Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
eko_pravo.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.04.2019
Размер:
281.5 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К. П. Пейчев екологічне право україни

Конспект лекцій для студентів юридичних спеціальностей

ХАРКІВ 2008

Вступ

Навчальний курс із дисципліни «Екологічне право» є обов'яз­ковим елементом програми отримання вищої юридичної освіти. Він має своїм предметом вивчення сукупності правових норм, що регулюють суспільні екологічні відносини з метою охорони життя і здоров'я людей, захисту їх екологічних прав і свобод, раціонального природокористування та забезпечення якості оточуючого природного середовища.

Дисципліна «Екологічне право» спрямована на те, щоб сформувати у тих, хто навчається, професійні навички, необхідні висококваліфікованим юристам, зокрема: вміння давати фахову оцінку подій і явищ у суспільно-правовому житті України; аналізувати чинне екологічне законодавство України з точки зору теорії екологічного права; аргументовано відстоювати власну позицію, виходячи з положень науки екологічного права та чинного законодавства тощо.

Курс лекцій підготовлено відповідно до програми курсу «Екологічне право України».

На основі діючого законодавства в курсі висвітлюються основні питання навчальної дисципліни: використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Тема № 1

Поняття, предмет, метод і принципи екологічного права. Система та джерела екологічного права

/ Іитання:

 1. Предмет екологічного права. Об'єкти і суб'єкти екологічного права.

:) Поняття екологічного права.

  1. Методи правового регулювання екологічних відносин.

  2. Принципи екологічного права.

  3. Система екологічного права.

  4. Поняття і види джерел екологічного права.

  5. Конституція України - основа екологічного права.

  6. Закони та підзаконні акти в системі джерел екологічного права.

  7. Договір як джерело екологічного права.

 1. Судовий прецедент та звичай як форма офіційного вираження та закріплення правових норм.

12. Звичай як джерело екологічного права.

Предмет екологічного права

Предметом екологічного права є суспільні відносини, у галузі взаємодії людини і природи, тобто екологічні відносини. Не дивлячись па те, що екологічні правовідносини є за своєю суттю комплексними і взаємопов'язаними, можна провести їх диференціацію за об'єктом правового регулювання та характером діяльності людини у галузі навколишнього природного середовища.

Стосовно об'єкта виділяють', земельні, водні, атмосферно- повітряні, фауністичні та інші правовідносини.

За характером діяльності людини у галузі навколишнього природ­ного середовища екологічні правовідносини поділяються на декілька модулів, а саме:

 1. Охорона навколишнього природного середовища (термін «охорона» треба тлумачити в розширеному розумінні як систему заходів, націлених на збереження, поліпшення і відтворення оточуючого середовища);

 2. Раціональне використання природних ресурсів;

 3. Забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини (мається на увазі попередження погіршення екологічної обста­новки та виникнення небезпеки для здоров'я людей).

Виділяються також похідні екологічні правовідносини, наприклад, еколого-процесуальні, еколого-інформаційні, відносини по розгляду екологічних спорів та ін. Останні носять допоміжний характер, оскільки супроводжують основні відносини під час їх виникнення, зміни чи припинення.

Об'єкти і суб'єкти екологічного права

Об'єктом екологічного права виступають природні і природно- антропогенні блага, з приводу яких виникають екологічні право­відносини.

Ці блага як правило утворювалися і існують без участі людини або з відповідною її участю (штучне створення об'єктів природи).

Потрібно зазначити, що не всі природні утворення можуть бути об'єктами екологічного права, існують явища, що не піддаються правовому регулюванню, наприклад, сонячне випромінювання, морські відливи і приливи, грозові явища та ін.

До об'єктів екологічного права належать:

   1. Навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів;

   2. Природні ресурси (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліси, тваринний світ).

   3. Природні території та об'єкти, що підлягають особливій охороні (об'єкти природно-заповідного фонду, курортні та лікувально- оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші типи територій та об'єктів).

   4. Здоров'я і життя людей.

Право безпосередньо не впливає на природні об'єкти, його вплив виявляється через поведінку суб'єктів екологічних відносин.

Суб'єктами екологічного права є:

 • народ України,

 • держава (яка реалізує свої правомочності через відповідні органи державної влади, наділені компетенцією із регулювання екологічних відносин),

 • територіальні громади (реалізують свої правомочності безпосередньо або через органи місцевого самоврядування),

 • фізичні та юридичні особи, громадські, міжнародні і релігійні об'єднання, іноземні держави та ін.

Суб'єкти екологічного права мають характерні ознаки: вони наділені юридичними правами та обов'язками; реально здатні брати участь в екологічних правовідносинах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]