Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Nelepa_A.E.,_Simakova_O.O._Osnovi_fiziologiyi_t...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
1.72 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра технології харчування

А.Є.Нелепа, о.О.Сімакова основи фізіології та гігієни харчування

ТАБЛИЦІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ХАРЧОВІХ ПРОДУКТІВ, ГОТОВИХ СТРАВ І КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ

для студентів напрямів підготовки: 6.051701 “Харчові технології та інженерія” (спеціалізація “Технологія харчування”), 6.030510 “Торгівля і торгівельне підприємництво” (спеціалізація Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність) денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри

технології харчування

Протокол №__ від ______2010 р.

Схвалено навчально- методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол №­­__від ______ 2010 р.

Донецьк 2010

ББК 51.23 я 73

Н 49

УДК 613.2 (076.6)

Рецезенти:

кандидат біологічних наук, доцент Давидова В.Р.

кандидат економічних наук, доцент Шепелєва С.В.

Нелепа А.Є.

Н 49 Основи фізіології та гігієни харчування [Текст]: метод. вказівки з таблицями хім. складу харч. продуктів, готових страв та кулінар. виробів для студ. спец. : “Технологія харчування”, “Товарознавство прод. товарів та комерц. діяльн.” ден. та заоч. форм навчання / А.Є.Нелепа, Сімакова О.О.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, каф. технології харчування.-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010.-60 с.

Методичні вказівки призначені для оцінки фактичного стану та розробки раціонів харчування для організованих контингентів населення та індивідуального харчування (для студентів напрямів підготовки: 6.051701 “Харчові технології та інженерія”, спеціалізація “Технологія харчування”; 6.030510 “Торгівля і торгівельне підприємництво”, спеціалізація “Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність” денної та заочної форм навчання. Наведено дані щодо змісту основних харчових речовин і енергетичної цінності готових страв і кулінарних виробів, харчових продуктів, відомості про масу харчових продуктів в найбільш уживаних мірах об’єму, відомості про масу 1 штуки харчових продуктів.

ББК 51.23 я 73

© Нелепа А.Є., Сімакова О.О.

©Донецькій національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського, 2010 р.

Передмова

Одним з найважливіших вимог, що пред'являються до інженера-технолога, є вміння організувати раціональне харчування різних професійних та вікових груп населення з використанням досягнень сучасної технології виробництва страв, кулінарних і кондитерських виробів. Відповідно до концепції збалансованого (раціонального) харчування забезпечення нормальної життєдіяльності людини і збереження її здоров'я можливо тільки за умови постачання в організм необхідної кількості енергії та численними факторами харчування в певному (достатньо суворому) співвідношенні. Закон збалансованого харчування, що визначає пропорції харчових речовин в раціоні харчування людини, відображає всю суму реакцій, які характеризують хімічні процеси, що лежать в основі його життя.

Одним з напрямків впровадження основ раціонального харчування серед населення є розробка раціонів харчування. Для розробки раціонів харчування різних вікових та професійних груп населення, оцінки стану фактичного харчування необхідно знати (або визначити, уточнити) їхню потребу в харчуванні, а також мати дані хімічного складу і калорійності різних продуктів, страв, кулінарних і кондитерських виробів.

Слід зазначити, що в даний час прийняті національні норми харчування для жителів України, розроблені на основі концепції збалансованого харчування. Потреби в харчуванні людини можна також визначити, чи уточнити, використовуючи різні способи. Найбільш простими і доступними методами визначення та уточнення потреби в харчуванні людини є відповідно хронометражних-табличний метод і метод аліментарної енергометріі Бузника - Калмикова. Отже, визначити потребу в харчуванні конкретної людини, вікової чи професійної групи для фахівця, що працює в області харчування, не становить особливих труднощів.

У той же час в Україні не видані спеціальні таблиці хімічного складу та енергетичної цінності харчових продуктів, готових страв, кулінарних і кондитерських виробів, що викликає певні труднощі при розробці раціонів харчування для різних груп населення.

У цьому виданні на основі літературних даних [1,2,3] розроблені такі таблиці, які можуть бути використані як у навчальному процесі підготовки фахівців для роботи в галузі харчування, так і в практичній діяльності по раціоналізації харчування населення України.

Для зручності в роботі в розроблених таблицях трохи обмежений список нутрієнтів, по яких наводиться хімічний склад (на відміну від наявних в літературі даних) харчових продуктів, страв і кулінарних виробів і наведені дані тільки по найбільш дефіцитних в Україні харчових речовин. Крім того, враховуючи важливе біологічне значення і нормування в раціоні харчування людини білків тваринного походження та жирів рослинного походження, було визнано за доцільне додатково розрахувати ці показники і відобразити їх у таблицях.

У таблиці 1 - Вміст основних харчових речовин і енергетичної цінності готових страв і кулінарних виробів - наведені дані хімічного складу в перерахунку на 100 г їстівної частини, або на порцію готової страви. Вихід їстівної частини для сировини і готових страв, а також розкладка на страви та технологія їх приготування відповідають «Збірнику рецептур ...» [4]. Тут наведені відомості тільки з готових страв, які пройшли теплову кулінарну обробку. У цій таблиці не враховані дані щодо харчової цінності таких продуктів, як гарніри, соуси, масло, сметана, зелень, приправи, м'ясо і риба у супах, які додаються до страви після його приготування при відпустці. Розрахунок цих та інших харчових продуктів з урахуванням маси вводиться продукту можна провести, використовуючи дані таблиці 2.

У таблиці 2 - Вміст основних харчових речовин та енергетична цінність харчових продуктів - наведені дані хімічного складу в перерахунку на 100 г їстівної частини продукту (тобто з урахуванням втрат під час механічної кулінарної обробки харчових продуктів). У цій таблиці використані наступні коефіцієнти засвоюваності харчових речовин (у%): білки - 84,5; жири - 94,0; вуглеводи - 95,6 (сума засвоюваних і незасвоюваних).

У таблицях 1,2 величина енергетичної цінності харчових продуктів, готових страв і кулінарних виробів виражена в раніше діючих одиницях - ккал, так в даний час в літературі ця одиниця виміру енергії харчування зустрічається досить часто. У разі необхідності для переходу від старої системи виміру енергетичної цінності харчових продуктів, страв і кулінарних виробів до міжнародної системи одиниць (СІ) слід використовувати наступний коефіцієнт перерахунку - 1 ккал = 4,184 кДж.

У таблиці 3 - Відомості про масу харчових продуктів в найбільш уживаних одиницях об`єму - представлені відомості необхідні для досить точного підрахунку харчової цінності раціонів харчування при аналізі стану фактичного харчування, як організованих контингентів населення, так і індивідуального харчування. Вони розраховані на найбільш часто вживані одиниці об`єму, у тому числі на об`єм чайної або гранованої склянки, столової і чайної ложек. При цьому прийняті наступні об`єми перерахованих ємностей: склянка чайна - 250 мл; склянка гранована - 200 мл; столова ложка - 18 мл; чайна ложка - 5 мл. При цьому маси продуктів у склянках наведені при заповненні їх до верхньої кромки, маси в ложках - «з верхом» за виключенням рідких продуктів.

У таблиці 4 - Відомості про масу 1 штуки харчових продуктів - наведені дані являють собою середні або найбільш поширені значення маси деяких найважливіших харчових продуктів. Ці відомості призначені для швидкого, але досить точного підрахунку харчової цінності раціонів харчування при аналізі стану фактичного харчування, як організованих контингентів населення, так і індивідуального харчування.

Таблиця 1 Вміст основних харчових речовин та енергетична цінність готових страв та кулінарних виробів

Найменування страв та виробів. № рецептури

Виід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв.

всього

у т.ч. росл

В1

C

Ca

Fe

Салати та винегрети

Салат із зелених огірків з рослинною олією

100

120,8

0,93

--

9,38

9,38

7,26

0,01

13,2

49,6

0,9

Салат зелений з огірками та сметаною

100

101,5

1,25

1,25

1,25

--

7,7

0,02

11,7

159,5

0,8

Салат з моркви та яблук зі сметаною

100

85,9

1,12

1,12

5,04

--

8,37

0,05

5

43,5

1,3

Салат з капусти та моркви з рослинною олією

100

101,8

1,54

--

5,6

5,6

10,5

0,06

14

53,6

0,6

Салат зі свіжих огірків зі сметаною

100

58

1,04

1,04

4,23

--

3,4

0,03

14,5

39,3

0,9

Салат з капусти з яблуками зі сметаною

100

96,5

1,39

1,39

5,6

--

11,4

0,05

21,5

49,7

0,8

Салат з помидорів з рослинною олією

100

79,5

0,59

--

6,6

6,6

4

0,05

44,5

16,2

1,3

Салат з буряка з рослинною олією

100

129

1,35

--

9,4

9,4

8,9

0,05

23

33

1,2

Салат з квашеною капустою з рослинною олією

100

135

2,1

--

9,4

9,4

9,7

0,05

26,5

40,6

1,0

Салат з картоплі, цибулі та зелені

100

169

1,8

--

9,4

9,4

18,2

0,09

17

25,3

1,4

Салат з солоних огірків з рослинною олією

100

99

0,9

--

9,3

9,3

2,1

--

1

26,3

1,2

Винегрет з овочів із зеленню та рослинною олією

100

137

1,44

--

9,4

9,4

10,9

0,07

12,1

29,6

1,4

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Виід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв.

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Борщі

Борщ №69

100

34

0,8

--

2,0

2,0

3,1

0,20

0,01

0,02

2,1

19

10

36

0,5

Борщ з картоплею №71

100

51

1,1

--

2,1

2,1

6,9

0,21

0,03

0,03

3,7

17

16

42

0,6

Борщ з капустою та картоплею №72

100

43

0,9

--

2,1

2,1

5,2

0,21

0,02

0,02

2,8

17

12

39

0,5

Борщ сибірський №73

100

48

1,9

--

1,5

1,5

6,8

0,37

0,04

0,03

4,0

25

17

60

0,7

Борщ з квасолею №74

 

42

1,6

--

2,1

-2,1

4,2

0,20

0,03

0,02

1,6

22

14

57

0,6

Борщ літній №75

100

100

1,1

--

2,1

2,1

6,4

0,50

0,05

0,05

6,8

19

18

42

0,6

Буряковий №81

100

36

0,5

--

2,0

2,0

4,2

сл.

0,01

0,01

1,7

17

14

14

0,5

Щі

Щі зі свіжої капусти №82

100

31

0,9

--

2,1

2,1

2,3

0,32

0,02

0,02

8,4

23

8

35

0

Щі зі свіжої капусти з картоплею №83

100

38

1,0

--

2,1

2,1

3,8

0,31

0,03

0,02

8,8

20

9

38

0

Щі з квашеної капусти №86

100

28

0,8

--

2,1

2,1

1,4

0,33

0,01

0,01

2,1

22

8

36

1

сл.* - сліди

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Виід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини , мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Щі из квашеної капусти з картоплею №89

100

32

0,6

--

2,1

2,!

2,7

0,33

0,02

0,02

3,5

20

9

38

1

Разсольники

Разсольники №91

100

44

1,1

--

1,8

1,8

5,7

-

0,05

0,03

3,1

12

9

41

0

Разсольник домашній №92

100

46

1,1

--

1,7

1,7

6,4

0,32

0,04

0,03

4,8

17

12

45

1

Разсольник ленінградський №93

100

50

1,2

--

1,8

1,8

7,2

0,33

0,04

0,03

3,1

13

13

83

1

Картопляні та овечеві супи

Суп каропляний №95

100

49

1,1

--

1,1

1,1

8,5

0,34

0,05

0,04

4,8

36

15

32

21

Суп картопляний з крупою №97

100

54

1,3

--

1,2

1,2

9,5

0,33

0,03

0,02

2,3

15

16

89

0

Суп польовий №98

100

89

1,4

0,4

5,2

--

8,9

0,01

0,01

0,02

3,2

13

14

73

1

Суп картопляний з бобовими №99

100

63

2,6

--

2,2

--

8,3

0,33

0,10

0,03

2,5

19

15

56

1

Суп картопляний з макаронними виробами №101

100

48

1,3

--

1,0

1,0

8,4

0,33

0,04

0,03

3,3

13

12

68

0

Суп картопляний з грибами №102

100

41

1,0

--

1,0

1,0

6,7

0,34

0,05

0,04

4,4

12

13

35

1

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Виід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв.

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Суп селянський №109

100

42

1,0

--

2,1

2,1

4,8

0,32

0,03

0,03

5,1

16

10

40

0

Суп селянський з крупою №110

100

46

1,0

1,0

2,1

2,1

5,7

0,31

0,02

0,02

4,1

19

12

75

0

Суп з овочів №111

100

38

1,1

--

1,7

1,7

4,6

4,25

0,03

0,02

4,4

17

10

40

0

Суп з овочів та квасолею №112

100

46

1,6

--

2,1

2,1

5,3

0,16

0,04

0,04

5,3

22

12

54

0,5

Супи с макаронними виробами, домашньою локшиною, крупою та бобовими

Суп з макарон- ними виробами № 113

100

48

1,4

--

2,1

2,1

5,9

0,33

0,62

0,02

0,4

11

8

94

0

Суп-локшина грибна №115

100

45

1,2

--

2,1

2,1

5,4

0,32

0,01

0,01

0,3

25

6

19

0

Суп с перловою крупою №116

100

48

1,0

--

2,1

2,1

6,0

0,32

0,01

0,01

0,3

14

12

91

0

Суп рисовий (без м’яса) №118

100

34

0,7

--

1,1

1,1

5,2

0,03

0,01

0,01

0,5

12

5

74

0

Суп пшеничний (без м’яса) №120

100

47

1,4

--

1,3

1,3

7,2

0,00

0,04

0,01

0,3

13

11

89

1

Суп гороховий №121

100

66

3,4

--

2,2

2,2

7,9

0,33

0,11

0,03

0,4

22

16

62

1

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Виід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Страви з картоплі

Картопля відварна молода №378

100

61

2,4

--

0,4

--

11,5

-

0,08

0,04

15,9

8

13

48

1,13

Картопля відварна стара №378

100

82

2,0

--

0,4

--

16,7

-

0,11

0,06

14,4

12

20

54

0,81

Картопля відварна на пару №378

100

80

2,0

--

0,4

--

16,8

-

0,11

0,06

14,4

10

23

55

0,85

Картопля відварна в шкірці №378

100

81

2,0

--

0,4

--

16,9

-

0,11

0,07

17,5

13

23

58

0,92

Картопля смажена з вареної №381

100

65

2,3

--

8,7

8,7

18,7

-

0,12

0,07

12,4

11

20

56

0,72

Картопля смажена з вареної в шкірці №381

100

184

2,3

--

8,6

8,6

19,2

-

0,12

0,08

14,9

14

24

63

0,88

Картопля смажена у фритюрі №384

100

283

3,8

--

15,1

15,1

30,8

-

0,17

0,12

18,0

16

30

87

1,09

Картопля смажена із сирої №383

100

192

2,8

--

9,5

9,5

23,4

-

0,14

0,09

14,5

13

27

71

0,98

продовження таблиці 1

Найменуванні страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Рулет, запіканка картопляні №187

100

128

3,0

1,1

5,3

2,3

16,6

--

0,10

0,14

5,4

27

25

67

0,80

Котлети картопляні №175

100

138

2,8

0,5

4,7

4,5

20,5

--

0,12

0,07

3,3

14

24

61

0,80

Картопляне пюре №155

100

74

2,2

0,5

0,8

0,4

14,3

--

0,09

0,07

3,6

28

20

55

0,70

Зрази картопляні №177

100

146

2,7

--

6,4

5,4

18,9

0,88

0,12

0,10

3,1

23

27

69

1,00

Страви з овочів

Пюре з моркви №156

100

74

1,6

0,6

4,2

2,2

7,5

5,83

0,04

0,06

1,0

64

30

55

0,6

Морква припу- щена №162

100

61

1,3

--

3,0

0,8

7,2

8,96

0,05

0,07

3,0

57

39

55

0,8

Морква припу- щена у молоч- ному соусі №162

100

45

1,5

0,6

1,1

0,6

7,5

7,75

0,05

0,07

2,0

56

32

56

0,1

Котлети морквяні №178

100

156

3,6

1,4

6,8

4,5

20,1

8,65

0,07

0,06

0,0

66

47

78

1,2

Запіканка морквяна №190

100

123

2,8

2,4

4,4

1,2

18,2

8,57

0,06

0,07

2,0

60

41

65

0,9

Пюре морквяне №391

100

71

1,4

0,5

3,6

1,8

8,6

9,34

0,05

0,07

1,0

61

41

58

0,8

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Цибуля ріпчаста пасерована

100

187

2,0

--

14,8

14,8

12,1

0,07

0,05

0,02

7,0

43

19

78

1,1

Цибуля ріпчаста смажена фрі кільцями

100

268

4,7

--

15,1

15,1

28,3

0,00

0,08

0,03

9,0

70

33

143

2,0

Капуста білокачанна свіжа відварена №158

100

21

1,4

--

1,1

--

3,9

--

0,02

0,02

24,5

42

13

23

0,6

Капуста білокачанна свіжа припущена №162

100

38

1,8

--

1,6

0,7

4,1

--

0,02

0,04

33,5

55

18

32

0,6

Капуста білокачанна свіжа тушкована №166

100

75

2,0

--

3,3

3,3

9,6

0,22

0,02

0,04

17,1

58

20

40

0,8

Фарш зі свіжої білокачанної капусти №575

100

61

2,2

1,5

3,5

2,7

5,0

сл.*

0,02

0,04

19,4

62

20

40

0,8

Капустяна запіканка з білокачанної свіжої капусти №189

100

110

3,3

--

4,6

--

13,7

сл.*

0,04

0,04

22,5

58

20

42

0,7

Капуста білока-чанна квашена тушкована №166

100

56

1,0

--

3,2

3,2

5,5

0,22

0,02

0,02

1,4

55

19

39

1,4

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Капуста цвітна відварена №158

100

26

1,8

--

0,3

--

4,0

0,02

0,09

0,09

40,5

28

14

42

1,3

Капуста цвітна запечена під сметанним соусом №198

100

89

3,1

1,6

6,1

--

5,5

0,03

0,06

0,09

23,4

67

16

59

0,9

Кабачки припу- щені №162

100

40

0,7

--

1,9

1,9

5,3

0,04

0,03

0,04

12,7

18

5

14

0,5

Кабачки смажені №182

100

88

1,1

0,4

6,0

4,0

7,7

0,03

0,04

0,04

10,8

26

14

19

0,6

Кабачки фаршировані №196

100

99

2,2

1,0

7,1

5,2

6,4

0,74

0,03

0,05

8,8

65

19

43

0,6

Гарбуз припущений №162

100

35

1,2

--

1,5

1,5

4,2

1,63

0,04

0,06

6,4

50

16

27

0,9

Гарбуз смажений №182

100

76

1,5

0,5

5,5

3,6

5,2

1,31

0,05

0,07

4,5

51

17

31

1,0

Буряк відварний в шкірці №156

100

49

1,8

--

-

--

10,8

0,02

0,02

0,05

8,9

45

50

50

1,7

Голубці овочеві №194

100

93

2,0

0,9

5,2

1,9

9,6

1,18

0,04

0,04

13,6

53

20

44

0,6

Перець фарширований овочами та рисом №195

100

87

1,7

0,5

4,9

2,5

9,1

1,52

0,04

0,07

46,1

27

17

34

1,5

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Страви з круп та макаронних виробів

Каша рисова розсипчаста №203

100

113

2,4

--

0,2

0,2

24,9

--

0,02

0,01

--

6

8

26

0,4

Каша рисова в’язка №210

100

78

1,5

--

0,1

0,1

17,4

--

0,01

0,01

--

13

7

21

0,3

Каша гречана розсипчаста №200

100

163

5,9

--

1,6

0,3

30,5

--

0,14

0,08

--

32

38

140

3,2

Каша гречана в’язка №209

100

90

3,2

--

0,8

0,2

17,1

--

0,08

0,04

--

21

21

75

1,7

Каша пшенична розсипчаста №201

100

135

4,6

--

1,1

0,1

26,1

--

0,12

0,01

--

17

33

91

2,8

Каша пшенична в’язка №209

100

90

3,0

--

0,7

0,1

17,6

--

0,08

0,01

--

14

21

58

1,7

Каша геркулесова в’язка №210

100

84

2,9

--

1,4

0,7

14,8

--

0,07

0,02

--

19

30

73

0,8

Каша геркулесова рідка №215

100

63

2,0

--

0,9

0,5

11,5

--

0,06

0,01

--

16

21

50

0,6

Каша перлова розсипчаста №202

100

106

3,1

--

0,4

0,4

22,1

--

0,03

0,02

--

20

31

106

0,6

Каша перлова в’язка №210

100

75

2,0

--

0,2

0,2

15,9

--

0,02

0,01

--

16

21

71

0,4

Каша овсяна в’язка №209

100

88

3,0

--

1,7

1,7

15,0

--

0,09

0,02

--

23

30

87

1,0

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Каша овсяна рідка №214

100

71

2,3

--

1,4

1,4

13,0

--

0,09

0,02

--

20

24

69

0,8

Каша пшенична розсипчаста №201

100

137

5,0

--

0,4

0,4

27,7

--

0,08

0,03

--

22

24

102

2,6

Каша пшенична в’язка №209

100

92

3,2

--

0,3

0,3

18,7

--

0,06

0,02

--

17

16

65

1,7

Каша пшенична рідка №214

100

77

2,5

--

0,2

0,2

16,0

--

0,05

0,02

--

15

13

52

1,3

Макарони в/с відварені №236

100

98

4,1

--

0,4

0,4

19,0

--

0,04

0,01

--

8

12

23

0,6

Вермішель в/г відварена №236

100

100

4,2

--

0,4

0,4

19,6

--

0,03

0,01

--

6

12

24

0,6

Страви з яєць

Яйце варене №244

40

63

5,1

5,1

4,6

--

0,3

0,02

0,03

0,18

--

22

5

86

1,0

Яєчня-глазунья натуральна (з 2-х яєць) №245

79

192

10,2

10,2

16,5

6,4

0,7

0,08

0,06

0,35

--

47

10

173

2,0

Яєчня-глазунья зі шпиком (з 2-х яєць) №246

90

192

10,5

10,5

27,5

20,3

0,6

0,05

0,06

0,35

--

46

10

175

2,0

Яєчня-глазунья с м’ясними продуктами №247

105

299

14,2

14,2

26,6

5,0

0,8

0,09

0,14

0,41

--

50

15

221

2,6

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Виід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. рол

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Омлет натуральний №248

110

203

10,6

10,6

17,0

7,6

2,1

0,08

0,06

0,40

--

86

14

201

2,1

Омлет зі шпиком №249

125

326

10,1

10,1

31,3

22,6

0,6

0,05

0,06

0,35

--

48

10

175

2,0

Омлет з цибулею №250

175

333

15,9

15,9

27,9

13,8

4,7

0,13

0,11

0,59

--

135

24

312

3,2

Омлет з ковбасою №251

140

316

14,5

14,5

27,8

11,1

2,1

0,07

0,14

0,46

--

86

20

249

2,6

Молочні страви та страви з сиром

Суп молочний з макаронними виробами вищого гатунку №128

100

62

2,3

1,7

2,3

1,7

8,0

0,01

0,03

0,06

0,3

60

10

50

0,2

Суп молочний з макаронними виробами першого гатунку №128

100

63

2,2

1,6

2,3

1,7

8,3

0,01

0,03

0,07

0,3

61

10

52

0,2

Суп молочний з рисом №129

100

54

1,8

1,5

2,3

1,7

7,7

0,01

0,02

0,06

0,3

60

8

49

0,1

Суп молочний з пшеном №129

100

65

2,3

1,6

2,4

1,7

8,5

0,01

0,04

0,06

0,3

61

13

61

0,6

Суп молочний з ячневою крупою №129

100

64

2,2

1,6

2,3

1,7

8,5

0,01

0,03

0,06

0,3

62

14

69

0,2

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Виід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Суп молочний з манною крупою №129

100

58

2,0

1,5

2,2

1,6

7,5

0,01

0,02

0,06

0,3

60

8

48

0,1

Суп молочний з гарбузом та манною крупою №130

100

51

1,8

1,4

2,4

1,8

5,3

0,33

0,03

0,07

1,2

68

10

51

0,3

Суп молочний з гарбузом та пшеном №130

100

54

1,9

1,5

2,4

--

5,9

0,33

0,03

0,07

1,0

68

12

56

0,4

Суп молочний з овочами (капуста білокачанна) №131

100

59

2,0

1,2

2,5

0,9

7,1

0,34

0,05

0,08

4,2

65

14

61

0,3

Страви з сиром

Сирна маса солодка №253

100

252

12,1

12,1

15,6

--

15,9

0,05

0,04

0,26

0,4

130

20

187

0,4

Сирна маса солодка з ізюмом №253

100

251

11,5

11,3

14,6

--

18,8

0,05

0,05

0,25

0,4

128

21

185

0,6

Сирна маса з варенням №254

100/25

322

12,2

10,8

15,6

1,2

34,2

0,05

0,05

0,27

1,3

134

22

191

0,7

Сирна маса зі сметаною №255

100/25

303

12,8

12,8

20,6

--

16,7

0,07

0,05

0,29

0,5

152

22

202

0,5

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Молоко кип’ячене

100

57

2,7

2,7

3,1

--

4,6

0,01

0,03

0,13

0,8

117

13

91

0,1

Сир з молоком №256

100

137

7,8

7,8

9,9

--

4,0

0,03

0,04

0,21

0,7

126

17

142

0,2

Сир зі сметаною №256

100

229

12,5

12,5

18,3

--

2,8

0,06

0,05

0,27

0,5

142

21

196

0,4

Сир з цукром №256

100

248

12,4

12,4

16,0

--

13,6

0,05

0,04

0,27

0,4

134

20

192

0,4

Сирники з творога полужирного №257

100

224

17,6

16,2

11,3

2,3

12,2

0,04

0,07

0,27

0,3

163

28

229

0,8

Сирники з творога нежирного №257

100

160

18,9

17,0

3,3

0,5

12,5

0,01

0,05

0,25

0,3

121

29

200

0,7

Сирники з морквою №258

100

224

13,8

11,8

10,7

2,7

17,9

1,66

0,07

0,23

0,7

131

27

187

0,8

Пудинг з сиру полужирного (запечений) №260

100

228

13,9

11,7

9,6

5,1

21,1

0,03

0,06

0,22

0,2

131

22

188

0,9

Пудинг з сиру нежирного (запечений) №260

100

179

14,9

12,6

3,5

2,5

21,5

0,01

0,06

0,21

0,2

101

23

166

0,8

Запіканка з сиру полужирного №261

100

231

16,4

15,3

11,7

2,5

14,1

0,04

0,05

0,25

0,3

152

23

210

0,6

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. рол

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Запіканка з сиру нежирного №261

100

171

17,6

16,5

4,2

2,0

14,6

0,02

0,05

0,24

0,3

114

23

183

0,5

Вареники ледачі з сиру полужирного №262

100

161

13,8

12,8

7,3

0,1

9,5

0,02

0,06

0,21

0,2

111

21

179

0,7

Вареники ледачі з сиру нежирного №262

100

112

14,7

13,7

1,2

0,1

9,9

сл.

0,06

0,19

0,2

84

21

158

0,6

Страви з риби

Горбуша відварена №264

72

116

16,5

16,5

5,6

--

--

--

0,03

0,08

сл.*

26

13

110

2,18

Горбуша припущена №268

72

115

16,3

15,6

5,5

0,1

--

--

0,04

0,09

сл.*

37

26

122

1,95

Карась відварений №264

70

72

14,5

14,5

1,5

--

--

--

--

--

--

53

--

97

0,58

Карась припущений №268

70

63

13,8

13,1

1,4

0,1

--

--

--

--

--

52

--

88

0,63

Карась смажений №276

70

99

12,2

11,8

4,5

1,9

2,4

--

--

--

--

46

--

85

0,70

Карп відварений №264

70

94

13,6

13,6

4,4

--

--

--

0,07

0,07

0,9

29

10

147

1,04

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Карп припущений №268

70

91

13,5

12,7

4,1

0,2

--

--

0,08

0,08

1,0

30

15

116

1,16

Карп смажений №276

70

133

13,3

12,9

7,8

2,9

2,5

--

0,10

0,09

1,0

24

15

128

1,27

Лящ відварений №264

68

86

14,2

14,2

3,2

--

--

--

0,06

0,05

-

29

13

141

0,28

Лящ припущений №268

68

85

14,2

13,4

3,1

0,1

--

--

0,07

0,06

-

28

19

121

0,33

Лящ смажений №276

68

124

13,2

12,8

6,7

2,4

2,6

--

0,08

0,07

-

26

19

117

0,37

Котлети з філе ляща №286

75

132

9,6

8,0

6,1

5,0

9,4

--

0,08

0,06

-

25

20

109

0,53

Мінтай відварений №264

72

57

12,7

12,7

0,7

--

--

--

0,05

0,06

0,8

20

33

100

0,57

Мінтай припущений №268

72

54

11,9

11,2

0,7

0,2

--

--

0,07

0,07

1,0

20

33

89

0,65

Мінтай смажений №276

72

91

11,4

11,1

3,9

1,8

2,5

--

0,08

0,08

1,0

18

35

94

0,66

Окунь морський відварений №264

72

81

14,3

14,3

2,6

--

--

--

0,06

0,07

0,6

17

8

114

0,96

Окунь морський припущений №268

72

79

14,0

13,2

2,6

--

--

--

0,07

0,08

0,8

26

16

125

0,88

Окунь морський смажений

№ 276

72

135

15,1

14,7

7,0

3,6

3,0

--

0,08

0,09

0,8

32

21

168

1,14

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всего

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Котлети из філе окуня морського №286

75

139

10,4

8,4

6,1

4,7

10,6

--

0,07

0,07

0,3

26

20

102

0,93

Скумбрія відварена №264

72

152

14,1

14,1

10,6

--

--

--

0,06

0,20

0,5

20

14

148

1,33

Скумбрія припу-щена №268

72

147

13,8

13,1

10,2

0,2

--

--

0,07

0,22

0,6

31

29

162

1,20

Скумбрія смажена №276

72

195

14,9

14,5

13,7

5,1

3,0

--

0,09

0,25

0,7

39

39

217

1,54

Ставріда припу- щеная №268

72

95

14,8

14,1

4,0

0,1

-

--

0,10

0,08

0,8

47

22

152

0,85

Ставріда смажена №276

72

149

15,3

14,9

8,4

2,9

3,0

--

0,12

0,09

0,8

60

30

202

1,06

Судак відварений №264

71

69

15,1

15,1

0,9

--

--

--

0,04

0,06

1,5

26

13

124

1,02

Судак припущений №268

71

63

13,8

13,1

0,9

0,2

-

--

0,05

0,07

1,6

26

13

109

1,13

Судак смажений №276

72

98

12,8

12,5

4,1

1,9

--

--

0,06

0,07

1,6

23

13

110

1,07

Котлеты з філе судака №286

75

121

10,1

8,6

4,1

3,8

11,0

--

0,06

0,06

0,6

25

18

105

1,10

Тріска відварена №264

74

57

13,2

13,2

0,5

--

--

--

0,05

0,09

0,4

23

16

132

0,50

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Тріска припу- щена №268

74

57

13,3

12,6

0,4

0,1

--

--

0,06

0,10

0,6

24

17

121

0,58

Тріска смажена №276

74

91

11,8

11,5

3,8

1,8

2,4

--

0,07

0,12

0,6

22

17

124

0,58

Котлети з філе тріски №286

75

115

8,9

7,5

3,9

3,6

11,0

--

0,09

0,12

0,2

24

21

112

0,71

Хек відварений №264

73

69

13,5

13,5

1,7

--

--

--

0,06

0,05

1,5

28

15

126

1,46

Хек смажений №276

73

98

11,7

11,3

4,6

1,9

2,4

--

0,09

0,07

1,7

24

16

114

0,53

Котлети з філе хека №286

75

121

9,2

7,7

4,5

3,9

11,0

--

0,08

0,06

0,6

27

20

108

0,69

Страви з мяса та мясних продуктів

Яловичина відварена №294

100

254

25,8

25,8

16,8

--

0,0

сл.

0,05

0,16

сл.

30

32

184

1,4

Яловичина тушкована №302

100

117

14,3

13,6

5,3

1,7

3,3

0,41

0,06

0,13

0,9

18

20

142

1,7

Гуляш із яловичини №308

100

175

12,3

11,6

12,2

4,1

3,9

0,16

0,04

0,10

1,1

18

18

112

1,1

Яловичина тушкована з цибулею №309

100

262

12,0

11,4

10,4

3,4

5,7

сл.*

0,09

0,18

2,0

34

30

197

2,6

Яловичина смажена з крупним шматком №318

100

170

28,6

28,6

6,2

1,1

0,0

--

0,07

0,23

сл.*

24

34

258

2,8

Бифштекс із яловичини

№ 319

50

107

14,4

14,4

5,5

1,9

0,0

--

0,07

0,15

сл.*

10

17

139

1,8

продовження таблиці 1

Найменування страв ті виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Свинина тушкована №302

100

235

9,8

9,1

20,3

--

3,2

0,37

0,32

0,10

0,9

17

15

95

1,0

Свинина тушкована з цибулею №309

90

317

11,2

10,4

27,3

--

26,4

сл.*

0,43

0,12

1,8

31

22

135

1,3

Свинина смажена крупним шматком №318

100

298

20,0

20,0

24,2

--

0,0

--

0,38

0,08

сл.*

11

15

90

0,7

Піджарка зі свинини №324

100

437

18,5

17,4

39,7

--

4,3

0,22

0,85

0,14

2,2

32

31

204

1,8

Эскалоп натуральний зі свинини №326

50

183

9,0

9,0

16,3

3,2

0,0

--

0,46

0,07

сл.*

9

12

90

1,1

Шніцель зі свинини №330

58

234

10,9

9,7

18,6

4,3

5,7

сл.*

0,48

0,10

сл.*

13

19

116

0,9

Шніцель натуральний рублений №352

75

359

10,1

9,1

31,9

5,8

7,6

сл.*

0,42

0,11

сл.*

14

19

95

1,4

Котлети рублені зі свинини №353

50

170

5,3

4,4

13,4

3,5

6,8

сл.*

1,21

0,06

сл.*

11

12

50

0,8

Баранина відварена №294

100

243

22,0

21,4

17,2

--

0,0

сл.*

0,08

0,18

сл.*

30

32

190

2,8

Баранина тушкована №302

100

173

11,3

10,6

12,7

3,7

3,3

0,41

0,06

0,10

0,9

18

19

109

1,6

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-воды, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Баранина смажена великим шматком №318

100

262

22,4

22,4

19,2

2,7

0,0

--

0,07

0,21

сл.*

24

32

188

2,8

Шашлик із баранини №325

100

372

22,9

22,5

30,4

--

3,0

--

0,14

0,17

сл.*

28

34

213

3,9

Котлети натуральні з баранини №327

50

247

11,4

11,4

14,7

4,3

0,0

--

0,09

0,10

сл.*

14

19

123

2,0

Котлета натуральна з баранини №329

75

337

15,0

13,5

21,0

7,2

7,5

сл.*

0,13

0,14

сл.*

21

29

165

2,6

Шніцель з баранини №330

56

229

12,3

11,3

12,8

0,7

5,7

сл.*

0,11

0,14

сл.*

19

23

146

1,9

Шніцель натуральний рублений з баранини №352

75

291

11,9

11,4

23,6

0,7

7,6

сл.*

0,06

0,10

сл.*

14

20

104

1,8

Котлеты рублені з баранины №353

50

123

6,9

6,9

7,4

--

6,9

сл.*

0,04

0,06

сл.*

11

14

60

1,0

Субпродукти

Серце в соусі №313

100

113

11,5

11,5

5,4

--

4,5

0,39

0,14

0,30

1,6

18

17

116

2,8

Нирки яловичі в соусі №313

100

112

11,8

11,8

4,6

--

3,3

0,39

0,14

0,75

1,8

21

15

117

3,8

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Печінка яловича тушкована №315

100

165

11,0

10,8

9,6

--

8,4

0,56

0,16

0,14

10,0

27

14

187

4,0

Печінка яловича смажена №331

100

227

22,8

22,3

10,2

--

10,8

1,20

0,32

2,62

14,0

18

22

426

9,4

Страви з домашньої птиці та кролика

Кури відварені №361

100

170

25,2

25,2

7,4

--

--

0,02

0,04

0,12

1,4

36

22

166

2,2

Кури смажені №366

100

204

26,3

26,3

11,0

1,1

--

0,03

0,06

0,12

1,2

33

27

244

2,5

Рагу куряче №363

100

135

12,7

11,1

9,3

2,5

--

0,46

0,04

0,09

0,6

23

19

186

1,6

Філе куряче смажене №366

100

157

31,8

31,8

3,3

--

--

--

0,06

0,09

--

14

32

194

1,9

Стегенця курячі смажені №366

100

195

29,4

29,4

8,6

--

--

0,04

0,10

0,19

--

33

25

163

2,3

Курчата відварені №361

100

143

24,6

24,6

5,0

--

--

--

0,06

0,15

--

41

21

119

1,5

Курчата смажені №366

100

182

26,5

26,5

8,4

--

--

--

0,10

0,16

--

40

28

169

1,8

Рагу з курчат №363

100

118

12,0

10,5

7,8

--

--

0,52

0,06

0,11

--

28

17

171

1,1

Філе смажене з курчат №366

63

144

30,0

30,0

2,7

--

--

--

0,08

0,11

--

21

30

200

2,1

Стегенця смажені з курчат №366

53

226

13,2

13,2

7,4

--

--

--

0,13

0,25

--

35

27

177

2,3

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Виід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Каченята смажені №366

100

266

22,6

22,6

19,5

--

--

0,02

0,21

0,21

--

38

41

238

3,4

Рагу з каченят №363

100

197

11,2

9,8

16,9

--

--

0,30

0,10

0,13

--

26

25

219

2,2

Стегенця смажені з каченят №366

100

250

19,4

19,4

19,2

--

--

-

0,26

0,24

--

22

20

164

2,2

Котлети качині №367

50

125

7,6

7,6

7,3

--

7,1

0,01

0,09

0,09

--

26

17

79

1,4

Індичка відварена №361

100

195

25,3

25,3

10,4

--

--

-

0,04

0,15

--

44

24

200

1,5

Індичка смажена №366

100

226

26,2

26,2

13,5

--

--

-

0,06

0,17

--

37

31

300

1,6

Рагу з індички №363

100

157

13,5

11,8

11,4

2,8

--

0,46

0,05

0,13

--

26

19

216

1,2

Котлети з індички №367

50

113

9,3

8,6

9,3

--

4,9

0,01

0,05

0,10

--

26

16

76

0,9

Кролик відварений №361

100

204

24,6

24,6

11,7

--

--

--

0,09

0,14

0,7

42

22

153

2,2

Кролик смажений №366

100

23

25,0

25,0

14,8

2,0

--

--

0,11

0,18

0,5

41

30

179

2,8

Рагу з кролика №363

100

132

13,1

11,5

11,7

4,3

--

0,48

0,07

0,12

0,7

29

20

186

1,6

Котлети з кролика №367

50

143

9,0

8,3

5,1

--

6,5

--

0,07

0,10

0,4

30

17

84

1,2

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Солодкі страви та напої

Кисіль журавлиний №474

100

54

0,03

--

--

--

13,6

сл.*

сл.*

сл.*

0,9

2

0,5

2

0,05

Кисіль з чорної смородини №474

100

55

0,07

--

--

--

14,0

0,0

сл.*

сл.*

12,0

4

2,0

5

0,09

Кисіль з червоної смородини №474

100

55

0,04

--

--

--

14,0

0,0

сл.*

сл.*

1,5

4

2,0

5

0,07

Кисіль з малини №474

100

55

0,07

--

--

--

14,3

сл.*

сл.*

сл.*

2,0

5

2

6

0,10

Кисіль з вишні №474

100

57

0,07

--

--

--

14,4

0,00

сл.*

сл.*

1,1

5

1,5

4

0,05

Кисіль зі сливи №474

100

56

0,07

--

--

--

14,3

0,00

сл.*

сл.*

0,7

4

1

4

0,05

Кисіль з яблук №475

100

57

0,05

--

--

--

14,6

сл.*

сл.*

сл.*

1,4

3

1

4

0,05

Кисіль апельси-новий №478

100

67

0,19

--

--

--

17,1

сл.*

сл.*

сл.*

9,1

7

3

7

0,09

Кисіль із сушених яблук №480

100

75

0,10

--

--

--

19,4

сл.*

сл.*

сл.*

сл.

6

3

6

0,70

Кисіль із сушених абрикос №481

100

76

0,50

--

--

--

19,2

0,02

-

-

0,2

13

9

13

1,00

Кисіль з шипшини№483

100

68

0,13

--

--

--

17,4

-

сл.*

-

29,3

5

0,7

4

1,00

продвження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Енер-гія, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-води, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Компот абрикосовий №493

100

54

0,18

--

--

--

13,8

0,08

сл.*

-

0,9

6

4

5

0,20

Компот яблучний №493

100

53

0,08

--

--

--

13,8

сл.*

сл.*

сл.*

2,8

3

2

2

0,20

Компот сливовий №493

100

54

0,16

--

--

--

13,9

сл.*

сл.*

сл.*

0,8

6

3

5

0,20

Компот з черешні №493

100

56

0,22

--

--

--

14,3

0,01

сл.*

сл.*

1,2

7

5

6

0,40

Компот з агруса та чорної смородини №494

100

58

0,3

--

--

--

14,4

0,01

сл.*

--

13,8

9

6

9

0,4

Компот апельсиновий №496

100

67

0,2

--

--

--

17,0

сл.*

сл.*

сл.*

6,0

9

3

6

0,1

Компот із сушених яблук №499

100

58

0,2

--

--

--

14,8

сл.*

сл.*

сл.*

сл.*

9

5

6

1,1

Компот із кураги №499

100

62

0,5

--

--

--

15,5

0,18

--

--

сл.*

16

11

15

1,2

Компот з чорнослива №499

100

58

0,3

--

--

--

14,7

сл.*

--

--

сл.*

10

13

10

1,6

Компот з урюка №499

100

66

0,6

--

--

--

16,6

0,22

--

--

сл.*

21

14

19

1,5

Компот з ізюма №499

100

55

0,2

--

--

--

14,1

сл.*

--

--

сл.*

8

4

13

0,3

Желе з клюкви №507

100

58

2,7

2,7

--

--

12,1

сл.*

сл.*

сл.*

0,8

22

2

10

0,1

продовження таблиці 1

Найменування страв та виробів. № рецептури

Ви-хід, г

Энер-гия, ккал

Білки, г

Жири, г

Вугле-воды, г

Вітаміни, мг

Мін. речовини, мг

всього

у т.ч. тв

всього

у т.ч. росл

β - ка-ротин

В1

β 2

C

Ca

Mg

P

Fe

Желе з чорної смородини №507

100

59

2,7

2,7

--

--

14,4

0,00

сл.*

сл.*

10,8

24

5

10

0,2

Желе з червоної смородини №507

100

59

2,6

2,6

--

--

12,5

0,00

сл.*

сл.*

1,4

24

3

10

0,2

Мусс журавлиний №514

100

68

1,8

1,8

--

--

15,2

сл.*

сл.*

сл.*

0,9

15

2

6

0,1

Напої з плодів шипшини №541

100

61

0,20

--

--

--

15,5

0

--

--

60

4

1,5

1

2,20

Чай з цукром №525

100

31

сл.*

--

--

--

8,0

сл.*

сл.*

сл.*

сл.*

сл.*

сл.*

сл.*

0,10

Кава чорна №530

100

7

0,17

--

0,6

0,6

0,1

сл.*

сл.*

сл.*

0

5

0,0

7

0,01

Какао з молоком №534

100

74

1,90

1,4

1,9

0,3

12,9

сл.*

сл.*

сл.*

0

61

9,0

60

0,30

Борошняні вироби

Пиріжки печені "столові" з дріжджового тіста №557

75

202

9,7

1,7

5,4

0,7

28,1

--

0,09

0,09

--

18

25

83

1,1

Пиріжки смажені "столові" з дріжджового тіста №558

75

246

3,8

0,1

8,2

7,3

23,7

--

0,11

0,05

4,5

40

27

63

1,2

Кулебяка з дріжджового тіста №567

100

212

10,5

7,3

3,5

0,3

34,0

--

0,11

0,09

--

28

33

135

1,4

Таблиця 2 — Вміст основних харчових речовин та енергетична цінність харчових продуктів (до перерахунку на 100 г їстівної частини продукту)

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енергетична цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

1. Хліб и хлібобулочні вироби

1.1.

Хліб житній простий формовий

6,5

1

40,1

38

49

156

2,6

-

0,18

0,11

-

190

1.2.

Хліб житньо-пшеничний простий формовий

7

1,1

40,3

37

55

178

2,7

-

0,19

0,11

-

193

1.3.

Хліб житньо-пшеничний український штучний подовий

7,3

1,2

45,4

33

55

179

2,7

-

0,17

0,1

-

213

1.4.

Хліб житньо-пшеничний український новий формовий

6,6

1,1

44,6

30

45

124

2,3

-

0,15

0,09

-

206

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енергетична цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

1.5.

Хліб пшеничний формовий

8,1

1,2

42

37

65

118

2,8

-

0,21

0,12

-

203

1.6.

Батони прості

7,9

1

51,9

25

35

86

1,6

-

0,16

0,08

-

236

1.7.

Батони нарізні

7,4

2,9

51,4

25

33

82

1,5

-

0,15

0,08

-

250

1.8.

Булки міські

7,7

2,4

53,4

26

34

85

1,6

-

0,16

0,08

-

254

2.Бараночні вироби

2.1.

Бублики українські штучні (з маком)

7,8

5,6

60,5

27

35

88

1,6

-

0,17

0,09

310

2.2.

Баранки прості

10,4

1,3

68,7

33

47

114

2,2

-

0,22

0,11

312

2.3.

Баранки молочні

10,1

1,7

70,6

51

46

122

2

-

0,21

0,12

322

3. Кондитерські вироби

3.1.

Цукор-пісок

0

0

99,8

2

сл.

сл.

0,3

0

0

0

0

374

3.2.

Цукор-рафінад

0

0

99,9

сл.

сл.

сл.

сл.

0

0

0

0

375

3.3.

Мед натуральний

0,8

-

80,3

4

2

1,1

0,01

0,03

2

308

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енергетична цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

3.4.

Карамель льодяникова

сл.

0,1

95,7

14

6

6

0,2

-

-

-

-

362

3.5.

Карамель з фруктово-ягідними начинками

0,1

0,1

92,1

15

6

8

0,2

0

0

сл.

0

348

3.6.

Карамель з помадними начинками

сл.

0,1

94,7

12

5

6

0,2

-

сл.

сл.

0

358

3.7.

Шоколад без добавок

5,4

35,3

52,6

5

20

178

2,7

-

0,04

0,12

-

540

3.8.

Шоколад молочний

6,9

35,7

52,4

187

38

235

1,8

сл.

0,05

0,26

0

547

3.9.

Шоколад молочно-горіховий

7,3

34,5

53,1

150

46

222

1,8

сл.

0,05

0,22

0

541

3.10.

Цукерки з помадними корпусами

2,9

10,7

76,6

73

15

97

1

0

0,01

0,08

0

396

3.11.

Цукерки помадні

2,2

4,6

83,6

95

11

66

0,3

0

сл.

0,03

0

364

3.12.

Цукерки молочні

2,7

4,3

82,3

124

16

86

0,4

сл.

0,01

0,1

0

358

3.13.

Ирис напівтвердий

3,3

7,5

81,8

148

20

151

0,4

сл.

0,02

0,15

0

387

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енергетична цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

3.14.

Ірис тиражений

3,6

7,3

83,5

122

20

119

0,9

сл.

0,02

0,15

0

393

3.15.

Мармелад желейний формовий

сл.

0,1

77,7

10

4

4

0,1

296

3.16.

Зефір

0,8

сл.

78,3

9

8

0,3

0

сл.

сл.

0

299

3.17.

Халва соняшникова ванільна

11,6

29,7

54

211

178

292

33,2

0

0,8

0,1

0

516

3.18.

Печиво цукрове з борошна вищого гатунку

7,5

11,8

74,4

20

13

69

1

сл.

0,08

0,08

0

417

3.19.

Печиво здобне

10,4

5,2

76,8

43

22

122

1,8

сл.

0,08

0,08

0

376

3.20.

Вафлі з фруктовими начинками

3,2

2,8

80,1

10

2

33

0,6

0,04

0,04

0

342

3.21.

Вафлі з жировмісними начинками

3,4

30,2

64,7

8

2

33

0,5

0,04

0,04

0

530

3.22.

Пряники заварні

4,8

2,8

77,7

9

41

0,6

0

0,08

0,04

0

336

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енергетична цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

3.23.

Тістечко листкове, прослоєне кремом

5,4

38,6

46,4

37

4

58

0,6

0,14

0,04

0,05

0

544

3.24.

Тістечко листкове, прослоєне яблучною начинкою

5,7

25,6

52,7

20

2

53

0,8

0,07

0,05

0,05

0

454

3.25.

Тістечко бісквитне прослоєне фруктовою начинкою

4,7

9,3

64,2

30

16

68

1

0,02

0,1

0,1

0

344

3.26.

Тістечко пісочне прослоєне фруктовою начинкою

5,1

18,5

62,6

17

3

50

0,8

0,07

0,1

0,05

0

42,4

3.27.

Тістечко білковосбивне

2,8

24,3

62,6

42

4

30

0,2

0,1

сл.

0,04

0

465

3.28.

Тістечко мигдальне

8,5

16,2

65,5

78

63

137

1,4

0,02

0,08

0,18

0

425

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

3.30.

Тістечко крихтеве

6,1

23,8

51,4

55

20

101

1,3

0,08

0,1

0,08

0

431

3.31.

Торт бісквитний, прослоєний фруктовою начинкою

4,7

20

49,8

45

16

76

1

0,02

0,1

0,1

0

386

3.32.

Торт бісквитний, прослоєний горіхово-вершковим кремом

5,6

11,8

58,8

45

28

92

1,5

0,02

0,1

0,12

0

349

3.33.

Торт листковий, прослоєний кремом

5

37,4

44

39

4

54

0,6

0,14

0,04

0,05

0

523

4.Молочні продукти

4.1.

Молоко пастеризоване

2,8

3,2

4,7

121

14

91

0,1

0,01

0,03

0,13

1

58

4.2.

Молоко знежирене

3

0,05

4,7

126

15

95

0,1

сл.

0,04

0,15

0,4

31

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енергетична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

4.3.

Молоко топлене 6%-вої жирності

3

6

4,7

124

14

92

0,1

0,02

0,02

0,13

0,3

84

4.4.

Молоко стерилізоване

2,9

3,5

4,7

121

14

91

0,1

0,01

0,02

0,13

0,6

61

4.5.

Молоко стерилізоване 3,2%-вої жирності

2,8

3,2

4,7

124

14

92

0,1

0,01

0,02

0,013

0,6

58

4.6.

Вершки з коров’ячого молока 10%-вої жирності

3

10

4

90

10

62

0,1

0,03

0,03

0,1

0,5

118

4.7.

Вершки з коров’ячого молока 20%-вої жирності

2,8

20

3,6

86

8

60

0,2

0,06

0,03

0,11

0,3

205

4.8.

Вершки з коров’ячого молока 35%-вої жирності

2,5

35

3

86

7

58

0,2

0,12

0,02

0,11

0,02

33,7

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енергетична цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

4.9.

Сметана дієтична 10%-вої жирності

3

10

2,9

90

10

62

0,1

0,03

0,03

0,1

0,5

116

4.10.

Сметана 20%-вої жирності

2,8

20

3,2

86

8

60

0,2

0,06

0,03

0,11

0,3

206

4.11.

Сметана 25%-вої жирності

2,6

25

2,7

84

8

60

0,3

0,08

0,02

0,11

0,3

248

4.12.

Сметана 30%-вої жирності

2,6

30

2,8

85

7

59

0,3

0,1

0,02

0,1

0,2

293

4.13.

Сметана 36%-вої жирности

2,4

36

2,6

86

7

58

0,3

0,12

0,02

0,1

0,2

346

4.14.

Сметана 40%-вої жирності

2,4

40

2,6

70

7

55

0,3

0,12

0,02

0,1

0,02

382

4.15.

Сир жирний

14

18

1,3

150

23

217

0,4

0,06

0,05

0,3

0,5

226

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енергетична ценність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

4.16.

Сир напівжирний

16,7

9

1,3

164

23

220

0,4

0,03

0,04

0,27

0,5

156

4.17.

Сир нежирний

18

0,6

1,5

176

24

224

0,3

сл.

0,04

0,25

0,5

86

4.18.

Сиркиі та маса сирковаі особливі

7,1

23

27,5

135

23

200

0,4

0,06

0,03

0,3

0,5

340

4.19.

Кефир жирний

2,8

3,2

4,1

120

14

95

0,1

0,01

0,03

0,17

0,7

59

4.20.

Кефир нежирний

3

0,05

3,8

126

15

95

0,1

сл.

0,04

0,17

0,7

30

4.21.

Ацидофілін солодкий

2,7

3,2

10,8

120

14

92

0,1

0,01

0,04

0,17

0,8

84

4.22.

Простокваша звичайна

2,8

3,2

4,1

121

14

94

0,1

0,01

0,03

0,13

0,8

58

4.23.

Простокваша нежирна

3

0,05

3,8

126

15

95

0,1

сл.

0,04

0,13

0,8

30

4.24.

Йогурт 1.5%-вої жирності

5

1,5

3,5

124

15

95

0,1

сл.

0,03

0,15

0,6

51

4.25.

Йогурт 1.5%-вої жирності солодкий

5

1,5

8,5

124

15

95

0,1

сл.

0,03

0,15

0,6

70

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енергетич-на цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

4.26.

Йогурт 3.2%-вої жирності

5

3,2

3,5

120

14

91

0,1

0,01

0,03

0,15

0,6

67

4.27.

Йогурт 3.2%-вої жирності солодкий

5

3,2

8,5

119

14

91

0,1

0,01

0,03

0,15

0,6

85

4.28.

Йогурт 6%-вої жирності

5

6

3,5

124

14

92

0,1

0,02

0,03

0,15

0,6

92

4.29.

Йогурт 6%-вої жирності солодкий

5

6

8,5

122

14

92

0,1

0,02

0,03

0,15

0,6

111

4.30.

Ряжанка 6%-вої жирності

3

6

4,1

124

14

92

0,1

0,02

0,02

0,13

0,3

85

4.31.

Молоко згущене стерилизоване відбірне

8,3

9,5

11,3

287

37

218

0,2

0,03

0,06

0,25

1,4

162

4.32.

Молоко згущене з цукром

7,2

8,5

56

307

34

219

0,2

0,02

0,06

0,2

1

315

4.33.

Молоко згущене з цукром нежирне

11

0,5

58,5

317

34

229

0,2

сл.

0,06

0,15

1

270

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

4.34.

Какао зі сгущеним молоком з цукром

8,2

7,5

54,9

-

-

-

-

0,02

0,1

0,33

306

4.35.

Какао со сгущеними сливками

8,2

15,5

48,3

-

-

-

-

0,04

0,1

0,35

353

4.36.

Масло вершкове несолоне

0,6

82,5

0,9

22

3

19

0,2

0,34

сл.

0,01

0

748

4.37.

Масло любительське несолоне

1

78

0,7

23

3

19

0,2

0,33

сл.

0,01

0

709

4.38.

Масло топлене

0,3

98

0,6

-

-

-

-

0

0

0

0

887

4.39.

Сир голандський брусковий

26,8

27,3

-

1040

-

544

-

0,17

0,3

0,38

2,8

361

4.40.

Сир голандський круглий

23,5

30,9

-

760

-

424

-

0,16

0,03

0,38

2,4

380

4.41.

Сир костромський

26,8

27,3

-

1040

-

500

-

0,17

0,03

0,36

3

361

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінністьккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

4.42.

Сир пошехонський

26

26,5

-

1050

-

480

-

0,17

0,03

0,3

2,8

350

4.43.

Сир російський

23,4

30

-

1000

47

544

0,6

0,17

0,04

0,3

1,6

371

4.44.

Сыр радянський

25,3

32,2

-

1050

580

0,16

0,05

0,46

1,5

400

4.45.

Сир чеддер

24,9

31,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

396

4.46.

Сир швейцарський

24,9

31,8

-

1064

-

594

-

0,17

0,05

0,5

1,5

396

4.47.

Сир естонський

26

26,4

-

790

-

580

-

0,16

0,04

0,37

3

350

4.48.

Сир ярославський

26,8

27,3

-

869

-

491

-

0,16

0,05

0,5

2,5

361

4.49.

Сир Рокфор

20

30,3

-

639

-

405

-

0,17

0,03

0,27

2

363

4.50.

Сир плавлений російський

22

27

-

760

-

470

-

0,08

0,02

0,39

1,2

340

4.51.

Сир плавлений латвийський

20,5

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271

4.52.

Сир плавлений "Новий" 40%-вої жирності

23

19

-

686

-

-

-

-

0,01

0,35

-

270

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

4.53.

Сир плавлений "Новий" 30%-вої жирності

24

13,5

-

680

-

-

-

-

-

-

-

226

4.54.

Сир плавлений ковбасний копчений

23

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

270

4.55.

Сир плавлений рідянський

23

22,5

-

-

-

-

-

0,07

0,04

0,38

-

302

4.56.

Морозиво молочне

3,2

3,5

21,3

136

17

101

0,1

0,01

0,03

0,16

0,4

125

4.57.

Морозиво вершкове

3,3

10

19,8

148

22

107

0,1

0,03

0,03

0,2

0,6

178

4.58.

Морозиво пломбір

3,2

15

20,8

159

21

114

0,2

0,05

0,03

0,21

0,4

226

4.59.

Морозиво ескімо та ленінградське

3,5

20

19,6

122

17

96

0,1

0,06

0,03

0,21

0,4

268

4.60.

Морозиво молочне шоколадне

4,2

3,5

23

140

26

100

0,2

0,01

0,03

0,16

0,4

135

4.61.

Морозиво вершкове шоколадне

3,5

10

21,5

125

17

101

0,2

0,03

0,03

0,2

0,4

185

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

4.62.

Морозиво пломбір шоколадний

3,6

15

22,3

115

16

93

0,2

0,05

0,03

0,21

0,4

233

4.63.

Морозиво пломбір горіховий

5,2

18

19,9

138

30

120

0,5

0,05

0,07

0,21

0,4

257

4.64.

Морозиво молочне полуничне

3,8

2,8

21,6

72

11

54

0,2

0,01

0,03

0,12

9

122

5. Жири рослинні

5.1.

Олія соняшникова рафінована

0

99,9

0

-

-

-

-

-

-

-

-

899

5.2.

Олія соєва рафінована

0

99,9

0

-

-

-

-

-

-

-

-

899

5.3.

Олія оливкова рафінована

0

99,8

0

-

-

-

-

-

-

-

-

898

5.4.

Олія кукурудзяна рафінована

0

99,9

0

-

-

-

-

-

-

-

-

899

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

6.Овочі

6.1.

Капуста білокачанна

1,8

-

5,4

48

16

31

1

0,02

0,06

0,05

50

28

6.2.

Цибуля зелена (перо)

1,3

-

4,3

121

18

26

1

2

0,02

0,1

30

22

6.3.

Цибуля порей

3

-

7,3

87

10

58

1

0,1

0,1

0,04

35

40

6.4.

Цибуля ріпчаста

1,7

-

9,5

31

14

58

0,8

сл.

0,05

0,02

10

43

6.5.

Морква червона

1,3

0,1

7

51

38

55

1,2

9

0,06

0,07

5

33

6.6.

Огірки (грунтові)

0,8

-

3

23

14

42

0,9

0,06

0,03

0,04

10

15

6.7.

Огірки (парникові)

0,7

-

1,8

17

42

0,5

0,02

0,03

0,02

7

10

6.8.

Перець зелений солодкий

1,3

-

4,7

6

10

25

0,8

1

0,06

10

150

23

6.9.

Перець червоний солодкий

1,3

-

5,7

8

11

16

2

0,1

0,08

250

27

6.10.

Петрушка (зелень)

3,7

-

8,1

245

85

95

1,9

0,7

0,05

0,05

150

45

6.11.

Редис

1,2

-

4,1

39

13

44

1

сл.

0,01

0,04

25

20

6.12.

Салат

1,5

-

2,2

77

40

34

0,6

1,75

0,03

0,08

15

14

6.13.

Томати (грунтові)

0,6

-

4,2

14

20

26

1,4

1,2

0,06

0,04

25

19

6.14.

Томати (парникові)

0,6

-

2,9

8

35

0,5

0,5

0,04

0,03

20

14

6.15.

Укроп

2,5

0,5

4,5

223

70

93

1,6

1

0,03

0,1

100

32

6.16.

Часник

6,5

-

21,2

90

30

140

1,5

сл.

0,08

0,08

10

106

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін.речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

7. Бахчеві

7.1.

Кавун

0,7

-

9,2

14

224

7

1

0,1

0,04

0,03

7

38

7.2.

Диня

0,6

-

9,6

16

13

12

1

0,4

0,04

0,04

20

39

8. Фруки

8.1.

Абрикоси

0,9

-

10,5

28

19

26

2,1

1,6

0,03

0,06

10

46

8.2.

Айва

0,6

-

8,9

23

14

24

3

0,4

0,02

0,04

23

38

8.3.

Банани

1,5

-

22,4

8

42

28

0,6

0,12

0,04

0,05

10

91

8.4.

Вишня

0,8

-

11,3

37

26

30

1,4

0,1

0,03

0,03

15

49

8.5.

Гранат

0,9

-

11,8

0,04

0,01

4

52

8.6.

Груша

0,4

-

10,7

19

12

16

2,3

0,01

0,02

0,03

5

42

8.7.

Інжир

0,7

-

13,9

3,2

0,05

0,06

0,05

2

56

8.8.

Кізіл

1

-

9,7

58

26

34

4,1

25

45

8.9.

Персики

0,9

-

10,4

20

16

34

4,1

0,5

0,04

0,01

10

44

8.10.

Горобина (садова)

1,4

-

12,5

-

-

-

-

9

0,05

0,02

70

58

8.11.

Горобина (чорноплідна)

1,5

-

12

-

-

-

-

1,2

0,01

0,02

15

54

8.12.

Черешня

1,1

-

12,3

33

24

28

1,8

0,15

0,01

0,01

15

52

8.13.

Шелковиця (плоди)

0,7

-

12,7

24

51

0,02

0,04

0,02

10

53

8.14.

Яблука

0,4

-

11,3

16

9

11

2,2

0,03

0,01

0,03

13

46

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Энерге-тична цінність, ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

9. Цитрусові

9.1.

Апельсин

0,9

-

8,4

34

13

23

0,3

0,05

0,04

0,03

60

38

9.2.

Грейпфрут

0,9

-

7,3

23

10

18

0,5

0,02

0,04

0,02

60

35

9.3.

Лимон

0,9

-

3,6

40

12

22

0,6

0,01

0,04

0,02

40

31

9.4.

Мандарин

0,8

-

8,6

35

11

17

0,1

0,06

0,06

0,03

38

38

10. Ягоди

10.1.

Виноград

0,4

-

17,5

45

17

22

0,6

сл.

0,05

0,02

6

69

10.2.

Журавлина

0,5

-

4,8

14

8

11

0,6

сл.

0,02

0,02

15

28

10.3.

Агрус

0,7

-

9,9

22

9

28

1,6

0,2

0,01

0,02

30

44

10.4.

Малина

0,8

-

9

40

22

37

1,6

0,2

0,02

0,05

25

41

10.5.

Обліпиха

0,9

-

5,5

-

-

-

-

10

0,1

0,05

200

30

10.6.

Смородина біла

0,3

-

8,7

36

-

-

-

0,04

0,01

0,02

40

39

10.7.

Смородина червона

0,6

-

8

36

17

33

0,9

0,2

0,01

0,03

25

38

10.8.

Смородина чорна

1

-

8

36

35

33

1,3

0,1

0,02

0,02

200

40

11. Квашені и солоні овочі

11.1.

Капуста

0,8

-

1,8

51

17

34

1,3

-

-

-

20

14

11.2.

Огірки

2,8

-

1,3

25

-

20

1,2

-

-

-

-

19

11.3.

Томати

1,7

-

1,8

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

12. Вкусові продукти

12.1.

Чай чорний байховий

20

-

6,9

495

440

825

82

0,05

0,07

1

10

109

12.2.

Кава смажена в зернах

13,9

14,4

4,1

147

198

5,3

0

0,07

0,2

0

223

12.3.

Кава розчинна

15

3,6

7

100

250

6,1

0

1

0

119

13. Ковбасні вироби

Ковбаси варені:

13.1.

Дієтична

12,1

13,5

-

38

22

188

2,2

-

-

-

-

170

13.2.

Докторська

13,7

22,8

-

29

22

178

1,7

-

-

-

-

260

13.3.

Любительська

12,2

28

-

7

17

146

1,7

-

0,25

0,18

-

301

13.4.

Молочна

11,7

22,8

-

40

21

169

1,7

-

-

252

13.5.

Окрема

10,1

20,1

1,8

7

19

167

2,1

-

0,12

0,16

-

228

13.6.

Теляча

12,5

29,6

-

8

17

136

1,3

-

-

316

13.7.

Чайна

10,7

18,4

1,9

6

15

133

1,8

-

0,1

0,16

-

216

Сарделі

13.8.

Сарделі I-го гатунку

9,5

17

1,9

7

17

149

1,9

-

-

-

-

198

13.9.

Сарделі свинячі

10,1

31,6

1,9

6

18

139

1,2

-

0,25

0,12

-

332

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

Сосиски

13.10.

Молочні

12,3

25,3

-

29

20

161

1,7

-

-

-

-

277

13.11.

Свинячі

11,8

30,8

-

7

21

164

1,6

-

-

-

-

324

Варено-копчені ковбаси

13.12.

Любительська

17,3

39

-

11

22

214

3

-

-

-

-

420

13.13.

Сервелат

28,2

27,5

-

8

30

243

2,7

-

-

-

-

360

Напівкопчені ковбасы

13.14.

Полтавська

16,4

39

-

9

24

200

2,2

-

-

-

-

417

13.15.

Українська

16,5

34,4

-

10

27

226

2,7

0,19

0,2

376

Сирокопчені ковбаси

13.16.

Брауншвейська

27,7

42,4

-

11

27

243

3,7

-

-

-

-

492

13.17.

Любительська

20,9

47,8

-

15

34

323

4,1

-

-

-

-

514

13.18.

Московська

24,8

41,5

-

14

30

284

3,9

-

-

-

-

473

13.19.

Столична

24

43,4

-

11

27

235

2,9

0,35

0,25

487

Продукти зі свинини

-

13.20.

Ветчина

22,6

20,9

-

12

35

268

2,6

-

-

-

-

279

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична

цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

13.21.

Грудинка сирокопчена

7,6

66,8

-

7

19

143

1,4

-

-

-

-

632

13.22.

Корейка сирокопчена

10,5

47,2

-

8

23

182

1,8

-

-

-

-

467

13.23.

Стегенце тамбовське варене

19,3

20,5

-

10

30

225

2,2

-

-

-

-

262

14. Риба и рибні продукти

14.1.

Горбуша

22,1

9

-

60

29

126

2,5

0,2

0,16

169

14.2.

Кета

24,1

9,6

-

23

236

0,7

-

-

-

-

184

14.3.

Кілька балтійська

17,1

7,6

-

91

51

0,5

-

-

-

-

137

14.4.

Лящ каспійський середній

25,2

4,8

-

226

38

266

2,6

-

0,1

0,14

144

14.5.

Сельдь атлантична середньосолена

17

8,5

-

85

51

-

-

-

-

-

-

145

14.6.

Сельдь азовочорноморська (донська)

19,4

22,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

277

14.7.

Тріска велика та дрібна потрана без голови

23,1

0,6

-

36

18

250

-

-

-

-

-

98

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

14.8.

Тюлька весняна

19,8

16,2

-

400

410

-

-

-

-

-

225

14.9.

Тюлька осіння

15,7

22,3

-

400

410

-

-

-

-

-

264

14.10.

Хамса весіння

21,2

9

-

346

372

-

-

-

-

-

166

14.11.

Хамса осіння

17,5

24,7

-

346

372

-

-

-

-

-

292

14.12.

Ікра белужья зерніста

27,2

14,2

-

-

-

-

-

-

0,12

0,4

6,2

237

14.13.

Ікра белужья зерніста

31,2

11,7

-

75

141

426

2

-

-

-

-

230

14.14.

Ікра белужья зерніста

31,6

13,8

-

90

29

490

1,8

-

-

-

-

251

14.15.

Ікра мінтаєва пробійна

28,4

1,9

-

36

35

-

-

-

0,67

0,22

-

131

14.16.

Ікра осетрова паюсна

28,9

9,7

-

-

-

-

-

-

0,3

0,36

7,8

203

14.17.

Ікра осетрова зерніста

36

10,2

-

50

37

594

3,4

-

-

-

-

236

Продукція гарячого копчення

14.18.

Камбала річна (балтійська)

22

11,6

-

126

38

255

4,5

-

-

-

-

192

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

14.19.

Лящ середній

32,8

4,5

-

102

43

237

1,2

-

-

-

-

172

14.20.

Салака (копчушка)

25,4

5,6

-

63

55

348

3

-

-

-

-

152

14.21.

Тріска патрана без голови

26

1,2

-

67

48

226

1,4

-

0,11

0,17

-

115

Продукт холодного копчення

14.22.

Окунь морський (баличок)

26,4

10,4

-

64

26

211

1,2

-

-

-

-

199

14.23.

Сельдь тихоокеанська жирна

20,3

16

-

77

55

-

0,5

-

0,03

-

-

225

14.24.

Скумбрія атлантична

23,4

6,4

-

81

48

-

0,8

-

0,16

0,18

-

151

14.25.

Ставріда атлантична

18,8

11,5

-

57

39

-

0,7

-

0,17

0,14

-

179

Баликові вироби

14.26.

Балик осетровий в’ялений (провесний)

21,6

10,1

-

42

22

191

2,7

-

-

-

-

177

14.27.

Балик осетровий холодного копчення

20,4

12,5

-

39

21

181

2,6

-

-

-

-

194

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

14.28.

Теша осетрова холодного копчення

17,6

25,7

-

37

19

146

1,9

-

-

-

-

302

Консерви натуральні

14.29.

Белуга бланширована

23,3

15,6

-

34

83

258

-

-

-

-

-

234

14.30.

Горбуша

20,9

5,8

-

185

56

230

0,9

-

0,03

0,08

-

138

14.31.

Кета

21,5

4,8

-

161

43

239

1,3

-

-

-

-

131

14.32.

Креветка дальньосхідна (шримс трав’яний)

28,7

1,2

2,2

-

-

-

-

-

-

-

-

134

14.33.

Краби

18,7

1,1

0,1

221

247

181

1,4

-

0,02

0,04

-

85

14.34.

Печінка тріски

4,2

65,7

1,2

35

51

230

-

-

0,02

0,32

-

613

Консерви масляні

14.35.

Сардини атлантичні (ломтики)

17,9

19,7

-

-

-

-

-

-

0,02

0,1

-

249

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

14.36.

Сардини дальньосхідні

17,2

22,6

-

30

-

315

1,5

-

-

-

-

273

14.37.

Сайра бланширована

18,3

23,3

-

-

-

-

-

-

0,03

-

-

283

14.38.

Скумбрія атлантична

13,1

25,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

278

14.39.

Скумбрія дальньосхідна

19,5

15,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220

14.40.

Ставріда атлантична

18,8

18,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

242

14.41.

Тріска копчена

20,7

22,9

462

52

202

0,8

-

-

-

-

290

14.42.

Шпроти

17,4

32,4

0,4

297

53

348

-

-

0,05

0,12

-

364

Консерви у томатному соусі

14.43.

Бички

12,8

8,1

5,2

-

-

-

-

-

-

-

-

145

14.44.

Горбуша

14,5

5,1

6,9

-

-

-

-

-

-

-

-

130

14.45.

Кета

19,7

8,2

4,1

-

-

-

-

-

-

0,1

-

168

14.46.

Осетр

14,7

12

3,4

39

30

141

-

-

-

0,11

-

181

14.47.

Севрюга

16,1

11,5

2,8

51

21

133

-

-

-

-

-

180

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

β - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

14.48.

Ставріда атлантична

14,8

8,3

7,3

-

-

-

-

-

-

-

-

161

14.49.

Судак

14

5,3

3,7

507

26

246

-

-

0,02

0,09

-

119

15. Плодоовочеві консерви та харчові концентрати

15.1.

Сік томатний

1

0

3,3

13

26

32

0,7

0,5

0,01

0,03

10

18

15.2.

Томат-пюре

3,6

0

11,8

20

70

2

1,8

0,05

0,03

26

63

15.3.

Томат-паста

4,8

0

18,9

78

30

68

2,3

2

0,07

0,03

45

96

15.4.

Соус кубанський

2,6

0

22,2

12

-

18

0,8

1

-

-

17

97

15.5.

Соус гострий томатний

2,5

0

21,8

15

-

31

1

1,2

-

-

10

95

15.6.

Соус яблучний

0,4

0

20,7

6

-

10

0,3

-

-

-

-

80

15.7.

Оливи консервовані

1,8

16,3

5,2

-

-

-

-

-

-

-

-

174

15.8.

Варення із айви

0,4

0

71,2

13

7

12

2

-

0,01

0,02

2,3

269

15.9.

Варення з груш

0,4

0

71,3

11

6

8

1,2

-

-

-

-

269

Продовження таблиці 2

п/п

Продукт

Біл-ки, г

Жи-ри, г

Вугле-води, г

Мін. речовини

Вітаміни

Енерге-тична цінність,ккал

Ca, мг

Mg, мг

P, мг

Fe,мг

В - каро-тин

В1, мг

В2, мг

С, мг

15.10.

Варення з полуниці (садова суниця)

0,3

0

74,6

10

7

10

0,9

0,02

0,01

0,05

8,4

282

15.11.

Варення з кізілу

0,4

0

72,3

25

11

14

1,7

-

-

-

5,5

274

15.12.

Варення з малини

0,6

0

71,2

19

10

16

1,2

0,02

0,01

0,07

7,4

271

15.13.

Варення з персиків

-

-

64,3

-

-

-

-

0,1

0,01

0,02

2

257

15.14.

Варення зі сливи

0,4

0

74,6

15

9

14

1,1

-

-

0,03

3

283

15.15.

Варення з яблук

0,4

0

68,7

11

5

7

1,3

-

-

-

1,4

260

15.16.

Джем з абрикосів

0,5

0

71,9

12

-

18

1

0,3

-

-

1,4

273

15.17.

Джем з мандаринів

0,3

0

72,1

-

-

-

-

-

-

-

10,6

273

15.18.

Джем з чорної смородини

0,6

0

73,4

-

-

-

-

-

-

-

40

281

15.19.

Повидло абрикосове

0,4

0

63,9

22

14

19

1,5

-

-

-

-

242

15.20.

Повидло яблучне

0,4

0

65,3

14

7

9

1,8

-

0,01

0,01

0,5

247

15.21.

Пюре із айви

0,5

0

15,2

-

-

-

-

-

-

-

61

Таблиця 3 — Відомості про масу 1 штуки харчових продуктів

№п/п

Продукт

Маса 1 шт,г

 

Кондитерські вироби

1

Карамель з начинками

6

2

Цукерки

12,5

3

Батончики

15

4

Ірис

7

5

Мармелад

12,5

6

Пастіла

15

7

Зефір

33

8

Печиво цукрове

13,5

9

Печиво затяжне

10

10

Печиво здобне

35

11

Галети

15,5

12

Крекери

13

13

Вафлі

14

14

Пряники

20

15

Тістечка

75

 

Овочі

16

Цибуля ріпчаста

75

17

Морква червона

75

18

Огірки грунтові

100

19

Томати, діаметр 5,5-6,5 см

75(115)

 

Фрукти

20

Абрикоси

26

21

Банани

72

22

Гранат

125

23

Груша

135

24

Інжир

40

25

Персики

85

26

Слива

30

27

Хурма японська

85

28

Яблуки:

 

діаметр 5 см.

90

 

діаметр 6,5 см.

130

 

діаметр 7,5 см.

200

 

Цитрусові

29

Апельсин діаметр 6,5 см (7,5 см)

100(150)

30

Грейпфрут

130

31

Лимон

60

 

Ягоди

32

Суниця садова

8

Продовження таблиці 3

№п/п

Продукт

Масса 1 шт,г

 

Ковбасні вироби

33

Сарделі

100

34

Сосиски

50

 

Яйцепродукти

35

Яйця курячі 1 категорії

47

Таблиця 4- Відомості про масу харчових продуктів у мірах об'єму, що найбільш вживаються

№п/п

Продукт

Маса , грами

склянки

ложки

чайної

гранованої

столової

чайної

Зерно і продукти його обробки

Зерно-боби

1.

Квасоля

220

175

-

-

2.

Чечевиця

210

170

-

-

Борошно

3.

Борошно

160

130

25

8

Крупа

4.

Манна

200

160

25

8

5.

Гречана ядриця

210

170

25

8

6.

Рисова

230

185

25

8

7.

Пшоно

220

180

25

8

8.

Толокно

140

110

22

6

9.

Вівсяна

170

135

18

5

10.

Вівсяні пластівці «геркулес»

90

70

12

3

11.

Перлова

230

185

25

8

12.

Ячна

180

145

20

6

13.

Пшенична «Полтавська»

14.

Пшенична "Артек"

15.

Кукурудзяна

16.

Горох лущений

230

185

-

-

17.18.

Крупа "Здоров`я","Флотська"

180

6

20

6

Кондитерські вироби

Сировина

19.

Цукор-пісок

200

160

25

8

20.

Крохмаль картопляний

200

160

30

9

21.

Мед натуральний

-

-

30

9

22.

Ядро мигдаля

165

130

30

-

23.

Ядро горіха фундука

Шоколад і какао-порошок

24.

Какао-порошок

-

-

25

9

Продовження таблиці 4

№п/п

Продукт

Маса ,грами

стакана

ложки

чайного

гранованого

столової

чайної

Молочні продукти

Цілісно-молочні продукти

25.

Молоко

250

200

18

5

26.

Вершки 20%-ні

27.

Сметана 10%-на

250

200

20

9

28.

Сметана 30%-на

250

200

25

11

29.

Сир жирний

-

-

17

5

30

Сир нежирний

31.

Сир м'який дієтичний

-

-

20

7

32.

Маса сирна особлива

-

-

18

6

33.

Кефір жирний

250

200

18

5

34.

Ацидофілін

35.

Кисле молоко

36.

Йогурт

37.

Ряжанка

38.

Пахта

39.

Кумис

Консерви молочні

40.

Молоко сухе

-

-

20

6

41.

Молоко згущене стерилізоване

-

-

18

5

42.

Молоко згущене з цукром

-

-

30

12

43.

Вершки згущені з цукром

-

-

30

12

44.

Какао з молоком, що згущує, і цукром

-

-

30

12

45.

Какао з вершками, що згущують, і цукром

-

-

30

12

46.

Кава з молоком, що згущує, і цукром

-

-

30

12

47.

Кава з вершками, що згущують, і цукром

-

-

30

12

48.

Кисле молоко сушки сублімації

-

-

9

3

49.

Йогурт сушки сублімації

-

-

9

3

50.

Ацидофіліна паста сушки сублімації

-

-

9

3

Олія

51.

Масло вершкове(рослинне)

-

-

17

5

52.

Масло селянське несолоне

53.

Масло топлене

Продовження таблиці 4

№п/п

Продукт

Маса ,грами

стакана

ложки

чайного

гранованого

столової

чайної

Жири рослинні і жирові продукти

Маргарин, кулінарні жири і рослинні продукти

54.

Маргарин

-

-

15

4

55.

Майонез

Рослинні олії

56.

Рослинні олії

-

-

17

5

Овочі, картопля, плоди, ягоди і гриби

Фрукти

57.

Вишня

165

130

-

-

58.

Черешня

59.

Шовковиця

195

155

-

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.