Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метода-ОМ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
260.61 Кб
Скачать

Технічне оформлення рефератів та контрольних робіт

Контрольна робота (реферат) виконується українською мовою на комп’ютері без помилок та виправлень з одного боку білого паперу формату А4 (210 х 297).

Загальний обсяг контрольної роботи (реферату), включаючи список використаних літературних джерел, не повинен перевищувати 15 сторінок, надрукованих 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усієї роботи.

Аркуш контрольної роботи (реферату) повинен мати поля: ліве – 30 мм, верхнє – 20 , праве – 10, нижнє – 20 мм.

Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 125 мм (5 знаків або літер).

Заголовки структурних частин реферату або питань контрольної роботи друкують великими літерами симетрично до тексту, без крапок в кінці, не підкреслюючи та розміщуючи по центру аркуша.

Кожну структурну частину реферату або питання контрольної роботи починають з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою контрольної роботи (реферату) є титульна (титульний аркуш), яку включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують.

Необхідною умовою успішного виконання реферату або контрольної роботи є правильна, продумана організація праці студента по виконанню даного йому завдання.

Рекомендована література

 1. Андрушків Б.М.Кузьмін О.Є. Основи менеджменту-Львів; Світ, 1995.

 2. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Зкономика, 1989.

 3. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента.–СПб: Изд. "Питер", 1999.–816 с.

 4. Васильченко Н.Г. Современная система управлення предприятием.- М.: ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез совместно с ООО Журнал Управление персоналом, 2003.

 5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Высшая школа, 2001.

 6. Галькович Р.С., Набоков В.И. Основы менеджмента. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 345 с.

 7. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки и биржи, 1995.

 8. Глухов В.В. Основи менеджмента.-С-Пб.: Специальная литература, 1995.

 9. Гончаренко В.И. Основи менеджмента: Учебое пособие/ Гончаренко В.И., Кондратьева С.И. и др.- М: Изд. дом "Дашков и К", 2000.- 176с.

 10. Господарський кодекс України, статті 63, 73, 74.

 11. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Изд. "Питер", 2000.–612 с.

 12. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – Спб.: Изд. "Питер", 1999.–560 с.

 13. Друкер П. М. Задачи менеджмента в XXI веке.: Издательский дом Вильямс, 2002.

 14. Жигалов В.Т. Шимановская В.М. Основи менеджменту та управлінської діяльності. - К.: Вища школа, 1994.

 15. Журавлев П. Теория системного менеджмента. -М.: Издательство Зкзамен, 2002.

 16. Завадський Й.С. Менеджмент: Management. Підручник. У 3-х томах, Том 1. Київ: Видавництво Європейського університету, 2002, 542 с.

 17. Кравченко А.И. История менеджмента.- М.: Академический Проект, 2000.

 18. Кузьмін О. Є. та ін. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття. Навчальний посібник.- 2009. – 172 с.

 19. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту. 2-ге видання, виправлене, доповнене. – 2007. – 464 с.

 20. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управлення.- М.: ГУ ВШЗ, 2002.

 21. Масленникова Н.П. Управление развитием организации.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2002.

 22. Мескон М., Альберт М., Хедеури Ф. Основи менеджмента -М: Дело, 1995.

 23. Нємцов В. Д. Менеджмент організацій: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів/ В.Д.Нємцов, Л.Є.Довгань, Г.Ф.Сініок.- К.: ЕксОб, 2002.-392с.

 24. Олдкорн Р. Основы менеджмента: Учебн.–М.: Изд. "Финпресс", 1999.–320 с.

 25. Осовська Г.В. Менеджмент Навчальний посібник / Осовська Г.В., Осовський О.А. - К.: "Кондор", 2006.- 664 c

 26. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник.-К: ЦУЛ, 2003.- 370с.

 27. Робіне, Стефан П. Основи менеджменту/ С.П.Робінс, Д.А.ДеЧенцо; Пер.А.Олійник, М.Корчинська, Р.Ткачук.- К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.- 672с.

 28. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент:теорія та практика. Підручник для вузів. Тернопіль: Карт-бланш, 1997, 456 с.

 29. Тейлор Ф.У. Принципи научного менеджмента.- М.:Высшая школа, 1991.

 30. Юргутіс І. А. Основи менеджменту: Навч. посіб./ І.А.Юргутіс, І.І.Кравчук.- К.: Освіта, 1998.- 256с.

 31. Яковенко В.Я Ділове спілкування й адміністрування: Навчальний посібник/ Ред.Яковенко В.Я.- Донецьк: ДонНУ, 2002.- 167с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.