Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема №8 (1 частина)Трудовий договір.docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
58.44 Кб
Скачать

5. Особливостi укладення окремих видiвтрудових договорiв

Трудовi договори подiляються на види залежно вiд їхформи, строкiв укладення, змiсту та суб’єктiв угоди.

Залежно вiд строку укладення договори бувають строковi табезстроковi (на невизначений строк).

Укладення трудового договору на невизначений строк.

Пiдставою для припинення трудових вiдносин у даному разi може бути лише смерть

працiвника. (Пункт 11 ст. 40 КЗпП України — «звiльнення узв’язку з досягненням пенсiйного вiку» з прийняттямКонституцiї України вилучений як такий, що порушує права людини.

Для окремих категорiй працiвникiв передбачена верхня межа строку дiї даного виду договору з урахуванням їхнього вiку (наприклад, державнi службовцi, керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй — до досягнення ними, як правило, 60—65 рокiв).

Безстроковий трудовий договiр сприяє створенню стабiльнихтрудових вiдносин i гарантiй для працiвникiв.

Укладення строкового трудового договору

Строковий трудовий договiр може бути укладений — на визначений строк, встановлений за погодженням сторiн або — на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договiр укладається, якщо трудовi вiдносини не можуть бути встановленi на невизначений строк зурахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання або iнтересiв працiвника i в iнших випадках, передбачених законодавчими актами (ст. 23 КЗпП України).

Строковий договiр може укладатися для замiни тимчасово вiдсутнього працiвника, до певного юридичного факту:

При оформленнi строкового трудового договору строк обов’язково повинен зазначатися в договорi, наказi чи розпорядженнi про прийняття працiвника на таку роботу (вказується конкретний строк роботи), а працiвник має бути попереджений (пiдрозписку) про цi умови трудового договору.

Особливостi укладення трудового договору з неповнолiтнiми.

Неповнолiтнi, тобто особи, що не досягли вiсiмнадцяти рокiв,у трудових правовiдносинах прирiвнюються у правах до повнолiтнiх, а в галузi охорони працi, робочого часу, вiдпусток та деяких iнших умов працi користуються пiльгами, встановленими законодавствомУкраїни. За чиним законодавством, неповнолiтнiм заборонено встановлювати випробувальний строк (ст. 26 КЗпП), трудовий договiр повинен укладатися лише в письмовiй формi (п. 5 ст. 24 КЗпП), обов’язкове проходження медичного огляду (статтi 169, 191 КЗпП), заборона залучення до виконання робiт в нiчний час (з 22-00 до 6-00) робiт, пов’язаних з вiдрядженнями, до надурочних робiт i робiту вихiднi днi (ст. 192 КЗпП), до робiт з шкiдливими або небезпечними умовами працi, а також на пiдземних роботах. Неповнолiтнiх такожне мають права приймати на посади з повною матерiальною вiдповiдальнiстю та укладати з ними вiдповiднi договори (ст. 135-1КЗпП).

Вiдповiдно до ст. 188 КЗпП не допускається прийняття нароботу осiб молодше шiстнадцяти рокiв. За згодою одного iз батькiв або особи, що його замiнює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, якi досягли п’ятнадцяти рокiв.Для пiдготовки молодi до продуктивної працi допускається прийняття на роботу учнiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйно-технiчних i середнiх спецiальних навчальних закладiв для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю i не порушуєпроцесу навчання, у вiльний вiд навчання час по досягненнi ними чотирнадцятирiчного вiку за згодою одного з батькiв або особи, що його замiнює.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.