Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_do_vikonannya_kursovoyi_rob....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
996.86 Кб
Скачать

5. Умова оплати товару.

Комісійна винагорода і витрати, пов'язані з виконанням доручення

5.1. Комісіонер передає Комітентові суму, от­риману від Покупця за проданий товар у дола­рах США. шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, указаний Комітентом, не пізніше 80 днів з дати отримання товару.

5.2. Усі банківські витрати у країні Комісіоне­ра несе Комісіонер, а у країні Комітента - Комі­тент.

5.3. Комісійна винагорода Комісіонера становить ___ %від вартості проданого товару.

5.4. До суми витрат Комісіонера щодо вико­нання доручення Комітента входять підтверджені відповідними документами такі витрати:

транспортні, витрати на навантаження. розвантаження, страхування, сплату митних зборів і платежів.

5.5. Комісійна винагорода і суми, витрачені Комісіонером з виконання доручення Комітента, повинні бути виплачені Комісіонерові у _-денний термін із дня подання ним Комітентові письмово­го звіту про виконання доручення.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За прострочення перерахування Комісіо­нером грошових сум за проданий товар Комітен­тові Комісіонер сплачує пеню в розмірі __ % несплаченої суми за кожний день прострочення.

6.2. За несвоєчасну виплату винагороди Ко­мітент сплачує Комісіонерові пеню в розмірі __ % суми винагороди за кожний день прострочення.

6.3. За несвоєчасне подання звіту Комісіонер сплачує Комітентові штраф у розмірі __ % суми комісійної винагороди.

6.4. Сторони не несуть відповідальності, пе­редбаченої Контрактом, якщо неможливість ви­конання ними своїх зобов'язань через обстави­ни, які не залежать від волі Сторін.

7. Арбітраж

7.1. Усі розбіжності, які виникають унаслідок або у зв'язку із цим Контрактом, повинні вирішу­ватися шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Будь-який спір, який виникає за цим Кон­трактом або у зв'язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення в Міжнародно­му комерційному арбітражі при Торгово-про­мисловій палаті України.

Арбітражний суд складається з одного ар­бітра.

Правом, яке регулює цей Контракт, є ма­теріальне право України.

Місце проведення засідання арбітражного суду - м. Київ.

8. Дія Контракту

8.1. Контракт набуває чинності з дня його укладення і діє з "__" ________ по "__" ____________200_ року.

8.2. Усі доповнення і зміни до цього Контрак­ту дійсні, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані Сторонами.

8.3. Цей Контракт складений у чотирьох при­мірниках по два для кожної зі сторін українською та англійською мовами.

8.4. До цього Контракту додається додаток на трьох листах, який є невід'ємною частиною Контракту.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

Додаток П

КОНТРАКТ КОНСИГНАЦІЇ

м. __________ "__"________ 200_ р.

Консигнант: __________________________________________________

в особі __________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,Консигнатор: _________________________________ в особі _________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Контракт про нижченаведене.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.