Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т-12 Прав-во ПД.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
209.41 Кб
Скачать

4. Правовий статус Служби безпеки України.

Служба безпеки України — державний правоохоронний орган спецiального призначення, який забезпечує державну безпеку України, конституцiйний лад, територiальну цiлiснiсть i державний суверенiтет.

Систему Служби безпеки України складають :

1)Центральне управлiння Служби безпеки України,

2) пiдпорядкованi йому регiональнi органи,

3) Служба безпеки Автономної Республiки Крим,

4)органи вiйськової контррозвiдки, вiйськовi формуван ня,

5)навчальнi, науково-дослiднi та iншi заклади Служби безпеки України.

Органiзацiйна структура Служби безпеки України визначається Президентом України.

Центральне управлiння Служби безпеки України, iншi органи та установи, що входять до системи Служби безпеки України, є юридичними особами, мають печатку iз зобра женням державного герба України та своїм найменуванням, iншi печатки та штампи, рахунки в банках, у тому числi ва лютні.

Органiзацiя i порядок дiяльностi Служби безпеки України регулюються Законом України *Про Службу безпiеки України». Цим Законом регулюються: загальнi положення цього органу; система та органiзацiя дiяльностi Служби безпеки України; вимоги щодо кадрiв, порядок їх зарахування та звiльнення; повноваження Служби безпеки Украiни; гарантії соцiального та правового захисту вiйськовослужбовцiв i працiвникiв Служби безпеки України; порядок здiйснення контролю й нагляду за дiяльнiстю Служби безпеки України; вiд повiдальнiсть за правопорушення у сферi її дiяльностi.

Основними завданнями Служби безпеки України є:

— захист державного суверенiтету, конституцiйного ладу, територiальної цiлiсностi, економiчного, науково-технiчного й оборонного потенцiалу України, державних iнтересiв i прав громадян вiд розвiдувально-пiдривної дiяльностi iноземних спецiальних служб, посягань з боку окремих органi зацiй, груп та осiб;

— попередження, виявлення, припинення й розкриття злочинiв проти миру та безпеки людства, тероризму, корупцiї та органiзованої злочинної дiяльностi у сферi управлiння та економiки, iнших протиправних дiй, якi безпосередньо створюють загрозу життево важливим iнтересам України.

Служба безпеки України пiдпорядкована Президентовi України та пiдконтрольна Верховнiй Радi України.

Вона будує свою дiяльнiсть на засадах законностi, поваги до прав i гiдностi особи, позапартiйностi та вiдповiдальностi перед народом України. В оперативно-службовiй дiяльностi Служба безпеки України дотримується принципiв поєднання єдиноначальностi та колегiальностi, гласностi та конспiрацiї. Основним у дiяльностi Служби безпеки України є дотримання прав i свобод людини у поєднаннi з iнтересами держави. Неправомiрне обмеження законних прав i свобод людини є недопустимим і тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно із законодавством. У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинiв окремі права i свободи можуть бути тимчасово обмеженi в порядку і межах, визначених Конституцiєю та законами України.

Служба безпеки України на вимогу громадян України в мiсячний термiн зобов’язана дати їм письмовi пояснения з приводу обмеження їхнiх прав або свобод. Такi особи мають право оскаржити до суду неправомiрнi дiї посадових (службових) осiб і органiв Служби безпеки України.

Дiяльнiсть партiй, рухiв та iнших громадських об’єднань, що мають полiтичні цiлi, у Службi безпеки України забороняється.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]