіші питання застосування інструментів макроекономічного аналізу, що використовуються для визначення шляхів подальшого розвитку, оцінки економічного потенціалу країни, створення економічних прогнозів.

Висвітлюються проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України з урахування сучасного стану ринкового господарства і необхідності переходу до постіндустріального суспільства.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання.

ББК 65.05Я73

© Головінов О. М., Юрченко Ю. Ю., 2011

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

ім. Михайла Туган-Барановського, 2011

ЗМІСТ

ВСТУП...………………………….………………………………………………….6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗМІСТ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ...………........................................................................8

Тема 1. Теоретичні основи національної економіки...…………………..............................................................................8

1. Сутність національної економіки як науки...…………................................8

2. Цілі розвитку національної економіки...………………….........................11

3. Класифікація економічних систем...…………………................................14

4. Недоліки ринкової економіки...………………….......................................22

5. Класифікація моделей національної економіки...………………………..25

Питання для самоконтролю...……………………………...............................31

Тема 2. Фінансово-кредитна система національної економіки...……………………………............................................................32

1. Структура фінансово-кредитної системи...……………………………….32

2. Роль державного бюджету в національній економіці...………………….37

3. Оподатковування як інструмент фіскальної політики...……....................44

4. Кредитно-грошова політика, види і інструменти...……............................53

5. Конвертованість валют і регулювання валютного курсу...…...................62

6. Функції ціни і методи цінового регулювання...………………………….64

Питання для самоконтролю...……………………………...............................67

Тема 3. Підприєницька діяльність у системі національної економіки...……………………………………………..69

1. Пріоритетні цілі регулювання підприємництва...………………………69

2. Напрями розвитку підприємницької діяльності...…..................................80

3. Форми підтримки і стимулювання розвитку малого бізнесу...…............84

4. Антимонопольна політика...…………………….........................................89

Питання для самоконтролю...……………………………...............................99

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ...….........................................100

Тема 4. Інновації і економіка знань...……………………………100

1. Наукова і науково-технічна діяльність...…………...................................100

2. Зарубіжний досвід регулювання інноваційної діяльності...……………106

3. Регулювання інноваційних процесів...…………………………………..123

Питання для самоконтролю...…………………………….............................141

Тема 5. Національна економіка у світовому економічному просторі...…………………………..............................143

1. Види зовнішньоекономічної політики держави...………........................143

2. Напрями інтеграції національної економіки у світове господарство...150

3. Платіжний баланс...………….....................................................................159

Питання для самоконтролю...…………………………….............................161

Тема 6. Національна інвестиційна система як стратегічний інститут розвитку...………………………………163

1. Класифікація інвестицій...………………………………………………..163

2. Джерела інвестиційної діяльності і шляхи залучення інвестицій...………………………………………………………………………167

3. Методи регулювання інвестиційної діяльності...……………….............173

Питання для самоконтролю...…………………………….............................190

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ЙОГО СТРУКТУРА...………………...191

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.