Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_do_vikonannya_kursovoyi_rob....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
996.86 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра менеджменту і адміністрування

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»

з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійного спрямування “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”та «Менеджмент організації»

денної та заочної форм навчання

м. Кривий Ріг

2008

Укладачі: Бабець Є.К., канд.техн.наук, професор

Мельникова І.Є., к.е.н., ст. викладач,

Трач Т.Ю., асистент

Відповідальний за випуск:Варава Л.М.,докт.екон.наук,професор,

зав.кафедри МіА

Рецензенти :

Хорольский В.П.,докт.техн.наук, професор, завідувач кафедри

менеджменту Криворізького економічного інституту КНЕУ

Арутюнян А.Р., канд. техн. наук., доцент

У методичних вказівках до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» наведено теми курсових робіт, що підлягають самостійному опрацюванню, сформульовані вимоги до виконання та оформлення структури та змісту курсової роботи. Наведено поради щодо підбору та вивчення літературних джерел. Перелічено основні варіанти з вибору теми для написання курсової роботи.

Метою курсової роботи є закріплення одержаних теоретичних знань та практичних навичок з основ зовнішньоекономічної та комерційної діяльності.

Розглянуто на засіданні кафедри Схвалено на вченій раді

менеджменту та ринкових факультету інформаційних

відносин, протокол № 11 технологій та менеджменту

від 17.04. 2008 р. протокол № 7

від _23.04._2008 р.

ЗМІСТ

1.Загальні положення та вимоги до курсової роботи…………………….5

2.Мета курсової роботи……………………………………………..6

3. Основні етапи виконання курсової роботи……………………………..8

3.1. Вибір теми і об’єкта дослідження…………………………….8

3.2. Збір інформації для написання курсової роботи та її

обробка…………………………………………………………..10

4. План та зміст курсової роботи …….…………………………. 11

5. Структура та схема курсової роботи…………………………………...12

5.1. Титульний аркуш………………………………………………..12

5.2.Завдання на виконання курсової роботи……………………….12

5.3. Реферат…………………………………………………………..12

5.4. Зміст……………………………………………………………..13

5.5. Вступ…………………………………………………………….13

5.6.Основна частина курсової роботи……………………………..14

5.6.1.Розділ перший – теоретична частина роботи………….14

5.6.2.Розділ другий – аналітична частина роботи. ………….15

5.6.3. Розділ третій –практичні частина роботи……………..19

5.7.Висновки та рекомендації………………………………………20

6. Вимоги до оформлення пояснювальної записки до курсової роботи…………………………………………………………………….21

7. Захист курсової роботи………………………………………….27

Література:………………………………………………………..28

Нормативно-правова література…………………………….28

Наукова та учбова література………………………………………….30

Додаткова література…………………………………………….......37

Додатки :

Додаток А. Приблизна тематика курсових робіт………………….40

Додаток Б. Індивідуальні завдання…………………………………43

Додаток В. Структура зовнішньоекономічного контракту……….49

Додаток Г. Основні задачі транспортної логістики при розробці та

виконанні комерційної угоди… …………………55

Додаток Д . Класифікація товарів відповідно до Української

класифікації товарів ЗЕД………………………………68

Додаток Є. Порядок нарахування та стягнення митних платежів і

податків по ВМД …...………………………………….72

Додаток Ж.Оцінка ефективності зовнішньоекономічних угод…..84

Додаток З.Цінова політика фірми при виході на зовнішні

ринки……………………………………………………..89

Додаток І .Практика міжнародних угод торгового характеру…..107

Додаток К .Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних

договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до

зовнішньоекономічних договорів (контрактів),які передбачають

розрахунки в іноземній валюті…………………………………….136

Додаток л.Уніфіковані правила та звичаї для документарних Акредитивів…………………………………………………………169

Додаток М .Обов'язкова експертиза комерційних договорів …..205

Додаток Н Зовнішньоекономічний товарообмінний (бартерний)

контракт …………………..…………………………………………209

Додаток О. Контракт комісії……………………………………….215

Додаток П. Контракт консигнації…………………………………219

Додаток Л.Титульна сторінка до курсової роботи………………..223

1.Загальні положення та вимоги до курсової роботи.

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 6.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” у 7 семестрі викону-ється курсова робота з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”. Виконання курсової роботи є складовою частиною навчального процесу. Курсова з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» є підсумко-вою роботою студента, яка синтезує у собі методологічні засади таких профі-люючих дисциплін як “Світова економіка і міжнародні економічні відно-сини”, “Маркетинг”, “Бухгалтерський облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності”, Економіка,організація та планування ЗЕД»,“Митна справа” та ін.

Курсова робота є самостійним науково-практичним дослідженням, яке дозволить робити висновки про одержані теоретичні знання та вміння викори-стовувати їх на практиці. Необхідно показати значення спеціальної літератури, вміння її аналізувати та робити власні висновки.

Курсова робота повинна базуватися на основних нормативних документ-тах, законах України, указах Президента України, постановах Верховної Ради України. Також необхідно забезпечити творчий підхід та новизну мислення, власні пропозиції автора по найбільш ефективному рішенню даного питання.

Робота повинна мати логічну послідовність:

 • зміст всієї роботи повинен бути логічно побудований;

 • всі висновки повинні бути обґрунтовані.

Дослідження тем повинно носити комплексний характер і передбачати рішення організаційних та економічних задач. Робота обов’язково повинна мати висновки та власні пропозиції.

Курсова робота повинна мати обсяг не більше ніж 100 сторінок друкова-ного тексту на листах стандартного формату. Курсова робота має бути перепле-тена. Курсова робота складається з двох частин. В першій частині викону-ється теоретичний розгляд наданої теми курсової роботи (Додаток А) та індивідуального завдання з «Основ зовнішньоекономічної діяльності»

( Додаток Б). В другій проектуються зовнішньоекономічні угоди на постачання обладнання підприємству та продаж його ліквідної продукції з участю посеред-ників та розраховується економічно ефективність запропановоної комерційної операції.

Теми курсових робіт (ДодатокА) охоплюють основні питання дисцип-ліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” та базуються на раніше вивче-них дисциплінах.

Вибір теми роботи визначається науковими інтересами студента, місцем майбутньої роботи та ін. Базове підприємство для даної курсової роботи визна-чається за місцем першої виробничої практики після третього курсу навчання, де студенти повинні були зібрати необхідні матеріали.

Курсова робота виконується на базі поглибленого вивчення: чинного законодавства України з питань в галузі зовнішньоекономічної діяльності, комерційної підприємницької діяльності, іноземного інвестування, митного регулювання;валютно-фінансових відносин, спеціальної вітчизняної та зару-біжної літератури, передового досвіду вітчизняних та іноземних підприємств з проблем, які вивчаються .Курсова робота виконується студентом самостійно , повинна мати елементи науково-дослідної роботи.

План виконання роботи узгоджується з керівником роботи. Для виконан-ня курсової роботи розробляється календарний графік. Робота здається у визна-чений строк, але не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

2.Мета курсової роботи

Метою курсової роботи є закріплення одержаних теоретичних знань та практичних навичок з основ зовнішньоекономічної діяльності.

Виконання курсової роботи повинно сприяти:

 • поглибленню теоретичних знань, одержаних студентом в процесі вивчення курсу;

 • виробленню вміння використовувати теоретичні положення при аналізі зовнішньоекономічної діяльності підприємств та прийнятті управлінських рішень;

 • самостійно виконувати розрахунки з прогнозування зовнішньо-економічної ситуації і економічно обґрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

При написанні курсової роботи обов’язково необхідно використовувати нормативні документи, закони України, які регламентують зовнішньоеконо-мічну діяльність виробничої та комерційної сфер, вивчити сучасну інформацію по специфічним питанням.

При виконанні роботи необхідно самостійно підібрати літературні джере-ла згідно обраної теми, проаналізувати їх теоретичну та практичну базу, зроби-ти власні висновки.

Під час виконання підготовки до виконання курсової роботи та при її виконанню студент повинен опанувати такі типові завдання:

 • ознайомитися з продукцією, послугами організації (підприємства) , його виробничою структурою та структурою управління;

 • провести аналіз плану організаційних та технічних заходів з розвитку зовнішньоекономічною, комерційно-маркетинговою діяльністю підприємства виробничої сфери;

 • вивчити зміст та порядок розробки перспективного та річного планів організації (підприємства),його зовнішньоекономічної, комерційної та –марке-тингової діяльністі;

 • підготувати пропозиції з удосконалення зовнішньоекономічної, комер-ційно-маркетингової діяльності підприємства, організації виробництва, проана-лізувати кадрову політику підприємства, розробити план соціального розвитку трудового колективу;

 • ознайомитись з положенням про структурний підрозділ - відділ ЗЕД підприємства,відділ маркетингу, логістики, збуту та постачання, з посадовими інструкціями працівників відділлів ЗЕД, маркетингу, логістики, збуту та поста-чання,та розподілом функцій між ними;

 • розробити шляхи підвищення ефективності процесу управління ЗЕД підприємства;

 • провести аналіз стан інформаційного забезпечення процесу управління ЗЕД підприємства та подати пропозиції щодо його удосконалення;

 • провести аналіз діючої системи підготовки, прийняття й організації виконання управлінських рішень в сфері ЗЕД підприємства.

3. Основні етапи виконання курсової роботи.

Виконання курсової роботи здійснюється у такій послідовності:

а) вибір та затвердження теми курсової роботи ,в тому числі - вибір теми теоретичної частини; - вибір умов зовнішньоекономічної угоди.

б)вивчення літературних джерел та нормативних документів, виконання теоретичного розгляду проблеми.

в)збір даних про базове підприємство (згідно з розділом 3.2. методичних вказівок )

г )вибір обладнання, яке потрібно поставити на дане підприємство

д )вивчення ринку виробників обладнання за кордоном.

є )вивчення ринків збуту продукції даного підприємства.

ж)розрахунок схеми комерційної угоди, підготовка контрактів .

з)розгляд проблеми даної теми в Україні, на конкретному підприємстві, підрозділі та ін., формування висновків.

і)написання тексту пояснювальної записки та оформлення курсової роботи.

к)захист курсової роботи

  1. Вибір теми і об’єкта дослідження.

Тематика курсових робіт з дисципліни "Основи зовнішньоеконо

мічної діяльності" розроблена згідно з затвердженою програмою дисципліни, відображає актуальну проблематику сучасного менеджменту ЗЕД.

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно відповідно до рекомендованих у Додатку 1. З урахуванням освітньо кваліфікаційних характеристик бакалавра (ОКХ) професійного спрямування менеджмент ЗЕД , та за погодженням із керівником, студент може запропонувати власну тему з інших проблем менеджменту зовнішньоекономічної діяльності при належному обгрунтуванні доцільності її дослідження (відповідно до власної науково-дослідницької роботи, можливостей отримання необхідної інформації).

Разом із вибором теми визначається базове підприємство на матеріалах якого буде виконуватися робота. Це має бути підприємство будь – якої форми власності, яке є юридичною особою, має самостійну звітність та займається зовнішньоекономічною діяльністю. Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми та формування зовнішньоекономічних угод.

Курсова робота передбачає розробку студентом конкретних питань, які входять до складу індивідуального завдання .

Зміст індивідуального завдання за своєю структурою - типовий і має на меті вивчення науково-технічної, виробничої й соціально-економічної сторін діяльності підприємства – об’єкта дослідження , а також - збір і узагальнення матеріалів, необхідних для виконання курсової роботи. Обов'язковим є проведення техніко-економічного обґрунтування теми курсової роботи та вибір базового варіанта комерційної операції , характеристики якого виступають в ролі вихідної бази для визначення економічної ефективності рішень, які приймаються в процесі виконання курсової роботи .

Слід зауважити, що індивідуальні завдання мають бути різними для студентів, які проходять практику одному підприємстві. Склад питань у завданні може бути розширений за рахунок певної їх деталізації, яка відображає специфіку конкретної комерційної операції та конкретного промислового підприємства, організації).

Тема індивідуального завдання вибирається студентом і узгоджується керівником курсової роботи до початку практики після шостого навчального семестру..

За індивідуальними завданнями студенти пишуть звіти після проходження виробничої практики з фаху.

Кафедра рекомендує перелічені нижче індивідуальні завдання для студентів. Студент також може обрати іншу тему, погодивши її з керівником від університету та скласти свій план роботи.

Усі студенти повинні виконати наступне індивідуальне завдання, пов’язане з організацією зовнішньоекономічної діяльності:

 • проаналізувати експортні можливості організації та її імпортні потреби;

 • на основі ринкових досліджень вивчати можливості потенційних закордонних партнерів та провести аналіз ефективності зовнішньоекономічних зв'язків з урахуванням світового розподілу праці;

 • запропонувати рішення щодо каналів реалізації продукції та каналів надходження ресурсів;

Додатково, по узгодженню з керівником ,виконується одне із наступних завдань ,перелік яких наведено в Додатку Б.

3.2. Збір інформації для написання курсової роботи та її обробка

Курсову роботу з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” необхідно виконувати на фактичному матеріалі, що відображає діяльність реальної організації, яка займається зовнішньоекономічною діяльністю та є об'єктом вивчення. Студент повинен визначити напрямки та методику досліджень обраної теми, характер інформації, необхідної для виконання теоретичної частини курсової роботи.

Вихідною базою для виконання курсової роботи є матеріали, що студент одержав на підприємстві або в організації, здійснюючих зовнішньоекономічну діяльність, під час проходження першої виробничої практики.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності підприємства; структура та об'єм експорту, їх питома вага в загальному об'ємі реалізованої продукції; ступінь зносу обладнання;господ-дарські зв'язки; характеристика та базисні ціни продукції, яка виробляється; статистика та бухгалтерська звітність; накази, розпорядження; посадові інструкції та положення про роботу відділів; результати спостережень, опитувань і обстежень; інформація про внутрішні та зовнішні ринки та ін., а також методичні посібники, літературні джерела (книги, брошури, статті), нормативні документи, виконані наукові дослідження. Склад цих матеріалів залежить від обраної теми та вибраної схеми комерційної угоди.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактич-ного матеріалу, групування та обробка даних, .на базі яких проводиться кваліфікований аналіз, виконуються розрахунки, обґрунтовуються пропо-зиції. Кожен студент у курсовій роботі повинен використати комп'ютер для опрацювання інформації. Це може бути використання стандартної програми або розробка власної.

Студент повинен обов’язково дослідити нормативну законодавчу базу за темою роботи та в розрахунках ефективності комерційної угоди (закони, укази, постанови, методики, інструкції, відповідно до яких проводиться регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств), проаналізувати рівень дослід-ження теми в економічній літературі як вітчизняного, так і іноземного поход-ження, ширше використовувати матеріали статистичних довідників, обліково-статистичні дані підприємств.

4. План та зміст курсової роботи

Для виконання роботи складається план, який забезпечує послідовність викладення матеріалу та дотримання правильної структури роботи.

План повинен включати питання, які необхідні для повного і глибокого розкриття теми та для забезпечення єдності форми і змісту.

5. Структура та схема курсової роботи

Компоновка роботи: титульний листок, завдання на виконання курсової роботи, реферат,зміст,вступ, основна частина, висновки та рекомендації, список літератури, додатки.

5.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш - містить найменування вищого навчального закладу, кафедри де виконана робота; прізвище, ім'я, по батькові автора, назву роботи, назву теоретичної частини; шифр групи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові керівника; місто і рік виконання роботи. Зразок титульного аркушу наведено у Додатку Л.

5.2.Завдання на виконання курсової роботи

1. Теоретичне питання згідно з індивідуальним завдвнням

2.Вихідні данні підприємства

3.Завдвння по комерційній угоді

3.1. 1.Провести аналіз та синтез комерційної угоди

3.2.Розрахувати ефективність угоди від комерційної діяльності фірми.

3.3.Скласти дві угоди за завданням викладача- одну зовнішньо-

економічну, іншу внутрішню.

5.3. Реферат

Призначення реферату - інформувати читача про зміст роботи, яка реферується. Реферат представляє можливість визначити наскільки необхідно звертатися до всієї роботи, цінність наукової і технічної інформації, новизну матеріалу. Текст реферату повинен починатися з викладу сутності роботи. Заголовок не треба повторювати в тексті. Реферат повинен бути написаний літературною мовою з дотриманням встановлених скорочень ряду слів, що широко вживаються. Об'єм реферату не повинен перевищувати 1800 друкарських знаків (однієї сторінки формату А4).

Текст реферату складається за таким планом:

- по теоретичній частині : об’ект дослідження, методи проведення дослідження, конкретні результати роботи, приводяться основні формульні, цифрові, описові результати, отримані автором роботи;

-висновки (оцінки, рекомендації, прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження);

- галузь використання.

- по спеціальній частині : об'єкт дослідження і його властивості, цілі роботи;

- обладнання на постачання для підприємства, завод- виробник обладнання, країна-постачальник;

- продукція підприємства для розрахунку за постачання обладнання;

- ціни продажу, умови постачання, умови платежу, суми угод, прибуток комерційної структури;

5.4. Зміст

Зміст подають на початку роботи після реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок).

5.5. Вступ

Вступ розкриває актуальність сучасної діяльності базового підприємства у здійсненні зовнішньоторгових операцій, важливість процесу пошуку торгових партнерів, їх оцінки та узгодження всіх конкретних умов майбутніх угод. В цьому розділі також розкривається сутність і стан проблеми (з вибраної теми) та її значимість, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності вирішення проблеми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язуваннями проблеми обґрунтовується актуальність та доцільність роботи для розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Формується мета роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Обсяг складає 3 - 5 сторінок.

5.6.Основна частина курсової роботи.

5.6.1.Розділ перший – теоретична частина роботи, яка відображає теоретичну базову основу тієї теми, яка запропонована студенту до виконання.

Робота з літературою - основа теоретичної частини роботи. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника оби-рає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) та відповідні нормативні документи (закони, укази, постанови, інструкції, регулюючі зовнішньоеконо-мічну діяльність підприємств ).

У літературному огляді реферуються монографії; статті в журналах та газетах за останні кілька років, у тому числі реферативних журналах; зарубіжна та вітчизняна література -приблизно двадцять літературних джерел. При опра-цюванні літературних джерел розглядаються загальні теоретичні підходи до пpoблeми, порівнюються різні погляди, використовуються опубліковані статис-тичні дані.

Студент повинен дослідити теоретичні засади проблеми, її економічну суть, провести теоретичний або практичний аналіз по літературних джерелах, як в історичному, так і в сучасному контексті:

 • коли вперше зявилося подібне поняття, передумови його появи;

 • розвиток та вдосконалення теоретичної бази поняття, що розглядається;

 • сучасний стан проблеми, застосування теоретичної бази по цій темі у світовій практиці.

Студент повинен викласти матеріал чітко та коротко, висвітлюючи основні положення питання, що вивчається.

Обсяг 10 - 15 сторінок.

5.6.2.Розділ другий – аналітична частина роботи.

Тут подається коротка техніко-економічна характеристика об’єкту, що вивчається; аналізуються його потреби ,надається характеристика продукції, яка виробляється, матеріальні ресурси що використовуються, господарські зв`язки з постачальниками, основне обладнання і технологічні процеси, якісні характеристики і базисна ціна продукції, що виробляється, зовнішньоеконо-мічна діяльність підприємства, основні техніко-економічні показники підпри-ємства за останні кілька років та обирається запропоноване для постачання обладнання; формується конкретне комерційна пропозиція на постачання обладнання . Студент повинен показати різні точки зору на вирішення питання, запропонувати варіанти в яких виражається його відношення до суті проблеми та обрати найбільш ефективне рішення, провести ситуаційний аналіз та обґрун-тування схеми виконання угод .

Аналіз діяльності підприємства доцільно зробити, використовуючи дані за два-три останні роки. Якщо підприємство реорганізовано, або функціонує менший період, слід проаналізувати дані за останній звітний період. Для порівняння слід вивчити досвід інших підприємств – учасників зовнішньо-економічної діяльності, що працюють в аналогічних умовах.

При аналізі треба всі розрахунки та приклади наводяться лише з описуваного підприємства і характеризують його сучасний стан. Оскільки реальність суттєво відрізняється від теорії, і не в кращій бік, то результатом буде критичний аналіз.Текст слід ілюструвати дійсними документами (у додатках), які обов`язково супроводжуются стислим описом. Усі аналітичні розрахунки, моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) повинні супроводжуватися висновками, які дозволяють з`ясувати сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їхні особливості і тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характери-тики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, методичні підходи викладаються якомога просто і стисло.

Практична частина курсової роботи (Розрахунок схеми комерційної угоди та обґрунтування умов Контрактів купівлі-продажу обладнання та ліквідної продукції) включає слідуючі етапи і проводится за слідуючим алгоритмом.

а) Аналіз потреб підприємства і вибір обладнання для постачання

В цьому розділі виконується аналіз сучасного стану, морального та фізичного зносу обладнання, яке використовується на підприємстві.

Провотся обґрунтування і вибір обладнання для постачання на підприємство.Розглядаются техніко-економічні показники обраного обладнання,заводи – виробники обладнання в країнах СНД та інших країнах (бажано розглянути декілька варіантів). Об’єм розділу 6-8 сторінок.

б) Формування конкретної комерційної пропозиції на постачання обладнання

В розділі обґрунтовується схема комерційної угоди між посередником та базовим підприємством. Студент виступає в ролі посередника-керівника комерційної структури (наприклад, директора ПП “Іванов”).

Завдання студенту :

– визначити потреби підприємства в обладнанні:

-визначити перелік ліквідної продукції та можливості її реалізації ;

- розрахувати комерційну угоду за схемою - поставка обладнання на базове підприємство через посередника та реалізація ліквідної продукції базового підприємства через посередника на внутрішній або зовнішній ринок ,

-розробити два реальних учбових контракти за завданням керівника, (один – зовнішньоекономічний Контракт ,а другий - внутрішній. Договорір ) на поставку обладнання для підприємства з-за кордону або контракти на поставку ліквідної продукції базового підприємства покупцеві ( внутрішні та зовнішньоекономічні).

в) Ситуаційний аналіз схем угоди та обґрунтування кожного рішення .

Метою реалізації комерційної (зовнішньоекономічні, внутрішні) угоди комерційна структура має одержати прибуток. Розрахунок схеми угоди і можливого прибутку комерційної структури проводиться з урахуванням умов платежів, транспортно-заготівельних витрат, приведення валюти відповідно до сучасного курсу, митних платежів, отримання відповідних дозволів на експорт або імпорт , банківських,брокерських та комісійних витрат,та ін. Нарахування мита та митних платежів проводиться відповідно до графи 47 Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації , затвердженої наказом ДМСУ 09.07.97 №307 , у редакції наказу ДМСУ від 18.04.02 №207

Блок –схему комерційної угоди показано на рис.1

Фірма

Іноземний постачальник

1

Базове підприємство

Іноземний покупець

2 1 3

4

2.2

2.1

Рис.1. Блок – схема комерційної угоди

Умовні позначення:

“Базове підприємство” – це промислове підприємство, резидент України, на якому студент проходив першу виробничу практику, на яке здійснюється поставка промислового обаднання, та яке виробляє ліквідну продукцію.

Фірма” – комерційна структура, яку представляє студент (студент – менеджер ЗЕД “Фірми”), резидент України.

Іноземний постачальник” – юридична або фізична особа, власник промислового обладнання, не резидент України.

Іноземний покупець” – юридична або фізична особа, не резидент України – покупець промислової продукції базового підприємства.

На схемі цифрами показано:

1-угоди (зовнішньоекономічна та внутрішня) на постачання імпортного обладнання базовому підприємству;

2- угоди (внутрішня та зовнішньоекономічна) на продаж ліквідної продукції базового підприємства іноземному покупцеві;

3- рух (постачання) технічного обладнання на базове підприємство за угодами (1);

4-рух ліквідної продукції базового підприємства за угодами (2);

*Базисні умови поставки та умови платежів задаються індивідуально (керівником) кожному студенту при отриманні завдання на виконання курсової роботи. Базисні умови поставки товару відповідно до ІНКОТЕРМС 2000 наведено у Додатках В та Г. .

Умовне завдання студенту на розробку комерційної угоди має вид :

Комерційне підприємство , умовно «Фірма» , може заробити прибуток на посередницькій діяльності, уклавши та здійснивши декілька комерційних угод: по-перше угоди (1) з поставки необхідного технічного обладнання базовому підприємству від іноземного постачальника, та по-друге ,угоди (2) з продажу ліквідної продукції базового підприємства іноземному покупцеві.

Попервах передбачається , що у базового підприємства немає коштів для розрахунків за технічне обладнання. Потрібні кошти з'являться від реалізації на експорт або внутрішній ринок ліквідної продукції базового підприємства.

Умовно зовнішньоекономічну угоду будемо називати «Контракт», а внутрішню «Договір»

Зовнішньоекономічні угоди (1) можуть бути оформлено Контрактами купівлі продажу або поставки , Контрактами комісії, та агентськими угодами.

Внутрішні угоди (1) можуть бути оформлено Договорами купівлі - продажу або поставки, комісії.

Зовнішньоекономічні угоди (2) також можуть бути оформлено Контрактами купівлі - продажу або поставки , Контрактами комісії та агентськими угодами.

Внутрішні угоди (2) можуть бути оформлено Договорами купівлі -продажу або поставки, комісії та агентськими угодами

д)Вибір та обґрунтування умов платежів по Контрактам.

Між сторонами за контрактами купівлі-продажу умови платежів за згодою викладача можна вибрати наступними: - за акредитивом (Додаток К);

 • за інкасо;

 • з використанням банківської гарантії

е)Узгодження та розрахунок грошових потоків та еквівалентності Договорів купівлі та продажу,розрахунки по окремим видам зовнішньо-економічних супроводжувальних операцій , потрібних для здійснення комерційних угод в рамках загальної комерційної схеми ,їх затратної частини .

Цей розділ повинен закінчуватися короткими висновками. (Обсяг 30-40 сторінок).

5.6.3. Розділ третій –практичні частина роботи, яка включає слідуючі етапи :.

ж) Практична робота по обґрунтуванню та складанню двух угод за завданням викладача- одну зовнішньоекономічну, іншу внутрішню.

Студенту пропонується підготовити два контракти за згодою керівника:

1.Контракт (договір) за участю фірми (посередником) на постачання обладнання для базового підприємства.

2.Контракт (договір) за участю фірми на постачання ліквідної продукції базового підприємства.

Індивідуальні та загальні умови контракту повинні бути реальними і докладно обґрунтованими. Студент повинен провести аналіз базових умов виконання контрактів (постачання,платежів,та інше) ,конкретизувати основні пунктів Договорів та Контрактів,підготовити Контракти з обгрунтуванням кожного рішення за розділами Контракту (до 10 сторінок)

-З)Розробка алгоритму дій підприємця під час виконання комерційної угоді,узгодження дій по окремим договорам та контрактам у часі,організація процесу виконання комерційних угод відповідно до розроблених схем (3-4 стор.)

І)заповнення заяви на відкриття документарного акредитива (2 стор.)

К)заповнення вантажної митної декларації відповідно до розробленого зовнішньоекономічного контракту.(1-2 стор.)

Методичні вказівки щодо структури зовнішньо-економічного контракту наведено в Додатку В.При виконанні цього розділу використовуються рекомендації наведені в Додатках В-К.

Л) Економічний розрахунок схеми комерційної угоди

Проведення економічних розрахунків по розробленій схемі комерційної угоди включає калькуляцію повної вартості торгової угоди з урахуванням реальних витрат на закупівлю та доставку товарів в місця їх призначення на всіх етапах її проведення. Платежі виконуються з урахуванням термінів руху коштів та їх наявності в учасників угоди.

На підставі виконаних розрахунків потрібно обґрунтувати доцільність (вигоду) угоди для всіх сторін (учасників) і підготувати конкретну комерційну пропозиції (оферти ) : на постачання обладнання (керівнику базового підприємства від комерційної структури),та на реалізацію ліквідної продукції (до закордонної фірми )..

Обсяг розділу 10-15 стор.

5.7.Висновки та рекомендації.

На підставі зробленого аналізу управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства студенту необхідно дати рекомендації для подаль-шого поліпшення роботи з досліджуваного питання. Висновки і рекомендації повинні бути виконанні з точки зору перспективи їх використання. Тому слід враховувати не тільки дійсні умови, але й ті зміни, які мають настати в майбутньому.

Пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації надаються у відповідності до напрямку дослідження. Пропозиції можуть бути найсміливіші, з найсучаснішого досвіду найвідоміших фірм світу (студент демонструє свою освіченість у проблемах організації та ефективного виконання експортно-імпортних операцій та менеджерський світогляд), але якщо ця пропозиція зараз нездійснена для об`єкта дослідження, треба обов`язково це пояснити (відсутність коштів, недосконалість законодавства, не підготовленість кадрів, інфляція, нестабільність економіки та політики тощо), тобто студент демонструє реалізм мислення та знання проблем реального об`єкта. Висовуючи ті чи інші пропозиції і рекомендації з економічних та організаційних питань діяльності підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, студент має з`ясувати їх ефективність. Якщо мова йде про впровадження нової технології, форм організації, системи управління, необхідно користуватися методами оцінки ефективності, які використовуються у світовій практиці.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.

У цій частині роботи підводиться короткий підсумок проведеного дослідження.

Обсяг – 2-3 сторінки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.