Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Питання по цивільному.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
344.58 Кб
Скачать

Національний університет «Одеська юридична академія»

Факультет цивільної та господарської юстиції

ПРАКТИКУМ

до курсу Цивільне та сімейне право:

Книга третя. Право власності та інші речові права

Книга четверта. Право інтелектуальної власності

для студентів факультету цивільної та господарської юстиції

денної форми навчання

за спеціальністю «Правознавство»

Одеса

2011

Укладачі:

Зубар Володимир Михайлович – доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Денисюк Владислав Валерійович – асистент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Рецензенти:

Харитонов Є.О. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Піщемуха В.Г. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри загальногуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного університету

ЗМІСТ

Передмова

Тематичний план

Теми лекцій

Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Загальні положення про речові права

Тема 2. Право власності в системі речових прав

Тема 3. Набуття і припинення права власності

Тема 4. Право приватної власності

Тема 5. Право державної та право комунальної власності

Тема 6. Право спільної власності

Тема 7. Цивільно-правовий захист речових прав

Тема 8. Інші речові права

Тема 9. Право інтелектуальної власності

Контрольні запитання

Нормативно-правові акти, судова практика

Передмова

У Практикумі, розробленому для студентів третього курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія», передбачено вивчення таких розділів курсу «Цивільне та сімейне право України» як «Речове право» та «Право інтелектуальної власності».

Практикум передбачає два види занять - теоретичні семінари і практичні заняття.

На теоретичних семінарах обговорюються погляди і концепції з найбільш складних проблем цивільного права, що стосуються теми семінару, на яких студенти на основі вивчення літературних джерел, нормативно-правових актів і правозастосовчої практики висловлюють власні оцінки і судження. У Практикумі сформульовані питання, що підлягають обговоренню на семінарах, наводиться перелік літератури і нормативно-правових актів, даються методичні вказівки.

Теоретичні семінари найчастіше проводяться у формі доповідей. Викладач самостійно визначає час, на який може розраховувати доповідач. Доповідачі і співдоповідачі виділяються викладачем на його розсуд або із числа бажаючих виступити в цій якості. Теоретичні семінари можуть проводитися і в інших формах, наприклад, у формі обговорення нової публікації по темі семінару, диспуту з певних питань, наукових конференцій на базі паралельних груп тощо.

У будь-якому разі, до теоретичного семінару повинні готуватися всі студенти групи, а не тільки доповідачі і співдоповідачі. Викладач може запропонувати освітити те або інше питання із числа названих у даній темі кожному студенту групи.

Теоретичні семінари передбачені в Практикумі тільки по трьох темам (1, 2, 5). Однак вони є важливою і ефективною формою навчальних занять. Метою підготовки студентами доповідей, співдоповідей і виступів під час проведення семінарів, написання ними рефератів є набуття навичок самостійної роботи над літературними джерелами, законами та іншими нормативно-правовими актами, використання судової практики для того, щоб на основі їх аналізу і узагальнення студенти могли робити власні висновки теоретичного і практичного характеру, обґрунтовуючи їх відповідним чином.

На відміну від теоретичних семінарів практичні заняття призначені в першу чергу для того, щоб навчити студентів розуміти зміст закону і застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій. Такі ситуації викладаються в задачах, вирішення яких в навчальній аудиторії дозволяє домогтися максимального наближення студентів до практичної діяльності юриста-цивіліста.

У списку літератури зазначені роботи, вивчення яких необхідно студентам для засвоєння матеріалів даної теми і вирішення задач. Перелік необхідних для вирішення задач нормативно-правових актів, судової практики визначається викладачем.

При вирішенні задач студенти, керуючись нормативно-правовими актами і практикою їхнього застосування, повинні визначити юридичне значення фактичних обставин задачі, самостійно сформулювати питання щодо прав та обов'язків учасників правовідносин, про обґрунтованість їх вимог або заперечень, а якщо справа вже розглянута судом - то й про обґрунтованість викладеного в задачі рішення. Відповіді на ці питання повинні бути обґрунтовані посиланнями на конкретні правові норми.

Крім задач по деяким темам передбачені завдання. На відміну від задач, які, як правило, спрямовані на вирішення конкретних спорів, завдання представляють собою доручення студентам підготувати різні цивільно-правові документи, провести порівняльний аналіз певних положень закону тощо. Виконання зазначених завдань повинне сприяти розвитку у студентів практичних навичок, уміння застосовувати свої знання в області теорії цивільного права на практиці. Завдання повинні виконуватися письмово у відповідності із наведеними в них вказівками.

При підготовці до занять студентам необхідно вивчити відповідну главу в підручнику, рекомендовану літературу, нормативно-правові акти та судову практику. Тільки після цього можна приступати до підготовки доповідей (співдоповідей) на теоретичних семінарах, вирішенню задач і виконанню завдань на практичних заняттях.

Викладач, який проводить теоретичні семінари та практичні заняття, повинен рекомендувати студентам й іншу, крім зазначеної в Практикумі, літературу з урахуванням останніх публікацій, а також нові нормативно-правові акти і матеріали правозастосовчої практики.

Базовими при підготовці до занять є підручники кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія», зокрема: Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. – Київ, 2009. Додатково радимо користуватися підручниками підготовленими авторським колективом кафедри цивільного права юридичного факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (Российское гражданское право: Учебник: В 2т. / отв. ред. Суханов Е.А. – Москва, 2010) та колективом авторів за редакцією Сергеева А.П. (Гражданское право: учебник в 3 т. - Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. – Москва, 2011).

Особливу увагу студентів слід звернути на можливість доступу до судових рішень, які відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» розміщуються на сайті: http://reyestr.court.gov.ua/.

Крім цього, рекомендується використовувати сайти Верховного та вищих спеціалізованих судів України:

Верховний суд України: http://www.scourt.gov.ua/

Вищий господарський суд України: http://arbitr.gov.ua/

Вищий адміністративний суд України: http://www.vasu.gov.ua/

Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ: http://sc.gov.ua/

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.