Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_do_vikonannya_kursovoyi_rob....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
996.86 Кб
Скачать

7. Претензії

7.1. У разі виникнення претензій по кількості і якості поставленого товару, до заяви про це Сторона додає документи, що обґрунтовують ці факти:

- транспортний документ;

- комерційний акт, складений органом транспорту, або ж рекламаційний акт, складений за участю представника іншої Сторони або ж компетентної незацікавленої організації, або рекламаційний акт офіційної контрольної організації;

- пакувальні листи (якщо мала місце внутрішня недостача).

8. Вирішення спорів

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирі-шити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановле-ною підвідомчістю та підсудністю такого спору за місцем знаходження відповідача відповідно до норм процесуального права останнього. При цьому матеріальним правом для вирішення спорів за цим Договором є матеріальне право, чинне в країні Підприємства.

9. Строк дії Договору та інші умови

  1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

  2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

  4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

  5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в країні Підприємства.

  6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

  7. Цей Договір має автентичний переклад англійською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей між україномовним та англомовним текстами цього Договору, перевага віддається українському варіантові.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Фірма

__________________________________

__________________________________

Підписи

За Фірму

Керівник ________________/____________/

м. п.

Підприємство

__________________________________

__________________________________

сторін

За Підприємство

Керівник ________________/____________/

м. п.

Додаток К

КОНТРАКТ КОМІСІЇ

м. _______________ "__" ______ 200_ року

Комітент: _____________________________в особі _______________________,

який діє на підставі _____________________, з однієї сторони, та Комісіонер: _____________________________________, в особі___________ ____________, який діє на підставі ____________________, з другої сторони, уклали цей Контракт про нижченаведене.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.