Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метода-ОМ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
260.61 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів з дисципліни

«Основи менеджменту»

для бакалаврів напряму

6.030102 «Психологія»

усіх форм навчання

2010

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи менеджменту» для бакалаврів напряму 6.030102 «Психологія» усіх форм навчання / Укл.: Я.О. Зубрицька – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - с.

Укладач: Я.О. Зубрицька, викладач кафедри управління персоналом і економіки праці

Рецензент: В.О. Толок, д.т.н.

Відповідальний за випуск: Я.О. Зубрицька

Затверджено

на засіданні кафедри «Управління персоналом і економіки праці»

Протокол № від 14.12.2010 р.

З М І С Т

Передмова…………………………………………….………….…..…......4Тематичний план дисципліни ...………………………………….…….....5

Короткий зміст лекцій……………..……...…………..……..……….........6

Завдання для самостійного опрацювання……………….…………........23

Вимоги до виконання завдань для самостійного опрацювання..............27

Система поточного та підсумкового контролю знань студентів денної форми навчання…………………………………………………………...29

Практична підготовка студентів заочної форми навчання.….……........30

Оцінювання контрольної роботи студентів заочної форми навчання....33

Питання до заліку………………………….……………………………........................34

Технічне оформлення рефератів та контрольних робіт…………......….35

Рекомендована література……………………………………...…….…..36

Додаток А Зразок титульної сторінки контрольної роботи…………....38

Передмова

Навчальний план підготовки бакалаврів напряму 6.030102 «Психологія» у Запорізькому національному технічному університеті передбачає різні форми навчальної роботи студентів: лекції, семінарські заняття та самостійна робота студентів. Засвоєння знань студентами денної та заочної форм навчання контролюється шляхом усного опитування, написання рефератів, самостійних контрольних робіт, індивідуальних завдань.

Самостійна робота студентів є одним з головних елементів навчального процесу. Курс підготовки передбачає обов’язкове виконання контрольних завдань. Їх підготовка та виконання дають можливість студентам впевнитись в успішному засвоєнні матеріалу, а викладачам оцінити якість набутих знань. Критерієм якості самопідготовки студентів будуть вчасно виконані контрольні завдання. Студенти повинні намагатись повніше використовувати свій навчальний час. До вивчення нового матеріалу слід приступати лише після того, як повністю засвоєно попередній. Головне у навчанні – зрозуміти програмний матеріал і осмислити його в практичному плані. Тільки за умови дотримання такого підходу теорія буде поєднуватися з практикою і студенти зможуть отримувати задоволення від навчання. А зростання професійних знань, умінь і навичок, набутих під час самопідготовки кожним студентом, позитивно вплине на рівень професійної діяльності.

Дисципліна «Основи менеджменту» охоплює загальні принципи, теоретичні засади та аспекти, методи, інструменти, прийоми менеджменту та управлінської діяльності.

Мета вивчення дисципліни — формування у майбутніх працівників сучасного управлінського мислення та системи спеціалізованих знань у галузі менеджменту, розуміння принципів системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.