Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Навч-метод. посібник для атестації студентів 6курсу.docx
Скачиваний:
79
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
390.04 Кб
Скачать

Передмова

Удосконалення традиційних освітніх моделей у вищих навчальних медичних закладах (ВНЗ) України відбувається у напрямку підвищення ефективності формування професійних компетентних і соціально підготовлених спеціалістів. Протягом останніх років держава контролює підготовку лікарів загальної практики за допомогою «Крок-2» і на різних рівнях проводиться аналіз результатів навчальної роботи у цьому напрямку. Назріла потреба в удосконаленні системи контролю якості підготовки випускників згідно відповідності вимогам ринку праці, сформованих у випускника вищого навчального закладу професійних знань, умінь і навичок.

Метою державної атестації випускників ВНЗ є встановлення відповідності рівня сформованості знань, умінь та навичок, досягнутого в результаті засвоєння освітньо-професійної програми (ОПП), вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ).

Практично орієнтований державний іспит дає змогу перевірити готовність випускника здійснювати діагностику захворювання на пацієнтові або на моделі об’єкту (манекен, фантом, клінічне ситуаційне завдання), які неможливо оцінити методом стандартизованого тестування.

В навчальному методичному посібнику приводиться перелік модулів №5 з педіатрії; №6 з дитячих інфекційних хвороб; фтизіатрії, клінічної імунології та алергології, умінь, навичок та критеріїв їх оцінки на практично-орієнтованому державному іспиті, що ґрунтується на ОКХ. Поряд із цим приводяться принципи надання допомоги при невідкладних станах, нормативи лабораторно-біохімічних та інструментальних досліджень, списки лікарських препаратів, клінічну фармакологію яких потрібно знати.

Навчально-методичний посібник підготовлений співробітниками кафедр педіатрії №2, дитячих інфекційних хвороб, фтизіатрії, клінічної імунології та алергології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова на основі сучасних наказів, розпоряджень МОЗ України, центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти України та наскрізної програми навчання «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією» (спеціальність «Лікувальна справа» 7.120101).

Завідувач кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, д.мед.н., професор Дудник В.М.

Загальні дані плану підготовки спеціалістів з дисциплін «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією»

Таблиця №1. Навчальний план підготовки спеціалістів з дисциплін Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією»

п/п

Спеціальність

Дисципліна

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Аудиторні

Лекції

Семінари

Практичні

СРС

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією

1.

Педіатрія

Змістових модулів 5

6

180

120

-

-

120

60

2.

Дитячі інфекційні хвороби

Змістових модулів 3

2,5

75

50

-

-

50

25

3.

Фтизіатрія

Змістовий модуль 1

1,4

42

30

-

-

30

12

4.

Клінічна імунологія та алергологія

Змістових модулів 2

2,5

75

48

10

-

38

27

Дисципліна «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією»:

  • базується на знаннях та навичках, набутих студентами при вивченні пропедевтики дитячих хвороб на ІІІ курсі, дисциплін «Педіатрія», «Неонатологія» на ІV та V курсах; дитячих інфекційних хвороб на 5-6 курсах; дисциплін «Фтизіатрія» на 4 та 6 курсах та «Клінічна імунологія, алергологія» на 5 курсі, а також інших базових дисциплін (медичної біології, медичної і біологічної фізики, біоорганічної та біологічної хімії, гістології, цитології, ембріології, анатомії людини, патоморфології, фізіології, патофізіології, мікробіології, вірусології та імунології, радіології тощо) та інтегрується з цими дисциплінами;

  • завершує засвоєння студентами вмінь з профільних клінічних професійно-практичних дисциплін в умовах вищого навчального закладу для їхнього застосування у процесі подальшої поза університетської професійної практичної діяльності.

Програма дисциплін «Педіатрія» та «Дитячі інфекційні хвороби» на VI курсі структурована на 2 модулі (модуль №5, №6), до складу яких входять блоки наступних змістових модулів: