Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма ЕКОЛОГІЯ 2011.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
02.12.2018
Размер:
485.89 Кб
Скачать

Структура програми навчальної дисципліни і. Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: взаємозв’язок між живими організмами, їх групами, живими та неживими компонентами екосистем, а також особливості впливу природних і антропогенних факторів на функціонування екосистем і біосфери в цілому.

Курс:

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

1,5 кредити

Змістові модулі:

3 модулі

Загальний обсяг дисципліни (години): 54 години

Шифр та

назва напряму

0101 «Педагогічна освіта»

0202 «Мистецтво»

0102 «Фізичне виховання, спорт

і здоров 'я людини»

0304 «Право»

0201 «Культура»

0303 «Журналістика та інформація»

Шифр та назва спеціальності:

5.01010101 Дошкільна освіта 5.01010201 Початкова освіта 5.02020401 Музичне мистецтво 5.01020101 Фізичне виховання 5.03040101 Правознавство

5.01010601 Соціальна педагогіка 5.02010201 Бібліотечна справа 5.02010501 Діловодство 5.02020501 Образотворче мистецтво

5.02020701 Дизайн

5.03030301 Видавнича справа

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"молодший спеціаліст"

Нормативна

Рік підготовки: 2.

Семестр: 3,4.

Аудиторні заняття: 44 години, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 20 годин Семінарські заняття

10 годин Практичні заняття:

6 години

Індивідуальна робота:

4 години

Самостійна робота: 10 годин

Модульний контроль:

4 години

Вид контролю: залік.

Іі. Тематичний план навчальної дисципліни

п/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Індивідуальна

робота

Самостійна

робота

Підсумковий

контроль

Змістовий модуль І.

Cистема «природа - населення – господарство».

1.

Вступ. Природа і людина: системний підхід.

4

2

2

2

2.

Природокористування як наука про відношення людини до природних компонентів.

6

4

2

2

3.

Промислове природокористування. Транспорт і природокористування.

6

4

2

2

2

4.

Сільськогосподарське природокористування. Наука і природокористування.

7

7

2

2

1

2

2

Разом

23

17

8

2

4

1

6

2

Змістовий модуль ІІ.

Екологічні тенденції зміни основних компонентів природи.

Провідні екологічні проблеми.

5.

Тенденції зміни клімату.

4

4

2

2

6.

Водокористування та його екологічні проблеми. Екологічний стан землекористування.

4

4

2

2

7.

Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть.

6

4

2

2

8.

Урбанізоване середовище і здоров’я

6

6

2

2

2

2

Разом

20

18

8

4

4

2

2

Змістовий модуль ІІІ.

Екологічні стратегії. Напрямки виходу з екокриз.

9.

Екоосвіта ХХІ століття. Екологічне просвітництво.

4

2

2

2

10.

Правове забезпечення екорозвитку. Міжнародні еколого-економічні програми.

7

7

2

2

1

2

Разом

11

9

4

2

1

2

2

Разом за навчальним планом

54

44

20

6

10

4

10

4

ІІІ. ПРОГРАМА

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.