Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Seminarski_zanyattya_13_grupa.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.11.2018
Размер:
297.47 Кб
Скачать

22

КРЕДИТ 1.

Змістовний модуль 1.

Семінарське заняття №1.

(2 години)

Тема: Предмет, завдання, методи історії психології.

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про історію психології як науку. Розкрити етапи розвитку і становлення психології як науки, її базові поняття. Познайомити з філософсько-психологічними поглядами представників Античної епохи. Виховувати інтерес до розглядання питань з історії психології, активність у опануванні матеріалом.

План проведення заняття.

 1. Обговорення теоретичних питань:

 • Психологія як наука, її предмет. Значення психологічних знань для людини.

 • Етапи розвитку психології як науки.

 • Історія психології: предмет, завдання. Взаємозв’язок з іншими науками.

 • Методи історії психології

 1. Завдання:

 • Вивчити рекомендовану літературу та підготуватися для обговорення наступних питань:

 • З чим пов’язана зміна предмета і методів психології?

 • Яки фактори впливають на розвиток психології?

 • Яки методи та джерела використовують у вивчені історії психології?

Самостійна робота студентів.

Тема: Внесок Ярошевського М.Г. у розвиток історії психології.

Форма звітності: тези.

План.

 1. Опрацювання літератури.

 2. Визначення основних аспектів питання.

 3. Скласти тези, де відображені відповіді на наступні питання:

 • Яку концепцію розробив Ярошевській М.Г.?

 • Які категорії ввів вчений?

Тематика рефератів.

 1. Основні етапи розвитку психології як науки.

Література.

 1. Марциновская Т. Д. История психологии: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. - 4-е изд., стереотип. –М.: Изд. Центр “Академия”, 2004. – С. 11-20.

 2. Жуков С. М. Жукова Т. В. Історія психології: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Немов. Р. С. Психология. – М.: Просвещение, 1990.

 4. Общая психология / Сост. Е. И. Рогов. – М.: Владос, 1995.

 5. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. – Ростов н/Д ., 1996. – Т. 1,2.

 6. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. – М., 1997.

 7. Роменець В.А. Історія психології. Навч. Посібник. – К.: “Либідь”, 2005р. – С. 42-48.

 8. Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины 20 века: Учебное пособие. - 2-е изд. – М.: Изд. центр “Академия”, 1997.

Семінарське заняття №2. (2 години)

Тема: Розвиток психології в античний період.

Навчальні цілі. Познайомити студентів з філософсько-психологічними поглядами представників Античної епохи. Виховувати інтерес до розглядання питань з історії психології, активність у опануванні матеріалом.

План проведення заняття.

 1. Обговорення теоретичних питань:

 • Етапи розвитку філософсько-психологічних знань у період античності.

 • Уявлення про душу філософів Мілетської школи: Фалес, Анаксімандр, Анаксимен, Геракліт.

 • Погляди представників Елейської школи: Алкмеон, Емпедокл, Анаксагор.

 • Атомістична концепція Демокрита.

 1. Завдання:

 • Вивчити рекомендовану літературу та підготуватися для обговорення наступних питань:

 • Взаємозв’язок душі і тіла в уявленнях давніх людей.

 • Сутність детермінізму Демокрита.

 • Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння душі.

Самостійна робота студентів.

Тема: Медико-психологіна концепція Гіппократа.

Форма звітності: відповіді на питання.

План.

 1. Передивитись літературу.

 2. Дайте відповідь на наступні питання:

 • Які аспекти були предметом дослідження Гіппократа та його школи?

 • Якому критерію, на думку Гіппократа, повинні відповідати знання?

 • У чому сутність концепції Гіппократа про чотири джерела, які покладено в основу Світу та людини?

 • Яке значення мала концепція чотирьох джерел для сучасної психології?

 • Розвитку якої галузі психології сприяли праці Гіппократа?

 • Який внесок зробив Гіппократ у розвиток патопсихології?

Тематика рефератів.

 1. Анімізм у вченнях про душу.

 2. Загальна характеристика матеріалістичного підходу у вивченні психіки людини в античній період.

Література.

 1. Аполлодор. Мифологическая библиотека. М., 1971.

 2. Богомолов А. С. Атичная философия. М., 1995.

 3. Ждан А. Н. История психологии: от античности к современности. – М., 1999.

 4. Жуков С. М. Жукова Т. В. Історія психології: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 5. Марциновская Т. Д. История психологии: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. - 4-е изд., стереотип. –М.: Изд. Центр “Академия”, 2004. – С. 5-22.

 6. Мифы и легенды Древней Греции. – М., 1998.

 7. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. – Ростов н/Д ., 1996. – Т. 1,2.

 8. Петровский А. В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. – М., 1997.

 9. Соколов М.В. Психологические воззрения В Древней Руси. – М., 1987.

 10. Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины 20 века: Учебное пособие. - 2-е изд. – М.: Изд. центр “Академия”, 1997.

Опрацювавши ці теми, студент може обрати такі бали (за модуль):

Поточний контроль

Самостійна

робота

Всього

Теоретичні питання

Тестовий контроль

Тема 1

Тема 2

Тема 1

Тема 2

Тема 1

Тема 2

5

5

4

5

5

5

29

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]