Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_vkazivki_do_vikonannya_kursovoyi_rob....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
996.86 Кб
Скачать

1. Предмет Контракту

1.1. Консигнант надає Консигнаторові товари за номенклатурою і вартістю згідно з переліком, що дається в додатку N 1 до цього Контракту, для демонстрації та продажу на умовах консигнації.

1.2. Консигнатор реалізує отримані на кон­сигнацію товари на своєму ринку від свого імені, але за рахунок Консигнанта.

1.3. Термін консигнації товарів, що поставля­ються Консигнантом, становить 80 календарних днів з дня подання їх на консигнацію.

1.4. Якщо товари не будуть продані протягом терміну консигнації, Консигнатор зобов'язаний придбати товари у свою власність, сплативши їх повну вартість згідно з додатком N 1 до цього Контракту, або за свій рахунок повернути їх Кон­сигнантові (з урахуванням правила "90 днів").

2. Ціна товарів

2.1. Сума контракту становить ____________________________________. Сума Контракту може змінюватися у більший або менший бік, що застережується в окремому протоколі.

2.2. Продаж консигнаційних товарів, як роз­дрібний, так і оптовий, буде проводитися за по­годженими Сторонами цінами. Ціни і знижки на них указуються в окремому протоколі.

3. Терміни й умови поставки, витрати на транспортування

3.1. Консигнант бере на себе зобов'язання відвантажити товар протягом ____ днів з моменту підписання Контракту.

3.2. Консигнант поставляє Консигнаторові то­вар на умовах _____________. Умови поставки розуміються відповідно до Пра­вил ІНКОТЕРМС у редакції 2000 року.

3.3. При поставці Консигнант зобов'язаний повідомити Консигнаторові дату відвантажен­ня. номер вагона і номер залізничної наклад­ної, найменування товару, кількість місць.

3.4. Транспортування у країні Консигнатора при отриманні товарів, а також при поверненні товарів оплачується повністю Консигнатором. Кон­сигнатор сплачує всі митні збори.

4. Здача і приймання товару за якістю і кількістю

4.1. Якість товару, який поставляється за цим Контрактом, має відповідати технічним умовам, відповідним стандартам і повинна бути підтверд­жена сертифікатом якості заводу-виготівника або гарантійним листом Консигнанта.

4.2. Товар вважається зданим Консигнантом і прийнятим Консигнатором на консигнацію:

- за якістю: згідно із сертифікатами якості заводу-виготівника або гарантійним лис­том із Консигнанта:

- за кількістю: за числом місць і вагою, ука­заною в залізничній накладній.

5. Оплата товару, виплата комісійної винагороди, відшкодування витрат

5.1. Валюта платежу: долари США.

5.2. Консигнатор після продажу товарів опла­чує повністю вартість товару, установлену Кон­трактом у доларах США шляхом перерахування грошових коштів на вказаний Консигнантом раху­нок не пізніше __ днів від моменту отримання товару.

5.3. Комісійна винагорода Консигнатора за погодженням сторін визначається як різниця між вартістю реалізованого товару і фактурною вартістю товару (за цінами Консигнанта).

5.4. Затрати на зберігання товару, розванта­жувально-навантажувальні роботи й інші витрати, пов'язані з реалізацією товару, що отримується Консигнатором за цим Контрактом, несе Консиг­натор.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Консигнатор несе відповідальність за збе­рігання, цілість поставлених на консигнацію то­варів у розмірі їх повної вартості з дати поставки до дати продажу, перевідправлення або переадресаціі, повернення товарів Консигнанту.

6.2. При порушенні Консигнатором термінів оплати товарів він сплачує Консигнантові штрафні санкції в розмірі __ % суми неперерахованих грошових коштів за кожний день прострочення.

6.3. Відповідальність Консигнанта настає у разі пред'явлення претензії Консигнатором щодо кількості або якості партії товару. У цьому випад­ку Консигнант повинен замінити дефектний товар або поставити недопоставлений товар протягом __ днів з дня пред'явлення претензії.

6.4. Консигнант несе відповідальність у разі прострочення поставки товару Консигнатору в розмірі __ % вартості непоставленого товару за кожний день прострочення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.