Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема №8 (1 частина)Трудовий договір.docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
58.44 Кб
Скачать

6. Випробування при прийняттi на роботу.

Випробування при прийняттi на роботу це встановлений сторонами трудового договору, в межах чинного законодавства України, термiн, протягом якого перевiряється вiдповiднiсть квалiфiкацiї працiвника займанiй посадi.

Умова про випробування повинна бути застережена в трудовому договорi чи наказi (розпорядженнi) про прийняття нароботу i повiдомлена працiвниковi (пiдтверджується пiдписомпрацiвника). У перiод випробування на працiвникiв повнiстюпоширюється законодавство про працю, а час роботи зараховується до трудового (страхового) стажу. Випробування є факультативною умовою трудового договору. Воно може застосовуватися лише в окремих випадках за згодою сторiн.

Випробування не встановлюється при прийняттi на роботу:

  • осiб, якi не досягли 18 рокiв;

  • молодих робiтникiв (пiсля закiнчення професiйних навчально-виховних закладiв), молодих спецiалiстiв (пiсля закiнчення вищих навчальних закладiв);

  • осiб, звiльнених у запас з вiйськової чи альтернативної(невiйськової) служби;

  • iнвалiдiв, направлених на роботу вiдповiдно до рекомендацiй медико-соцiальної експертної комiсiї (МСЕК).

  • випробування не встановлюється також при прийняттi нароботу в iншу мiсцевiсть та при переведеннi працiвникiв на iнше пiдприємство, установу, органiзацiю

  • iнших випадках, якщо це передбачено законодавством(ст. 26 КЗпП).

Строк випробування при прийняттi на роботу, якщо iншене встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох мiсяцiв, як правило службовцiв, а в окремих випадках, за погодженням з вiдповiдним профспiлковим органом, — шести мiсяцiв.

Строк випробування при прийняттi нароботу робiтникiв не може перевищувати одного мiсяця.

Якщо працiвник у перiод випробування був вiдсутнiй на роботi у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю або з iнших поважних причин, строк випробування може бути подовжений на вiдповiдну кiлькiсть днiв, протягом яких вiн був вiдсутнiй (ст. 27 КЗпП України).

Таким чином, обмеження встановлення випробувального строку подiляються на види за суб’єктами та строком.

Коли строк випробування закiнчився, а працiвник продовжує працювати, то вiн вважається таким, що витримав випробування, i наступне розiрвання трудового договору допускається лише на загальних пiдставах.

7. Змiна умовтрудового договору

Працiвники та роботодавцi можуть змiнювати умови трудового договору лише за взаємною згодою сторiн. У ст. 32КЗпП передбачено такi змiни умов трудового договору, як: переведення працiвника на iншу роботу, перемiщення працiвникана iнше робоче мiсце, змiна iстотних умов працi.

Переведення на iншу роботу це доручення працiвниковi виконання роботи, не передбаченої в трудовому договорi, тобто такої, яка не вiдповiдає його посадi, спецiальностi, квалiфiкацiї,або роботи, при виконаннi якої змiнюється розмiр заробiтної плати, мiсцевiсть та iншi iстотнi умови працi (за вiдсутностi змiнв органiзацiї виробництва i працi).

В основу класифiкацiї переведень на iншу роботу покладено такi критерiї: мiсце роботи, строки, джерело iнiцiативи, мета,причина.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.