Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EKONOMIKA_Mikroekonomika_1chastina.docx
Скачиваний:
22
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Тема 1. «Вступ до економічної теорії».

ЕКОНОМІКА – особлива сфера життя суспільства, що охоплює виробництво товарів і послуг, обмін ними і розподіл створених благ та їх споживання.

Виробництво

  • спосіб поєднання виробничих ресурсів (землі, праці, капіталу, будов, устаткування, обладнання) та їх узгодженого та цілеспрямованого використання, а також поєднання сфер і галузей, видів виробництва, що ґрунтується на суспільному поділі праці.

Обмін

  • відносини руху товарів і послуг від виробника до споживача <= гроші, ціни, торгівлю.

Розподіл

  • формування доходів підприємств, робітників, службовців, банкірів, фермерів, окремих родин, держави.

Споживання

  • використання доходів і реалізація корисності речей.

ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІКИ – вивчає закономірності розвитку суспільного виробництва з раціональним використанням ресурсів з метою задоволення потреб суспільства.

ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Суспільство людина

ПРАВИЛА ГРИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ

ВИБІР СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

ОРІЄНТАЦІЯ

В БІЗНЕСІ

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

СПОЖИВАННЯ І

ЗАОЩАДЖЕННЯ

«…на підставі аналізу дійсності економічна наука повинна пропонувати таку економічну політику, яка б давала людям щедрий доход, або засоби до існування, а точніше, забезпечувала б їм можливість самостійно добувати їх.»

Адам Сміт /XVIII ст./

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ

вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси для задоволення потреб.

мікроекономіка

макроекономіка

Марксична політекономія

Неокласики

Маршал «Економіка»

+роль держави

Кейнсіанці

Дж. Мейнорд Кейнс

- роль держави

Політекономія пролетаріату

К.Маркс «Теорія трудової вартості»

Класики

А. Сміт «Багатство народів…»

Д. Ріккардо

Історична школа

Рошер – не ринок, а історія держави

Фізіократи

Кене - основа економіки с/г

Меркантилізм

«Економіка купців»

«…. коли людина виходить з власної вигоди, що природно, вона неминуче приходить до того, що віддає перевагу тому заняттю, яке найвигідніше суспільству.»

Адам Сміт

М.Туган-Барановський –історія криз

Є.Слуцький – економічна кібернетика

Виробничі ресурси - усі природні, людські і вироблені людиною ресурси, котрі використовуються для виробництва товарів і послуг: 1) матеріальні ресурси — земля, або сировинні ресурси, і капітал; 2) людські ресурси — праця і підприємницькі здібності

Земля.

"земля"- усі природні ресур­си — "дарові блага природи", які застосовуються у виробничому процесі: орні землі, ліси, мінеральні ресурси, водні ресурси тощо.

У.Петті (XVII) – «земля – мати багатства»

Капітал.

виробничі знаряддя, усі види інструментів, машин, устаткування, а також фабрич­но-заводські, складські й транспортні засоби і збутову мережу, які використовують у вироб­ництві товарів і послуг та постачанні їх до кінцевого споживача. Капітал (засоби вироб­ництва) задовольняють потреби людини опосеред­ковано, забезпечуючи виробництво споживчих благ.

Праця.

фізичні і розумові здібності людини, що застосовуються у виробництві товарів і по­слуг

Підприємницькі здібності.

1. ініціатива у поєд­нання виробничих ресурсів

2. прийняття основ­них рішень у процесі ведення бізнесу

3. новаторство

4. ризик 5 – 7%

Інформація.

« Хто володіє інформацією – той володіє світом»

Ефективність виробництва-

співвідношення між результатом і витратами для досягнення цього результату. Ефективність окремої господарської одиниці та ефективність в масштабах усього суспільства не тотожні поняття. Якщо підприємство здійснює свою діяльність з мінімальними витратами усіх факторів виробництва, то прийнято говорити про ефективність виробництва даного господарського суб'єкта. Інакше кажучи, чим менше обсяг витрат і чим більше величина, в якій втілений результат господарювання, тим вища ефективність. Різниця між результатом та витратами (в умовах ринкової економіки) називається прибутком.

Економічна теорія дуже часто розглядає ефективність за допомогою маржінального (граничного) підходу. Порівнюється не тільки загальний рівень вигод та витрат, але й додаткова (гранична) вигода і додаткові (граничні) витрати. Ефективність буде досягнута, у тих ситуаціях, коли додаткові (граничні) вигоди не перестануть перебільшувати додаткові (граничні) витрати.

Розподільна ефективність. Розподільна ефективність означає, що ресурси скеровуються на виробництво тих товарів та послуг і в такому їх співвідношенні, яке найбажаніше для суспільства. Вона досягається тоді, коли виробляється продукція, що має найліпшу, або оптимальну для суспільства, структуру. Наприклад, наше суспільство скоріше потребує ресурсів для виробництва легкових автомобілів, а не танків. Ми віддаємо перевагу персональним комп'ютерам, а не ручним друкарським машинкам. Нині копіювання бажаніше за допомогою "ксероксів", аніж копіювальних машин.

Виробнича ефективність. Виробнича ефективність досягається, коли бажані для суспільства товари і послуги виробляються з мінімальними витратами. Коли ми виробляємо, наприклад, лампи з найнижчими можливими витратами на одиницю продукції, то це означає, що ми витрачаємо найменшу кількість ресурсів для виробництва ламп, і, отже, більша кількість ресурсів залишається для виробництва інших потрібних продуктів.

Виробнича ефективність, якщо застосувати конкретні терміни, передбачає, що авто­мобілі не можна будувати за примітивною конвеєрною технологією 20-х років, а треба вико­ристовувати комп'ютерізовану і роботизовану технологію; фермери не можуть збирати пшеницю за допомогою коси, а кукурудзу — вручну, бо збиральна техніка виконує цю роботу із нижчими витратами на один центнер продукції.

Отже, розподільна ефективність означає що розподіл ресурсів між галузями і фірмами таким чином, щоб отримати найбажанішу для суспільства структуру продукції. Виробнича ефективність означає, що кожний товар або послуга в цій оптимальній структурі продукції виробляється з найменшими витратами. Повний обсяг продукції означає, що виробництво "потрібних" благ (розподільна ефективність) здійснюється в "належний" спосіб (виробнича ефективність).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]