Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма ЕКОЛОГІЯ 2011.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
02.12.2018
Размер:
485.89 Кб
Скачать

Тема: Урбанізоване середовище і здоров’я. (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Категорія «урбосередовище». Переваги і привабливість міського життя. Негативні впливи міського середовища на населення.

 2. Канцерогенні фактори середовища.

 3. Тератогенні дії фізичних і хімічних факторів середовища. Ембріотропна дія факторів середовища.

 4. Екологічні проблеми міст України.

 5. Управління екологічною безпекою міста.

 6. Урбосередовище і здоров’я населення.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Навчальна дискусія.

Рекомендована література

 1. Білявський Г.О.,Бутченко Л.І.,Новроцький В.М. Основи екології, Теорія та практикум. К., Лібра, 2002.

 2. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В. Основи екології та екологічного права. –К: Княгиня Ольга,2005. – 365с.

 3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища, - К.: Т-во “Знання”, КОО. 2000. - 203 с.

 4. Залеський І.І. Клименко М.О. Екологія людини. – К.: Академія,2005. – 288с.

 5. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. /За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, -2004. - 382 с.

 6. Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л., Екологія 11 клас. - Генеза, 2011

Тема: Змістовий модуль ііі. Екологічні стратегії. Напрямки виходу з екокриз.

Семінар 5.

Тема: Екоосвіта ХХІ століття. Міжнародні еколого-економічні програми.

(2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Причини розвитку екологічної кризи. Джерела забруднення довкілля.

 2. Шляхи виходу з екологічної кризи.

 3. Роль та завдання екологічної освіти та виховання. Екологічна культура.

 4. Стратегія освіти для екорозвитку. Концепція екологічної освіти України.

 5. Традиції природокористування корінних етносів в Україні.

 6. Екологічне законодавство.

 7. Основні напрямки і форми міжнародного співробітництва.

 8. Міжнародні екологічні програми і проекти.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Навчальна дискусія.

Рекомендована література

 1. Экологическое законодательство Украины. Сост. М. В. Шульга, - Харьков: Консум.: 1996. – 190 с.

 2. Земельный кодекс Украины – Х.: «Одиссей», 2002. – 112 с.

 3. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій, -К.: Вентурі, 1996, -208 с

 4. Малишко М.І. Основи екологічного права України. –К.: МАУП, 1999. – 152 с.

 5. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посібник /з ред. М.І. Дробнохода, - К.: МАУП, 2002. – 104 с.

 6. Білявський Г.О. та ін. "Основи загальної екології". Підручник.- К.:Либідь, 1993. – 304 с.

 7. Дмитренко І.А., Екологічне право України: Підручник. 2-ге видання. – К.: Інтер, 2001. – 352 с.

 8. Запольський А. К.., Салюк А.І. Основи екології / За ред. К.М. Ситника, К.: Вища школа. 2004. с.

 9. Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л., Екологія 11 клас. - Генеза, 2011

Vі. Завдання для самостійної роботи Змістовий модуль і. Cистема «природа - населення – господарство».

Тема 1. Вступ. Природа і людина: системний підхід.– 2 год.

1. Ознайомитися з історичними етапами взаємодії суспільства і природи та визначити їх екологічні особливості, охарактеризувати основні етапи становлення екології як науки. – 2 год.

(Література 1,3,4,6, 10 )

Тема 3. Промислове природокористування. Транспорт і природокористування. – 2 год.

 1. Користуючись рекомендованою літературою, визначити промислові підприємства теплової енергетики та чорної металургії, що найбільше забруднюють довкілля в Україні. – 1 год. (Література 1,2, 4,6,7, 10 )

 2. Проаналізувати проблему утилізації відходів промислового виробництва. – 1 год. (Література 4,6,7,10 )

Тема 4. Сільськогосподарське природокористування. Наука і природокористування. – 2 год.

 1. Опрацювати кілька інформаційних джерел із метою озна­йомлення з генетично модифікованими організмами в природних екосистемах та їх впливом на організм людини – 1 год. (Література 1, 2, 4, 6,7, 10 )

 2. З’ясувати особливості альтернативного сільського господарства. – 1 год. (Література 10,11 )

Змістовий модуль ІІ.

Екологічні тенденції зміни основних компонентів природи.

Провідні екологічні проблеми.

Тема 8. Урбанізоване середовище і здоров’я. – 2 год.

 1. Охарактеризувати канцерогенні фактори міського середовища. – 1 год. (Література 1,2,3,4,5,11 )

 2. Навести приклади шляхів вирішення екологічних проблем міст України. – 1 год. (Література 1,2,3,4,5,11 )

Тема: Змістовий модуль ІІІ.

Екологічні стратегії. Напрямки виходу з екокриз.

Семінар 5.

Тема9. Екоосвіта ХХІ століття. Міжнародні еколого-економічні програми.

2 год.

 1. Опрацювати кілька інформаційних джерел із метою озна­йомлення з міжнародні екологічними програмами і проектами.– 1 год. (Література 1,3,4,6,11 )

 2. Ознайомитись з законами, нормативними актами України про охорону довкілля. Пояснити роль екологічного законодавства у стабілізації та збереженні природного середовища. – 1 год.

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.