Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метода-ОМ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
260.61 Кб
Скачать

Вимоги до виконання завдань для самостійного опрацювання

Вимоги до підготовки рефератів:

Студенти обирають тему реферату. Підготовка реферату передбачає проблемне розкриття теми. Обов’язковою є наявність в рефераті наступних структурних елементів:

 • план (не менше 3-х пунктів);

 • вступ;

 • висновки.

Кількість використаних літературних джерел в рефераті має бути не менше 4-х, а обсяг реферату не повинен перевищувати 10-15 сторінок.

Вимоги до виконання практичних (лабораторних) завдань:

Студент отримує завдання у викладача, під час виконання якого дає конкретні пропозиції та рекомендації, які мають практичну спрямованість, демонструючи володіння теоретичним матеріалом. Обсяг роботи може бути від 3-х до 5-ти сторінок для кожного розділу завдання (кожен розділ відповідає певній темі практичного заняття). Кількість використаних літературних джерел має бути не менше 4-х.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання включає наступні складові:

 • систематичність, активність та результативність роботи на практичних заняттях – 0-20 балів;

 • виконання обов’язкових завдань для самостійного опрацювання (завдання видаються викладачем кожному студенту на початку напівсеместру) – 0-20 балів;

 • поточна робота на практичних заняттях – 0-40 балів;

 • виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання (завдання і вимоги до їх виконання видаються кожному студенту на початку напівсеместру) – 0-20 балів

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни вираховується як середньозважена за перший і другий напівсеместри.

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується ЗНТУ

Оцінка за національною шкалою

A

91-100

5(відмінно)

B

81-90

5(відмінно)

C

65-80

4(добре)

D

55-64

3(задовільно)

E

50-54

3(задовільно)

FX

30-49

2(незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-29

2(незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Практична підготовка студентів заочної форми навчання Загальна інформація

Згідно з навчальним планом студенти вивчають дисципліну «Основи менеджменту» у третьому семестрі. Форми контролю для студентів заочної форми навчання – контрольна робота і залік.

Завдання для контрольної роботи

Контрольна робота включає в себе два теоретичних питання та одне практичне завдання. Сутність практичного завдання полягає в розкритті теоретичних основ на практичному прикладі. Для цього студенту пропонується вигадати власну фірму-легенду (або обрати реально існуюче підприємство). Обов’язковим є надання короткого опису основного виду діяльності, форми власності, типу організації та інших основних коротких відомостей, які б суттєво вплинули на відповідь по пунктам контрольної роботи.

Варіант контрольної роботи студент обирає за останньою цифрою свого номеру за списком.

Загальний обсяг контрольної роботи, включаючи список використаних літературних джерел (не менше п’яти посилань), не повинен перевищувати 8-10 сторінок.

ВАРІАНТ 1.

 1. Розкрити сутність законів та закономірностей менеджменту. Навести практичні приклади.

 2. Визначити напрямки підвищення ефективності управлінської праці на прикладі власної фірми-легенди*.

 3. Визначити сутність стратегічного планування.

ВАРІАНТ 2.

 1. Різноманітність визначення поняття «менеджмент». Навести не менше 10 визначень поняття «менеджмент» і вказати джерело посилання.

 2. Управління комунікаційними процесами на прикладі власної фірми-легенди*.

 3. Сутність функції організації. Навести практичну реалізацію даної функції на прикладі власної фірми-легенди*.

ВАРІАНТ 3.

 1. Особливості менеджменту як виду професійної діяльності. Основні якості та вимоги до успішного менеджера.

 2. Зміст категорії «ефективність управління». Показники ефективності управління.

 3. Яку з основних теорій організації як функції менеджменту Ви б обрали для власної фірми-легенди*? Відповідь обґрунтуйте.

ВАРІАНТ 4.

 1. Визначте передумови та історію виникнення науки управління.

 2. Розкрийте міжособистісні та організаційні комунікації на прикладі власної фірми-легенди*.

 3. Який тип організаційної структури управління Ви б обрали для власної фірми-легенди*? Відповідь обґрунтуйте.

ВАРІАНТ 5.

 1. Перелічить та визначте сутність шкіл управлінської думки.

 2. Розкрийте процес комунікації. на прикладі власної фірми-легенди*.

 3. Визначте цілі управлінського планування на прикладі власної фірми-легенди*. Відповідь обґрунтуйте.

ВАРІАНТ 6.

 1. Визначте сучасні принципи менеджменту.

 2. Яку б із змістовних теорій мотивації ви обрали для управління власною фірмою-легендою*? Відповідь обґрунтуйте.

 3. Опишіть суть та компоненти внутрішнього середовища Вашої фірми-легенди*.

ВАРІАНТ 7.

 1. Сутність основних теорій прийняття рішень.

 2. Поняття та процес контролю як функції менеджменту. Навести практичну реалізацію даної функції на прикладі власної фірми-легенди*.

 3. Поняття та загальні характеристики організації. Навести на прикладі власної фірми-легенди*.

ВАРІАНТ 8.

 1. Процес прийняття рішень з урахувань особливостей власної фірми-легенди.

 2. Яку б із процесних теорій мотивації ви обрали для управління власною фірмою-легендою*? Відповідь обґрунтуйте.

 3. Поняття і сутність лідерства. Значення лідерства в якості фактора успішності менеджера.

ВАРІАНТ 9.

 1. Сутність планування як функції управління. Навести практичну реалізацію даної функції на прикладі власної фірми-легенди*.

 2. Який би тип організації обрали би Ви для власної фірми-легенди*? Обґрунтуйте відповідь вказавши основні недоліки й переваги обраного варіанту у порівнянні з деякими альтернативами.

 3. Опишіть сутність та основні компоненти зовнішнього середовища власної фірми-легенди*.

ВАРІАНТ 10.

 1. Розкрийте взаємозв’язок функцій менеджменту (планування, організація, мотивація, контроль).

 2. Види управлінського контролю. Який вид управління більш ефективний з Вашої точки зору? Відповідь обґрунтуйте на прикладі власної фірми-легенди*.

 3. Яку з основних теорій лідерства (поведінкових, ситуаційних) Ви вважаєте найефективнішою? Відповідь обґрунтуйте.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.