Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Nesterov_N.A._Innovatsiyniy_menedgment._MO_2012...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
224.77 Кб
Скачать

Форма Н-3.03

Затверджена

Наказом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29.03.2012 р. № 384

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

КАФЕДРА _ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор ________Л.О.Омелянович

“_____”____________ 20__ р.

Робоча програма навчальної дисципліни інноваційний менеджмент

Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

спеціальність 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування                                                                                              спеціалізація Менеджмент організацій торгівлі.                                                                                                         інститут, факультет Інститут економіки та управління                                                                                     

Курс 5

Навчальний рік 2012 / 2013

ДонНует Донецьк

2012

Робоча програма _____ Інноваційний менеджмент________________ для студентів                                                          за спеціальністю 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

___ "___"_____________, 20__ року - __ с.

Розробники: к.е.н, доцент Нестерова Наталія Анатоліївна

Робоча програма схвалена

на засіданні кафедри _____________

Протокол № _____

“__” __ ____________ 2012 р.

Зав каф. В.І. Ландик ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

ПОГОДЖЕНО:

Директор інституту економіки і управління

_____________________________________________

Л.В.Фролова

(підпис)

“_____” ______________ 2012 р.


Схвалено Навчально - методичною Радою університету

Протокол від "___"_______ 20__ року N ___

"___"___________ 20__ року

Голова

_________________ (підпис)

(Л.О.Омелянович) (прізвище та ініціали)


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS – 1

Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

Нормативна

Напрям підготовки Менеджмент організацій торгівлі

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування): 7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

5-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання Оцінити інноваційний потенціал промислового підприємства.

Семестр

Загальна кількість годин -36

9-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -2 самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

8 год.

4 од.

Практичні, семінарські

8 год.

2 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

12 год.

30 год.

Індивідуальні завдання: 8 год.

Вид контролю: залік

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.