Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відп по пит психодіагн.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
107.52 Кб
Скачать

ΨД. 2. ЯКІСНИЙ І КІЛЬК-Й АНАЛІЗ РЕЗ-ТІВ ДОСЛ-НЯ. СПРОБИ СТАТИСТ-Ї ОБРОБКИ РЕЗ-ТІВ ВИМІР-НЯ.

Методи статистичної обробки результатів дослідження – це певні математичні прийоми, формули, способи кількісних розрахунків, за допомогою яких показники, які отримують в процесі експерименту, можна узагальнювати, систематизувати, виявляючи приховані в них закономірності.

Первинними називаються методи, за допомогою яких можна отримати показники, які безпосередньо відображають результати вимірів в експерименті. Відповідно під первинними статистичними показниками розуміють ті показники, які застосовуються в самих психодіагностичних методиках і є підсумком початкової статистичної обробки результатів психодіагностики.

Вторинними називаються методи статистичної обробки за допомогою яких на базі первинних даних виявляють приховані в них статистичні закономірності.

До первинних методів відносять міри центральної тенденції (середнє арифметичне, мода, медіана), міри мінливості (дисперсія або середнє квадратичне відхилення, стандартне вибіркове відхилення), способи групування даних (ранжування, частотне розподілення, гістограма). До вторинних – міри взаємозв’язку (кореляційний аналіз, регресійний аналіз, факторний аналіз).

4. Правила та етапи графічного зображення:

1.Наявність осей абсцис та ординат

2.визначення назв осей

3.наявність точки відліку «0»

4.наявність точки динаміки розвитку (кінцевої)

5.Обирання масштабу

6.Наявність найвищої та найнижчої точки

7.при наведенні показників за допомогою кривої, кожна точка на шкалі відповідає точці емпіричної величини

8.при унаочнені діаграмою точка емпіричної величини на стовпчику знаходиться на вершині стовпчика,що співпадає з величиною на шкалі.

9.кожен малюнок повинен мати свою нумерацію.

10.Таблиці та малюнки також повинні мати нумерацію (чітко та лаконічно сформульовану)

Назва таблиці над таблицею

Назва малюнка під малюнком

Нумеруються таблиці у верхньому правому куті

11.У деяких випадках унаочнення потребує додаткової осі (дод. Осі повинні бути чітко відмежовані від основної осі,відображати динаміку)

ΨД. 5. МІСЦЕ ПС.Д. У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ, ВИХ-ЛЯ. ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛ-НЯ В ШКОЛІ. ЦІЛІСНИЙ/ЧАСТКОВИЙ, ОПЕРАТИВНИЙ/ДОВГОТРИВАЛИЙ ПС.ДІАГНОЗ.

Проблеми що вимагають діагностичного дослідження в школі:

    1. Діагностування здібностей (інтересів, нахилів);

    2. Корекція поведінки;

    3. Оцінювання особистості;

    4. Оптимізація процесів навчання та виховання;

    5. Діагностика порушень розвитку;

    6. Профвідбір, профконсультація, професійне навчання;

ЦІЛІСНИЙ ДІАГНОЗ – став-ся у випадку виділення проблеми як цілісного досл-ня особистості.

При частковому досл-ні, яке є змістом окремої проблеми – ЧАСТКОВИЙ.

ОПЕРАТИВНИЙ – при оперативному досл-ні.

ДОВГОТРИВАЛИЙ – при довгот рив-му досл-ня.

ΨД. 6. МЕТОДИ ВИВЧЕНЯ УВАГИ. ТАБЛИЦІ ШУЛЬТЕ, ІНШІ МЕТОДИ.

шУЛЬТЕ Досліджує швидкість перемикання уваги, працездатність і упражняємость в умовах активного вибору корисної інформації. Випробовуваному дослідник дає інструкцію - працювати максимально швидко і уважно. Потім дослідник помічає час по секундоміру, а випробовуваний показує числа від 1 до 25, називаючи їх вголос. Дослідник визначає час, витрачений випробовуваним для пошуку 25 цифр по порядку спочатку в першому, а потім в 2, 3, 4 і 5 квадратах. Дослідник відмічає в зошиті час для кожного квадрата. Потім обчислюють середній час для одного квадрата (пошуку цифр в одному квадраті) і виражають графічно. Роблять вивід про перемикану уваги, працездатності і упражняємості.

Методика «Вивчення перемикання уваги»

методика Т.Е. Рибакова

метод коректурної проби

ΨД. 9. СОЦ. І ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОДІАГН-КИ.ВИМОГИ ДО Л-РИ, ТИПИ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ВИМОГИ ДО ПС-ГА.

9уровень кваліфікації людей, що застосовують діагностичні методики. Вимога, щоб діагностичні методики застосовувалися тільки достатньо кваліфікованими експериментаторами, є першим кроком по захисту індивіда від їх неправильного використання

2. Використання діагностичних методик. Право придбання і подальшого використання методик діагностики повинне надаватися особам, що мають певну кваліфікацію

3. Забезпечення таємниці результатів обстеження.

4. Конфіденційність.

5. Повідомлення результатів обстеження. інформацію не можна передавати в тому вигляді, в якому вона отримана. Її потрібно супроводжувати поясненнями психологів-професіоналів

Етичні прінципи психолога-діагноста

-благополуччя обстежуваного індивіда

-відповідальність, в основі якої об'єктивність, чесність і підтримка високих норм в своїй роботі;

- конфіденційність, що гарантує збереження інформації про індивіда

- нерозголошування результатів обстеженні і ін.

ΨД. 10. ДІАГН-КА ПСИХ.СТАНІВ: СТРАХУ, ХВИЛ-НЯ, ТРИВОЖ-ТІ. ТРИВОГА І ТРИВОЖНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИН-НЯ.

Страх-пережівання що віклікається прямою чи опосередкованою і нформацією про реальній чи уявній об’єкт небезпеки чи очікування невдачі,прі здійсненні певної дії у певній ситуації.

Трівожність-комплекс фундаментальніх емоцій основнім компонентом яких є страх, а доповнює горе та гнів. Віражається через

-хвилювання

-побоювання

-порушення спокою

-зтурбованість

-напруженість

Досліджується через:

-тренінг

-для дітей через сюжетно-рольові ігри

-ч/з методику візначення трівожності (Філліпса, Спілбергера)

-шляхом спостереження

18. Мотив і мотивація. Методи діагностики мотивів діяльності

Мотивація – процес формування мотиву, система факторів, детермінуючих поведінку, що пояснюють актуальність активність людини.

Мотив – спонукання до дії, пов’язане із задоволенням потреб людини

Мотивація – необхідність, потреба, мотив, спонукання

 • пристрасність, вибірковість та регулюємій нею активність.

Мотив – усвідомлення потреби, предмет потреби.

У змісті мотива є: специфічне індивідуально неповторне яке виражається конкретною ситуацією, стійке.

Хек Хаузен розрізняє мотив і мотивацію:

Мотив – включає в себе потребу, спонукання, схильність, спрямованість здається цільових станів відношення індивід – середовище. Формується в індивід. Розвитку.

Мотивація – це процес вибору між різними діями процес, що регулює та направляє дії на досягнення специфічних для мотиву станів та підтримують цю спрямованість

Мотивація пояснює цілеспрямованість дії

Мотивована діяльність – спрямована на досягнення конкретної мети, конкретного мотиву

Особистісні опитувальники для визначення мотивів – дос-ні відповідають на вербальні стумули - слова.

Список особистих переваг А. Эдваруса.

Опитувальних для визначення мотивації

12. Розвиток тестових методик вивчення памяті. Завдання психологів. Методи Ебінгауза Мюнстерберга групи методів вивчення пам’яті.

Успішність виконання інтелектуальних тестів залежить від уваги мод. та його пам’яті (вміння задати те, що люд. Засвоїти під час свого минулого досвіду).

Пам’ять – форма психічного відображення, що полягає в закріпленні, збереженні і наступному відтворені минулого досвіду.

Діагностуючи особливості П необхідно звернути увагу не лише її кількісні показникі, але і на особливості самого процесу монемонічної діяльності

П має безліч хар-к, які розрізняються:

- наявністю або відсутністю установки на запам’ятовування (недовільне і довільне);

- часом зберігається (короткотривала і довготривала)

- харистерон запам’ятовування матеріалу (вербально-логічна, образна, емоційна)

- засоби запам’ятовування "механічна смислова"

Одним із важливих показників за яким визначають хороша чи погана пам'ять є об’єм короткотривалої пам’яті

Методикі: "впізнавання ", "заучування 10 слів" "запам’ятовування двох рядів слів" "дослідження механічного та логічного запамятовування"