Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_do_vikonannya_kursovoyi_rob....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
996.86 Кб
Скачать

7. Форс-мажор

7.1. Про настання форс-мажорних обставин і припинення їх дії Сторона, для якої вони наста­ли, сповіщає іншу Сторону негайно. Оголошення про фарс-мажор повинне підтверджуватися відпо­відною Торгово-промисловою палатою.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення зобов'язань за цим Контрактом, якщо вони зумовлені форс-мажорними обставинами.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори, що виникають, Сторони праг­нуть вирішити шляхом переговорів. При недосягненні мирового рішення спір передається до арбітражу за місцезнаходженням відповідача.

8.2. Склад арбітражного суду буде визначати­ся додатковою угодою Сторін.

9. Термін дії Контракту й інші умови

9.1. Цей Контракт набуває чинності з момен­ту його підписання і діє до "___" ________ 200_ року.

9.2. Усі зміни до цього Контракту здійсню­ються тільки в письмовому вигляді за обопільною згодою Сторін Контракту і підписуються тільки уповноваженими на те особами.

9.3. Сторони не мають права передавати свої зобов'язання за Контрактом третім особам.

9.4. Контракт складений у двох екземплярах російською та у двох екземплярах англійською мовою. Кожна зі Сторін має по одному екземп­ляру Контракту кожною мовою, включаючи дода­ток N 1 до цього Контракту.

Тексти Контракту обома мовами мають одна­кову силу, однак при вирішенні спору за основу береться текст англійською мовою.

Юридичні адреси Сторін

Консигнант _______________________________________________________

Консигнатор ______________________________________________________

Додаток Р

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту І АДМІНІСТРУВАННЯ

курсова робота

з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»

Студента гр._______________,______________________________

П.І.Б.

Спеціальності 6.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної

діяльності”(або «Менеджмент організації»)

Тема:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Індивідуальне завдання: ________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник : к.е.н., ст.викладач Мельнікова Ірина Євгеніївна

м. Кривий Ріг-2008 рік

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи зовнішньоекономіч-ної діяльності» з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент ЗЕД» та «Менеджмент організації» денної та заочної форм навчання.

УКЛАДАЧІ: Бабець Євген Костянтинович

Мельнікова Ірина Євгеніївна

Трач Тетяна Юрієвна

Реєстрац. № ______

Підписано до друку ____________ 2008р.

Формат А5

Обсяг _______ стор.

Тираж ______ прим.

Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІ партзїзду, 11,

м. Кривий Ріг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.