Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SPRS-metodichka.docx
Скачиваний:
46
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
125.04 Кб
Скачать

Методичні вказівки до виконання самостійної позааудиторної роботи студентів №3

Тема. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

План

 1. Мова і думка.

 2. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

 3. Закони риторики.

Теоретичні відомості

1. Мова і думка.

Мова – не тільки засіб спілкування, а й знаряддя формування і вираження думки, найдосконаліший універсальний спосіб передачі думок. Мова і думка виникли одночасно і невіддільні одна від одної протягом усієї історії людства.

«Хто ясно думає, той ясно і говорить».

Н. Буало.

«Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена».

Вольтер.

«Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова»

М.Рильський.

Мова й думка завжди йдуть у парі. Не випадково О.О.Потебня наголошував: «мова є засіб не виражати готову думку, а створювати її ... вона не відображення світогляду, який вже склався, а діяльність, що його складає». Навчаючи дитину мови, вчимо її мислити, почувати, сприймати світ у всій різноманітності звуків, барв. 

2. Прийоми розумової діяльності:

 • формулювання понять,

 • порівняння і зіставлення,

 • виділення головного,

 • систематизація,

 • узагальнення,

 • аргументація,

 • доведення,

 • встановлення причинно-наслідкових зв’язків,

 • спростування,

 • складання алгоритму,

 • робота за аналогією,

 • висування гіпотези,

 • експериментування і моделювання тощо.

3. Закони риторики.

Основним завданням професійного діалогу (полілогу) є переконання, котре досягається завдяки аргументації, тому знання з риторики як лінгвокультурологічної науки й мистецтва ефективної усної переконуючої комунікації становить фундамент освіченості та професіоналізму майбутнього фахівця.

Риторика – теорія ораторського мистецтва, наука красномовства («цариця душ» та «княгиня мистецтв», за Ф.Прокоповичем).

Сучасна риторика – це наука переконання засобами мови. Залежно від того, що говорити і кому, риторика відповідає на питання: як говорити, для чого і де.

Закони риторики – загальні правила, на яких ґрунтується ораторське мистецтво.

Риторична формула

Р = К + А + С + Т + М + ЕК + СА

Позначення:

Р – риторика.

К – концептуальний закон.

А – закон моделювання аудиторії.

С – стратегічний закон.

Т – тактичний закон.

М – мовленнєвий закон.

ЕК – закон ефективної комунікації.

СА – системно-аналітичний закон.

Перший закон (концептуальний) формує і розвиває в людини вміння всебічно аналізувати предмет дослідження і вибудовувати систему знань про нього (задум і концепцію).

Другий закон (закон моделювання аудиторії) формує і розвиває в людини вміння вивчати в системі три групи ознак, які позначають „портрет” будь-якої аудиторії:

 • соціально-демографічні,

 • соціально-психологічні,

 • індивідуально-особистісні.

Третій закон (стратегічний) формує і розвиває в людини уміння розробляти програму діяльності на основі створеної концепції з урахуванням психологічного портрета аудиторії:

 • визначення цільової установки діяльності (навіщо?);

 • виявлення і дослідження суперечностей у досліджуваних проблемах;

 • формування тези (головної думки, власної позиції).

Четвертий закон (тактичний) формує і розвиває в людини уміння працювати з фактами та аргументами, а також активізувати мисленнєву діяльність співрозмовників (аудиторії), тобто створити атмосферу інтелектуальної й емоційної співтворчості.

П’ятий закон (мовленнєвий) формує і розвиває в людини вміння володіти мовленням (одягати свою думку в дієву словесну форму).

Шостий закон (закон ефективної комунікації) формує і розвиває в людини уміння встановлювати, зберігати й закріплювати контакт з аудиторією як необхідну умову успішної реалізації продукту мисленнєво-мовленнєвої діяльності.

Сьомий закон (системно-аналітичний) формує і розвиває в людини уміння рефлексувати (виявляти і аналізувати власні відчуття з метою навчитися робити висновки з помилок і нарощувати цінний життєвий досвід) та оцінювати діяльність інших, тобто визначатися, як допомогти іншому ефективніше здійснювати його діяльність, а також навитися вбирати в себе цінний досвід іншого.

Концептуальний закон риторики є основоположним, бо вміння мислити дозволяє людині наповнити всю свою діяльність змістом. Усі інші закони «працюють» на перший, тобто їх знання дає людині можливість «запустити» свій задум. Системно-аналітичний закон поширює свою дію на всі попередні, бо володіння ним дозволяє людині, по-перше, оцінити якість самої концепції, по-друге, уважно проаналізувати весь процес запуску, знайти сильні й слабкі сторони й завдяки цьому зробити свою справу ще краще.

Завдання (виконати письмово одне на вибір).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]