Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема №8 (1 частина)Трудовий договір.docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
58.44 Кб
Скачать
  1. Форматрудового договору

Форма трудового договору це зовнiшнє вираження, оформлення i документальне фiксування змiсту трудового договору.

Види форм трудового договору: усна i письмова. Закон (п. 3ст. 21 КЗпП України) передбачає також контракт як особливу форму трудового договору, хоча за змiстом — це вид договорупро працю.

Додержання письмової форми зазаконодавством України є обов’язковим у таких випадках:

— при органiзованому наборi працiвникiв;

— при укладеннi трудового договору про роботу в районах зособливими природними географiчними та геологiчними умовами й умовами пiдвищеного ризику для здоров’я;

— при укладеннi контракту;

— у випадках, коли працiвник наполягає на укладеннi трудового договору у письмовiй формi;

— при укладеннi трудового договору з неповнолiтнiм (ст. 187 КЗпП України);

— при укладеннi трудового договору з фiзичною особою-роботодавцем;

— в iнших випадках, передбачених законодавствомУкраїни

3. Загальний порядок укладення трудового договору

Порядок укладення трудового договору це встановлена чинним законодавством процедура пiдписання та оформлення трудового договору.

Порядок укладення трудового договору i перелiк необхiдних при цьому документiв залежить вiд:

— категорiї працiвникiв, якi приймаються (квалiфiкована, неквалiфiкована робота);

— умов працi (важкi, шкiдливi тощо);

— допуску до державної таємницi;

— пiдстав виникнення правовiдносин (результати виборiв, депутатський мандат, перемоги в конкурсi тощо).

До початку роботи за укладенимтрудовимдоговоромвласник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

1) роз’яснити працiвниковi його права i обов’язки та проiнформувати пiд розписку про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де вiн буде працювати, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки їхвпливу на здоров’я, його права на пiльги i компенсацiї за роботув таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колективного договору;

2) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку та колективним договором ;

3) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити йогонеобхiдними для роботи засобами;

4) проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничої санiтарiї, гiгiєни працi i протипожежної охорони (ст. 29КЗпП).

При укладеннi трудового договору громадянин зобов’язаний подати трудову книжку, паспорт або iнший документ, щопосвiдчує особу…

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працiвникiв на роботу.

Забороняється:

— укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я;

— вимагати вiд осiб, якi влаштовуються на роботу, вiдомостi про їх партiйну i нацiональну приналежнiсть, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством (ст. 25 КЗпП).

Етапи оформлення трудового договору:

— пiдписання сторонами трудового договору чи контракту або вiзування особою, яка має право прийому на роботу, заяви;

— видання власником або уповноваженим на те органом наказу про зарахування працiвника на роботу (зазначається посада, квалiфiкацiя, оплата, строк договору);

— ознайомлення працiвника зi змiстом наказу (пiд розписку);

— внесення запису про прийом на роботу в трудову книжку (посада, спецiальнiсть, квалiфiкацiя, номер та дата наказута iн.);

— оформлення трудової книжки працiвникам, що поступають на роботу вперше, одержання працiвниками вiдрядниками розрахункових книжок;

— ознайомлення працiвника iз записом в особистiй картцi(пiд розписку) (форма № П&2 наказ Мiнiстерства статистикиУкраїни вiд 27 жовтня 1995 року№277).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.