Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
В_електр. вар. мет. вкз. до нап. курс. з Ек.під....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
321.02 Кб
Скачать

Курсова робота

З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Курсова робота

З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки

Чернівці

”Рута”

2006

УДК 658 (07)

ББК 74.586.96 - 252.4 я 7

К 937

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

Рецензент: Терлецька Н.М. – доцент кафедри економічної теорії та менеджменту

К 937 Курсова робота з економіки підприємства: Методичні вказівки / Укл.: Ксьондз С.В., Осадца З.І., Антохова І. М., Ковалюк Б.І. – Чернівці: Рута, 2006. - 46 с.

ББК 74.586.96 - 252.4 я 7

© “Рута”, 2006

ЗМІСТ

І. Мета і завдання курсової роботи…….……………………………....

4

ІІ. Обов’язки керівника курсової роботи……………….......………….

4

ІІІ. Обов’язки студента…………....……………………………………

5

ІV. Вибір теми………………………...…………………………………

5

V. Складання плану курсової роботи………………………...………...

6

VI. Затвердження теми курсової роботи та об’єкта (бази) її дослідження…………………….……………………..…………………

6

VII. Основні вимоги до курсової роботи………....……………………

7

VIII. Рецензування і захист курсової роботи………………………….

17

ІХ. Критерії оцінювання курсової роботи……….……………………

18

Рекомендована література ………………………………………...…...

20

Додатки ………………………………………………………………….

21

I. Мета і завдання курсової роботи

Курсова робота – складова частина цілісного освітнього процесу з базової підготовки спеціаліста-економіста, спрямована на набуття певних навичок і умінь щодо здійснення самостійної навчально-дослідної роботи.

В процесі її виконання студенти розширюють свій загальний світогляд і поглиблено вивчають одну із тем навчального курсу. Працюючи над розробкою теми курсової роботи, студенти вчаться: здійснювати постановку наукової чи господарської проблеми та аналізувати її, здійснювати спостереження за об’єктом дослідження, відшуковувати джерела інформації та критично осмислювати їх зміст, розробляти програму та використовувати різні методи дослідження. Самостійна пошукова робота сприяє розвитку мислення студента: уміння аналізувати, зіставляти, конкретизувати, узагальнювати, робити висновки. Працюючи над текстом курсової, студенти набувають умінь наукового писемного мовлення, а готуючись до захисту – робити усне наукове повідомлення, аргументовано обстоювати власну думку.

Робота над курсовою має на меті прищепити студентам відчуття професійної готовності до організації та управління виробництвом і людьми, допомогти їм усвідомити себе майбутніми спеціалістами з економіки підприємства.