Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Nelepa_Simakova_IZS.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
06.11.2018
Размер:
847.87 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра технології харчування

А.Є.Нелепа, О.О.Сімакова

ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання ІЗС

«Визначення потреби в харчуванні й оцінка її адекватності фактичному стану харчування різних контингентів населення»

для студентів напряму підготовки: 6.051701 “Харчові технології та інженерія” (спеціалізація “Технологія харчування”) денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри

технології харчування

Протокол №__ від ______2010 р.

Схвалено навчально- методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол №­­__від ______ 2010 р.

Донецьк 2010

ББК 51.230 я 73

Н 49

УДК 613.3 (076.5)

Рецензенти:

кандидат хімічних наук, доцент Нужна Т.В.

кандидат біологічних наук, доцент Давидова В.Р.

Нелепа А.Є.

Н 49 Основи фізіології та гігієни харчування [Текст]: метод. вказівки до вик. ІЗС: «Визначення потреби в харчуванні й оцінка її адекватності фактичному стану харчування різних контингентів населення» для студ. спец.: «Технологія харчування» ден. та заоч. форм навчання /А.Є. Нелепа, О.О. Сімакова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім.. М.Туган-Барановського, каф. технології харчування.- Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010.-55 с.

Методичні вказівки складені відповідно до тематики проведення ІЗС, певних робочою навчальною програмою курсу. Передбачається визначення потреби в харчуванні людини найбільш доступним і простим хронометражно-табличним методом з використанням мегакалорії, збалансованої по основним харчовим і біологічно активним речовинам; оцінка адекватності певної потреби в харчуванні фактичному стану харчування й діючих фізіологічних норм харчування для жителів України; розробка заходів щодо раціоналізації харчування різних вікових і професійних груп населення. Призначено для студентів напряму підготовки: 6.051701 “Харчові технології та інженерія” (спеціалізація “Технологія харчування”) денної та заочної форм навчання.

ББК 51.230 я 73

© Нелепа А.Є., Сімакова О.О.

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського, 2010 р.

ЗМІСТ

Передмова............................................................................................................4

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ (ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ)......................6

КОРОТКЕ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОБОТИ......................................8

ІЗС №1 “ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В ЕНЕРГІЇ

ХРОНОМЕТРАЖНО-ТАБЛИЧНИМ МЕТОДОМ”.................................................9

ІЗС №2 “ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В ЕНЕРГІЇ,

ХАРЧОВИХ І БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИНАХ ЗА ДОБУ В

ЦІЛОМУ Й ПО ОКРЕМИХ ПРИЙОМАХ ЇЖІ”.....................................................17

ІЗС №3 “ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ, ХАРЧОВОЇ І

БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ФАКТИЧНИХ РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ”............21

ІЗС №4,5 “АНАЛІЗ АДЕКВАТНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ, ХАРЧОВОЇ

І БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ПОТРЕБИ В ХАРЧУВАННІ

ФАКТИЧНОМУ СТАНУ ХАРЧУВАННЯ ВИПРОБУВАНОГО”........................25

ІЗС №6,7,8 “РОЗРОБКА ЗБАЛАНСОВАНИХ РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ

ДЛЯ ЗДОРОВОЇ І ХВОРОЇ ЛЮДИНИ”................................................................28

ЛІТЕРАТУРА............................................................................................................32

ДОДАТКИ.................................................................................................................33

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.