Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема №8 (1 частина)Трудовий договір.docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
58.44 Кб
Скачать

Тема №8

Трудовий договір

 1. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів.

 2. Форма трудового договору.

 3. Загальний порядок укладення трудового договору.

 4. Правові гарантії працівників при прийнятті на роботу.

 5. Особливості укладення окремих видів договорів.

 6. Випробування при прийнятті на роботу.

 7. Зміна умов трудового договору.

 1. Поняття, сторони та змiсттрудового договору

Трудовий договiр це угода мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою роботодавцем, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдпорядкуванням внутрiшньому трудовому розпорядку, а роботодавець — виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, необхiднi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором i угодою сторiн.

Працiвником може бути лише фiзична особа.

Роботодавце мяк стороною трудового договору може виступати як фiзична, так i юридична особа (власник абоуповноважений ним орган).

Змiст трудового договору це сукупнiсть визначених законодавством i сторонами умов, якi встановлюють взаємнi права й обов’язки сторiн.

Цi умови подiляють на двi групи:

— тi, що встановлюються законодавствомпро працю,

— тi, що визначаються угодою сторiн, безпосереднi (обов’язковi та додатковi).

Умови другої групи в основному i складають змiст трудового договору.

Обов’язковi (необхiднi) умови трудового договору (без якихтрудовий договiр не може бути укладений) — це взаємне волевиявлення сторiн про прийняття на роботу, мiсце роботи, строкдiї договору, оплату працi, визначення посади трудової функцiї працiвника, встановлення моменту початку виконання роботи та iн.

Трудова функцiя робота, яку виконуватиме працiвник, коло його повноважень i обов’язкiв

До важливих умов вiдноситься мiсце роботи — це певне пiдприємство, установа, органiзацiя

Обов’язково зазначаються також строк дiї договору та початок роботи.

Додатковi умови є факультативними, тобто їх вiдсутнiсть несвiдчить про неповний змiст чи недiйснiсть трудового договоруДодатковi умови бувають двох видiв:

— зазначенi в трудовому законодавствi (наприклад, випробувальний строк, дозвiл на сумiщення професiй (посад) та iн.);

— не зазначенi в трудовому законодавствi, які не порушуютьйого (статтi 9, 9-1 КЗпП України)

Вiдмiннiсть трудових договорiв вiд цивiльно-правових угод

(Порiвняльна таблиця ознактрудових договорiв I цивiльно правових угод)

ТРУДОВІ ДОГОВОРИ

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ УГОДИ

Вiдносини регулюються

— нормами трудового права;

— нормами цивiльного права;

Предмет угоди

 • трудова функцiя працiвника (процес працi, заснований на трудовомудоговорi);

 • конкретна робота, що маєточну кiлькiсну та якiсну визначенiсть (результат виконання робiт);

Пiдстава дiйсностi

— укладення трудового договору,

контракту; попереднiми дiями можуть

бути: конкурс, адмiнiстративний акт, призначення на посаду, тощо.

 • укладення угоди;

Оформлення

— зарахування: пiдписання договоруоформляється наказом;

пiсля укладення угоди, наказ не видається;

Виконання роботи

— робота виконується особисто;

 • виконання роботи можна

передоручати iншiй особi;

Режим роботи

— працiвник пiдпорядковується внутрiшньомутрудовому розпорядку пiдприємства, установи, органiзацiї;

 • працiвник органiзовує роботу на свiй розсуд щодо режиму;

Строки договору (угоди)

— договiр може бути строковий

i безстроковий;

 • угода завжди строкова(як правило, на час виконання певних робiт);

Контроль роботи

— роботодавець зобов’язаний контролювати роботу працiвника;

— контроль роботи провадиться тiльки у випадках, передбачених в угодi;

Грошовий еквiвалент працi

— заробiтна плата виплачується

кожних пiвмiсяця-мiсяць (вiдповiдно до нормта системоплатипрацi);

— грошова винагорода виплачується, як правило, пiсля виконання всiєї роботи (сума задомовленiстю, iнодi аванс);

Ризик

— ризик негативних наслiдкiв роботи без вини працiвника лягає на роботодавця;

— робота виконується на ризик працівника -виконавця;

Мiнiмальнi соцiальнi гарантiї

— працівникамвстановлюються законом(вiдпустки, оплата працi, утомучислi при вiдхиленнях вiд нормальних умов працi тощо);

— передбачено обов’язкове державне

соцiальне страхування;

— мiнiмальнi соцiальнi гарантiї працiвникамзакономне передбаченi;

— обов’язкового державного

соцiального страхування не передбачено;

Час виконання робiт

— зараховується до трудового (страхового) стажу, що згодомдає правона отримання пенсiї (записується втрудову книжку);

— до трудового стажу не зараховується (при несплатi страхових внескiв) (в трудову

книжку не записується);

Сторона угоди

— як сторона угоди працівникомможе бути тiльки фiзична особа;

— як сторона угоди виконавцемможе бути i фiзична i юридична особа;

Може бути повноважним суб’єктом права

— фiзична особа за загальним

Правиломз 16 рокiв (як виняток,

з 14—15 рокiв);

— фiзична особа з 18 рокiв

(як виняток ранiше — у разi

взяття шлюбу та iн.);

Нормування працi

— встановлюються норми працi;

— норми працi не встановлюються;

Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть

— працiвник може притягатися до

дисциплiнарної вiдповiдальностi;

—на виконавця норми про дисциплiну працi не поширюються;

Матерiальна вiдповiдальнiсть наступає

— як правило, обмежена — за пряму

дiйсну шкоду (повна та пiдвищена в

окремих випадках);

— завжди повна — за прямудiйсну шкоду та недоотриманi доходи чи упущену вигоду;

Пiдстави припинення або розiрвання договору

— чiтко визначенi законодавством

(за виняткомконтракту).

— визначаються в угодi.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.