Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpory_exam_ecps.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.08.2019
Размер:
5.84 Mб
Скачать

1.Система стимулів в сфері енергозбереження в комунальному господарстві України.

Для впровадження заходів енергозбереження потрібні стимули та кошти.

СТИМУЛИ:

1)примушення (закон «батог – пряник»):

2) заохочення:

3) сприяння:

  • нормування

- оплата за фактично спожиту енергію

- інформаційне забезпечення

- сертифікація

- податкові пільги

- консалтингові групи

- контроль

- податкові кредити

- енергетичний менеджмент

- санкції

Тобто необхідно встановити шляхи для створення умов та заохочення діяльності з раціонального використання паливо-енергетичних ресурсів у ЖКГ, застосування економічних санкцій за марнотратне та неефективне їх використання та споживання, зокрема:

- створення умов для можливості здійснення суб’єктами господарювання прибуткової діяльності у сфері реалізації заходів з підвищення рівня ефективності використання ПЕР підприємствами ЖКГ,

- виправлення недоліків у ціно- і тарифоутворенні і, відповідно, усунення перехресного субсидування,

- розв’язання проблеми заборгованості за раніше спожиті, але своєчасно не сплачені енергоресурси,

- створення умов для економічного заохочення здійснення розрахунків за спожиті енергію та воду виключно за показами приладів обліку для всіх категорій споживачів,

- створення системи фінансування, спроможної забезпечити впровадження новітніх технологій, спрямованих на підвищення ефективного використання ПЕР, та альтернативних і відновлюваних джерел енергії, а також зменшення забруднення навколишнього природного середовища;

- створення галузевої системи енергоменеджменту, моніторингу і контролю показників енергоефективності та енергозбереження на всіх рівнях управління комунальними підприємствами, житловим фондом та об’єктами бюджетної сфери;

- функціонування системи безумовної економічної відповідальності власників або уповноважених ними структур (включно з органами місцевого самоврядування) та посадових осіб підприємств комунального господарства за здійснення діяльності з ефективного використання ПЕР;

- забезпечення підвищення достовірності статистичної інформації;

- функціонування системи нормування питомих витрат ресурсів, та енергетичної сертифікації будівель,

- функціонування галузевої системи енергетичного аудиту, популяризації енергоефективності серед широких верств населення…

2.Загальні методи стимулювання енергозберігаючих заходів стосовно цивільних та промислових споруд.

Для впровадження заходів енергозбереження потрібні стимули та кошти.

СТИМУЛИ:

1)примушення (закон «батог – пряник»):

2) заохочення:

3) сприяння:

  • нормування

- оплата за фактично спожиту енергію

- інформаційне забезпечення

- сертифікація

- податкові пільги

- консалтингові групи

- контроль

- податкові кредити

- енергетичний менеджмент

- санкції

Зокрема, стимулами може бути:

Енергоаудит та енергетична паспортизація житлових приміщень;

Облік фактичного споживання всіх енергоресурсів в житлових приміщеннях та в промисловості (а не за нормами), що дозволить звернути увагу як промисловості, так і індивідуальних осіб на енергозбереження.

Сектор будівель – важливий споживач енергії. Понад 40% загального попиту на енергію припадає на (приватний і бюджетний) фонд будівель. Енергоефективність у будівельному секторі в Україні приблизно у 3-5 разів нижча, ніж у західних країнах

Створення умов для довгострок. кредитув. ЕЗ заходiв; запровадити механiзми спiвфiнансування енергозберiгаючих проектiв за рахунок рiзних джерел та багаторазового використання коштiв, що заощаджуються за рахунок скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсiв;

Створити мiсцеву систему впровадження ЕЗ заходiв. Реалiзацiя вищезазначених напрямiв має дозволити належним чином вирiшити питання модернiзацiї галузi i пiдвищити її енергоефективнiсть.

Нинi Мiнiстерство сконцентрувало зусилля на розробленнi нормативно правових актiв, якi стимулюватимуть ЕЗ, зокрема:

проекту постанови Кабiнету Мiнiстрiв України щодо створення фонду запоень для стимулювання впровадження ЕЗ проектiв на пiдприємствах ЖКГ, цивільному будівництві; доповнень до БНІП щодо ЕЗ у сферi теплоенергетики; нової редакцiї галузевих програм ЕЗ у цивiльному будiвництвi (вiдповiдно до Енергетичної стратегiї України до 2030 року); ДБН «Системи фасаднi теплоiзояцiйно-оздоблювальнi будинкiв та споруд. Загальнi положення» та iншi з питань проектування енергоефективних систем утеплення зовнiшнiх консткцiй будiвель.

Мiнбуд України працює над розробенням та впровадженням механiзмiв, якi б стимулювали надходження iнвестицiй в галузь для реалiзацiї енергоощадних проектiв. Зокрема передбачається запровадити державну фiнансову пiдтримку тих органiв мiсцевого самоврядування та під-ємств, якi виконують заходи з енергозбереження у сферi теплопостачання, реалiзують пiлотнi проекти утеплення житлових будинкiв, запроваджують новiтнi технологiї в опаленнi житлових будинкiв у т.ч. з використанням мiсцевих альтернативних джерел енергiї. Разом з наведеними заходами з енергозбереження Мiнбуд буде приймати участь i в заходах, якi розробляються пiд головуванням iнших Мiнiстерств, скажiмо Мiнпаливенерго. Це стосується участi Мiнбуду у розробцi “Програми розвитку електроопалення в населених пунктах”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]