Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма ЕКОЛОГІЯ 2011.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
02.12.2018
Размер:
485.89 Кб
Скачать

Рекомендована література

 1. Білявський Г.О.,Бутченко Л.І.,Новроцький В.М. Основи екології, Теорія та практикум. К., Лібра, 2002.

 2. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В. Основи екології та екологічного права. –К: Княгиня Ольга,2005. – 365с.

 3. Давиденко В.А., Білявський Г.О., Арсенюк С.Ю. Ландшафтна екологія: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2007. – 280 с.

 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища, - К.: Т-во “Знання”, КОО. 2000. - 203 с.

 5. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. /За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, -2004. - 382 с.

 6. Кучерявий В.П.,"Екологія" — Львів. 2000. - 500 с

 7. Мусієнко М.М.,Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. -К.: т-во "Знання", КОО, 2002.-550 с

 8. Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л., Екологія 10 клас. - Генеза, 2010

Змістовий модуль іі. Екологічні тенденції зміни основних компонентів природи. Провідні екологічні проблеми.

Семінар 3.

Тема: Тенденції зміни клімату. (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Атмосфера, ЇЇ роль у геосистемі Землі.

 2. Уявлення кліматичних ресурсів. Кліматичні ресурси світу, України та їх роль у господарському секторі.

 3. Проблема коливань та змін клімату.

 4. Причини і наслідки глобального потепління клімату. Явище Ель-Ніньйо та його глобальні негативні прояви.

 5. Проблема збереження озонового шару.

 6. Проблема кислотних дощів та смогу.

 7. Заходи зі стабілізації негативних господарських впливів на атмосферу та процеси у ній. Міжнародні програми з вивчення змін клімату.

ІІ. Навчальна дискусія.

Рекомендована література

 1. Білявський Г.О.,Бутченко Л.І.,Новроцький В.М. Основи екології, Теорія та практикум. К., Лібра, 2002.

 2. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В. Основи екології та екологічного права. –К: Княгиня Ольга,2005. – 365с.

 3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища, - К.: Т-во “Знання”, КОО. 2000. - 203 с.

 4. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. /За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, -2004. - 382 с.

 5. Кучеренко Ю.Г., Вервес Ю.Г. Загальна біологія: Підручник для 11 кл. – К.:Генеза,2001. – 272с.

 6. Кучерявий В.П.,"Екологія" — Львів. 2000. - 500 с

 7. Мусієнко М.М.,Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. -К.: т-во "Знання", КОО, 2002.-550 с

 8. Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л., Екологія 11 клас. - Генеза, 2011

Практична робота № 2.

Тема: «Аналіз картосхеми еродованості ґрунтів України. Складання схеми відходів сільськогосподарського виробництва та їх негативного впливу на довкілля». (2 год.)

Мета: провести аналіз впливу інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву, проаналізувати негативний вплив відходів сільськогосподарського виробництва на навколишнє природне середовище.

І. Виконання практичної роботи.

1. Проаналізувати картосхему поширення негативних природно-антропогенних процесів деградації ґрунтового покриву в Україні. Виявити райони найбільшого ступеня ураженості ґрунтів цими процесами. Запропонувати заходи, які можуть зменшити ерозійні процеси ґрунтів.

2. Обчислити місячну інтенсивність ерозії грунтів для двох ділянок (кожна площею 1 га), якщо ерозія тривала протягом двох місяців для першої (втрата маси грунту становила 8 тонн) і трьох місяців – для другої (втрата маси грунту становила 9 тонн). Вказати, на якій з ділянок грунт постраждав найсильніше.

3. Скласти схему відходів сільськогосподарського виробництва та проаналізувати їхній негативний вплив на навколишнє природне середовище.

ІІ. Тести підсумкового контролю знань.

Рекомендована література

 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. – К.:Либідь, 2000. – 336 с.

 2. Глухов В.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии. – СПб.: Питер,2003 – 384 с.

 3. Давиденко В.А., Білявський Г.О., Арсенюк С.Ю. Ландшафтна екологія:Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2007. – 280 с.

 4. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.

 5. Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ,2008. – 272 с.

 6. Розанов Б.Г. Живой покров Земли. – М.: Педагогика, 1989. – 129 с.

 7. Царенко О.М., Нєвєстов О.О., Кабацький М.О. Основи екології та економіка природокористування. – Суми: Університетська книга, 2007. – 592 с.

 8. Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л., Екологія 10 клас. - Генеза, 2010

 9. Черевко Г.В., Яцків М.I. Економіка природокористування. — Львів: Світ, 1995 –208 с.

Практична робота № 3.

Тема: «Аналіз червонокнижних видів рослин і тварин України та Європи»; «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України».

Мета: провести аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України;розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, робити висновки, формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

І. Виконання практичної роботи.

1) Використовуючи картку для практичної роботи, розглянути співвідношення різних типів об’єктів природно-заповідного фонду й розташувати їх у порядку зменшення загальної площі. Проаналізувати стан заповідної мережі в Україні на сучасному етапі та визначити її відповідність європейським показникам.

2) Зробити висновок, у якому пояснити, чому певні типи природоохоронних територій переважають у екомережі України.

ІІ. Тести підсумкового контролю знань.

Рекомендована література

 1. Червона книга України. Тваринний світ, рослинний./Під ред. М.М. Щербака. К.: 1994.-473 с

 2. Природные национальные парки Украины. [П.Т. Ященко, Е.М. Гребенюк,Л.А.Тасенкевич и др.] – Львов: Вища школа, 1988. – 199 с.

 3. Рекреаційні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Воловик В.М. – Вінниця:Едельвейс і К,2009.– 206 с.

 4. Рутинський М.Й. Географія туризму України. К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.

 5. Царик Л.П. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу / Л.П.Царик,Г.В.Чернюк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 188 с.

 6. Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л., Екологія 10 клас. - Генеза, 2010

Семінар 4.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.