Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цивільн. проц.мет ден 1 част брош цивільн. проц....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
222.72 Кб
Скачать

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методичні вказівки

щодо проведення семінарських

та практичних занять

для студентів 3 курсу

спеціальності “Правознавство”

денної форми навчання

Суми

2008р.

Рекомендовано методичною радою Української академії банківської справи, протокол __від ______

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін, протокол № ___ від _______

Укладач: Щербак С.В., доцент кафедри, кандидат юридичних наук

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практичні заняття - одна з основних форм навчання при вивченні курсу "Цивільний процес", їх мета полягає у засвоєнні головних теоретичних положень і відпрацюванні навичок практичного застосування норм цивільного процесуального права для вирішення питань, які виникають при розгляді цивільних справ.

Заняття з цивільного процесу проходять у формі розв'язання задач, "ділових ігор", укладання процесуальних документів, вивчення конкретних цивільних справ. В окремих випадках проводяться колоквіуми з найважливіших тем.

При підготовці до занять студенти повинні опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу, засвоїти необхідні розділи і глави нормативних актів, ознайомитися з керівними роз'ясненнями Пленуму Верховного Суду України. Під час виконання завдань, слід вивчити умови, дати юридичний аналіз викладених обставин, відповісти на всі теоретичні і практичні питання і викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посиланням на певні норми права. Процесуальні документи (позовні заяви, заяви, судові рішення, ухвали, апеляційні скарги, касаційні скарги тощо) укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.

Список рекомендованої літератури

1. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Під ред. проф. В.В. Комарова. – Харків, 1999.

2. Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник для студ. юрид.спеціальностей вищих закладів освіти. – Київ: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001.– 696 с.

3. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. Вищ.навч. зал. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2005. – 624 с.

4. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник.– К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.– 448 с.

5. Проблемы науки гражданского процессуального права / В.В. Комаров, В.А. Бигун, В.В. Баранкова.– Харьков: Право, 2002. – 440 с.

6. Чорнооченко С.І. Цивільний процес: Навчальний посібник.– Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

7. Цивільний процес: Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. – 262 с.

8. Тертышников В.И. Гражданский процесс: Конспект лекций. – Харьков: Фирма «Консум», 2005. – 248 с.

9. Гражданское процессуальное право: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян.– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 584 с.

10. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: ООО «Городец-издат», 2003. – 720 с.

11. Гражданский процесс. Учебник. / Под ред.В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. – М.: «Проспект», 1999.– 472 с.

12. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. В.В. Яркова.– М.: Издательство БЕК, 2001. – 640 с.

13. Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник.– М.: Юристъ, 1999.– 384 с.

14. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Под ред. В.А. Томсинова. – М.: Издательство «Зерцало», 2003. – 464 с.

15. Власов А.А. Гражданский процесс: Учебное пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 464 с.

16. Фурса С.Я, Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – Т.1. – 912 с.

17. Фурса С.Я, Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – Т.2. – 800 с.

18. Зейкан Я.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України. – К.: Юридична практика, 2006.– 560 с.

19. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред.П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2005. – 861 с.

20. Кнышев В.П., Потапенко С.В., Горохов Б.А. Практика применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: Практическое пособие/ Под ред. В.М. Жуйкова. – М.: Юрайт-Издат, 2005.– 671 с.

21. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

22. Зразки процесуальних документів / Укладачі: Лядецький М.М., Хавронюк М.І., Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практичний посібник. – К.: Атака, 2002. – 352 с.

23. Данилов Е.П. Справочник адвоката: Защита в суде. Адвокатская и судебная практика. – М.: Право и Закон, 1999. – 560 с.

24. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

25. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 1993 р.

26. „Порядок оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1258 від 21 грудня 2005 р.

27. Постанова Кабінету Міністрів України „Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави” № 590 від 27 квітня 2006 р.

28 Цивільний кодекс України.

29 Сімейний кодекс України.

30. Житловий кодекс України.

31. Закон України "Про виконавче провадження".