Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема №8 (1 частина)Трудовий договір.docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
58.44 Кб
Скачать

Види переведень:

за мiсцем роботи:

переведення в межах одного пiдприємства;

переведення на iнше пiдприємство в цiй же мiсцевостi;

переведення на iнше пiдприємство в iншу мiсцевiсть.

за тривалiстю (строками):

постiйнi;

тимчасовi.

за iнiцiативою:

власника або уповноваженого ниморгану;

працiвника;

третiх осiб.

за метою:

у зв’язку з перерозподiлом кадрiв;

у зв’язку iз скороченням чисельностi штату;

з метою заохочення сумлiнних працiвникiв;

з метою покарання (у разi спецiальної дисциплiнарної вiдповiдальностi);

з метою створення нормальних умов працi (переведення вагiтних, осiб з пониженою працездатнiстю);

iншi випадки;

за причиною:

у зв’язку з аварiєю, стихiйним лихом, епiдемiями, епiзоотiями, iншими обставинами, якi можуть поставити пiд загрозу життя чи нормальнi життєвi умови людей;

у зв’язку iз замiщенням вiдсутнього працiвника;

у зв’язку iз простоєм;

у зв’язку зi станомздоров’я працiвника (отримання травми, професiйне захворювання).

Загальнi правила переведення на iншу роботу:

недопустимiсть переведення без згоди працiвника (окрiмвипадкiв, зазначених у статті 33 КЗпП України);

оформлення наказу про переведення;

недопустимiсть переведення тимчасово вiдсутнього працiвника, за яким зберiгається мiсце роботи (перебування у вiдпустцi, на вiйськових зборах, лiкарняному тощо);

заборона встановлювати випробувальний строк (ст. 26КЗпП України);

недопустимiсть переведення на роботу, протипоказану працiвниковi за станом здоров’я (статтi 2, 32 КЗпП України);

повиннi враховуватись iншi законодавчi обмеження щодо переведень (наприклад, заборона переведень вагiтних жiнокст. 33 КЗпП тощо)

повиннi враховуватися професiя, спецiальнiсть, квалiфiкацiя працiвника (ч. 2 ст. 34 КЗпП України).

повиннi враховуватися особливостi переведення працiвникiв на матерiально вiдповiдальнi посади (заборона переведення на них осiб до 18 рокiв та осiб, якi були осудженi за корисливiзлочини i з яких не знято судимiсть чи iснує заборона займати матерiально-вiдповiдальнi посади протягом певного строку (статтi 55 ККУ, 1351 КЗпП України));

повиннi враховуватися особливостi спiльної роботи родичiв на пiдприємствах, установах, органiзацiях (ст. 251 КЗпПУкраїни).

Види тимчасових переведень:

— у разi виробничих аварiй, вiдвернення або лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, епiдемiй, епiзоотiй; обставин, якi можуть поставити пiд загрозу життя чи нормальнi життєвi умови людей;

— у разi замiни вiдсутнього працiвника;

— у разi простою;

— за станом здоров’я.

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 33 КЗпП України власник або уповноважений ним орган має право перевести працiвника, без його згоди, строком до одного мiсяця

У разi простою працiвники можуть бути переведенi з урахуванням спецiальностi i квалiфiкацiї на iншу роботу на тому ж пiдприємствi, в установi, органiзацiї на весь час простою або наiнше пiдприємство, в установу, органiзацiю, але в тiй самiй мiсцевостi на строк до одного мiсяця.

Простiй — це зупинення роботи, спричинене вiдсутнiстю органiзацiйних або технiчних умов, необхiдних для виконання роботи, невiдворотною силою або iншими обставинами.

До тимчасових переведень, на прохання працiвника, вiдносять також переведення за станом здоров’я (таке переведення можливе до одужання працiвника чи встановлення iнвалiдностi).

Не вважається переведеннямна iншу роботу i не потребує згоди працiвника перемiщення його на одному пiдприємствi, вустановi, органiзацiї на iнше робоче мiсце, в iнший структурнийпiдроздiл у тiй же мiсцевостi, доручення роботи на iншому механiзмi або агрегатi у межах спецiальностi, квалiфiкацiї чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права перемiщати працiвника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я (ст. 32 КЗпП України).

У зв’язку зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi допускається змiна iстотних умов працi, а саме: змiна системи та розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, сумiщення професiй, змiна розрядiв i найменування посад та iнше при продовженнi роботи за тiєю ж спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою. Про змiну iстотних умов працi працiвник повинен бути повiдомлений не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.