Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема №8 (1 частина)Трудовий договір.docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
58.44 Кб
Скачать

Особливостi укладення договорiв на тимчасову та сезону роботу.

Тимчасовими вважаються працiвники, якi приймаються нароботу до двох мiсяцiв, а для замiни тимчасово вiдсутнього працiвника — до чотирьох мiсяцiв. Для тимчасових працiвникiв встановленi додатковi пiдстави припинення трудового договору в таких випадках, як:

1) призупинення роботи на пiдприємствi на термiн бiльш якодин тиждень з причин виробничого характеру;

2) нез’явлення на роботу працiвника протягомбiльш як двохтижнiв поспiль внаслiдок тимчасової непрацездатностi.

У разi втрати працездатностi внаслiдок трудового калiцтва чи професiйного захворювання, а також коли законодавством встановлено бiльш тривалий термiн зберiгання мiсця роботи (посади) при певних захворюваннях, за тимчасовими працiвниками мiсце роботи (посада) зберiгається до вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi, але не бiльше, нiж до закiнчення строку роботи за договором;

3) невиконання працiвникомбез поважних причин обов’язкiв, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрiшнього трудового розпорядку.

Сезонними вважаються роботи, якi через природнi та клiматичнi умови виконуються не весь рiк, а протягомпевного перiоду (сезону), але не бiльше шести мiсяцiв. З працiвниками, що виконують сезоннi роботи, укладається письмовий трудовий договiр. Для них не встановлюється випробувальний строк i вони можуть бути звiльненi, крiм загальних пiдстав, щей у разi:

1) призупинення роботи бiльш як на два тижнi;

2) вiдсутностi на роботi з приводу хвороби понад один мiсяць.

Особливостi укладення трудового договору на роботу за сумiсництвом. Вiдмiннiсть сумiсництва вiд сумiщення професiй(посад).

Зайняття працiвником крiм основної ще й iншої платної посади або виконання іншоїрегулярно оплачуваної роботи пiсля завершення основної називається сумiсництвом.

Так, встановленi правовi обмеження працювати за сумiсництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої дiяльностi) керiвникам державних пiдприємств, їх заступникам, керiвникам структурних пiдроздiлiв державних пiдприємств (цехiв, вiддiлiв, лабораторiй тощо) та їх заступникам. Обмеження також поширюються на осiб, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв, на працiвникiв, щопрацюють на роботах з шкiдливими або важкими умовами працi, на вагiтних жiнок i на посади, де виконання додаткової роботи може призвести до тяжких наслiдкiв. Не допускається такожодночасне зайняття двох керiвних посад.

Сумiщенням професiй (посад) вважається одночасне виконання роботи з декiлькох професiй (спецiальностей) на одному й тому ж пiдприємствi чи в органiзацiї протягом робочого дня нормальної тривалостi.

Вiдмiннiсть сумiсництвавiд сумiщення професiй (посад)

Сумiсництво

Сумiщення

— робота виконується післязакiнчення основної тривалостi робочого часу;

— робота виконується в межах основної тривалостi робочого часу;

— укладається два трудових

договори i бiльше;

— укладається один трудовий договiр;

— на укладення договоруне потрiбна згода нi профспiлки, нi адмiнiстрацiї;

— потрiбна згода профспiлок;

— оплата залежить вiд системи оплати працi.

— оплата працi провадиться шляхомвстановлення надбавки до основногоскладу, як правило не обмежується завиняткомпiдприємств та установ, щофiнансуються з державного бюджету(до 30—50%).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.