Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tema 2.11- obl.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
94.72 Кб
Скачать

План.

1.Звітність підприємств, її склад, вимоги.

2. Загальна характеристика та методика складання балансу.

3. Характеристика інших форм звітності.

1. Звітність підприємств, її склад, вимоги.

В умовах ринкової економіки бухгалтерська (фінансова) звітність господарюючих суб’єктів стає основним засобом комунікації та найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу.

Фінансова звітність – бухгалтерська фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Головні вимоги до фінансової звітності:

 • обов’язковість та своєчасність подання інформації про майно та обов’язки підприємства, його фінансовий стан та результати діяльності у звітному періоді;

 • достовірність даних;

 • порівнянність з планом та показнками інших підприємств цієї галузі;

 • єдність форм та методики складання звітності для всіх підприємств конкретної галузі;

 • простота, ясність та доступність;

 • гласність, економічність та раціональність;

 • дійовість, компактність.

Надана підприємствам та об’єднанням звітність класифікується по видах, періодичності складання, обсягу та інших ознаках.

І. По видах вона розподіляється на бухгалтерську, статистичну та оперативну.

Бухгалтерська звітність містить показники виробничо-фінансової діяльності підприємства

Статистична звітність являє собою призначену для статистичного вивчення господарської діяльності систему кількісних та якісних показників, виміри та узагальнення яких не характерні для бухгалтерського обліку.

Оперативна звітність призначена для поточного контролю та управління всередині підприємства на момент завершення господарських операцій. У ній містяться відомості про виконання плану постачання матеріалів, виробництва найважливіших видів продукції, додержання договорів, фінансовий стан підприємства.

ІІ. Залежно від обсягів звітність буває первинною і зведеною.

Первинні документи складаються за даними поточного року.

Зведена звітність складається вищестоячими організаціями, статистичними органами за територіальним принципом та галузях виробництва, шляхом обробки первинної звітності підвідомчих підприємств.

Зведена звітність складається по тих же формах, що й звітність підприємств.

Більшість показників визначається підсумовуванням відповідних показників звітних форм підприємств. Окремі показники визначаються розрахунково.

ІІІ. За періодичністю подання розрізняють проміжну та річну звітність.

Проміжна звітність складається за квартал, півріччя, 9 місяців. Вона більш коротка, містить обмежену кількість форм та показників, а строки її подання більш стислі. Аналіз періодичної звітності дозволяє визначати та швидко виправляти недоліки у роботі, не допускати їх появи у подальшому.

Річна звітність характеризує всі сторони господарської діяльності підприємства за рік.

Перед складанням річної фінансової звітності обов’язковим є проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства і документальне підтвердження їх наявності, стану та оцінки.

Фінансова звітність включає:

 • Баланс ( додаток 1);

 • “Звіт про фінансові результати”( додаток 2);

 • “Звіт про рух грошових коштів”(додаток 3);

 • “Звіт про власний капітал”(додаток 4);

 • Примітки до звітів.

До квартального (річного) бухгалтерського звіту додають пояснювальну записку, в якій характеризують основні фактори, що вплинули в звітному році на підсумки діяльності підприємства і висвітлюється фінансовий і майновий стан та перспективи розвитку підприємства.

Форми квартальної (річної) бухгалтерської звітності мають бути пронумеровані, прошнуровані, завірені підписами керівника та головного бухгалтера підприємства (із вказанням на останній сторінці кількості сторінок у звіті).

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність власникам у визнані ними строки, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним роком.

Річну бухгалтерську звітність підприємство, для якого законодавством передбачено обов’язкове проведення аудиту, підтверджує аудиторський висновок про її достовірність та повноту.

Фінансова звітність підприємства не становить комерційної таємниці (крім випадків, передбачених законодавством).

Фінансова звітність подається:

 • органам, до сфери управління яких належать підприємства;

 • трудовим колективам на їх вимогу;

 • власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

 • іншим органам та користувачам згідно із законодавством а саме:

 • органам державної статистики;

 • органам державного казначейства;

 • органу державної податкової інспекції;

 • установі банку – відповідно з кредитним договором.

Крім обов’язкових форм до складу квартальної та річної звітності належать інші форми звітності:

 • декларація про прибуток підприємства ( квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

 • декларація з ПДВ (для підприємств, що платять поквартально );

 • звіт про нарахування коштів на дорожні роботи (квартальний, річний);

 • розрахункова відомість про нарахування, перерахування збору за обов’язкове соціальне страхування у разі безробіття (квартальна);

 • розрахунок відрахувань на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

 • звіт про нарахування внесків та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

 • розрахунок внесків в інноваційний фонд (квартальний, річний);

 • розрахунок комунального податку (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

 • розрахунок податку з реклами (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

 • розрахунок платежів до бюджету готельного збору (квартал, рік);

 • звіт про суми отримання пільг щодо оподаткування у розрізі окремих видів податків і пільг стосовно кожного виду податку.

Комунальний податок встановлений у розмірі 10 % від суми неоподаткованого мінімуму прибутків громадян виходячи із середньоспискової чисельності всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості на підприємстві за звітний період.

Середньоспискова чисельність визначається як співвідношенння держаної кількості відпрацьованих людино-днів до кількості робочих днів за календарем у звітному місяці.

Комунальний податок обчислюється та перераховується у бюджет щомісяця до 15-го числа наступного за звітним місяцем.

Квартальна бухгалтерська звітність подається зазначеним органам не пізніше 25 числа місяці, наступного за звітним періодом, а річна бухгалтерська звітність не пізніше 15 лютого наступного за звітним роком.

Датою подання фінансової звітності для підприємств вважається день фактич-ного її передавання за належністю. А у разі надсилання її поштою – дата одержання адресатом звітності зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата

Якщо дата подання припадає на неробочий день, строк подання переноситься на перший після вихідного робочий день

У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]