Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_samostiyna_robota.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
491.52 Кб
Скачать

Інформаційні джерела

Основна література:

1). Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с. – Стр. 285-298

2). Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2007.- 416 с. – Стр. 231-251

3) Соболь С.М., Багацькийй В.М. Менеджмент: Навч.-метод. Псіб. для самост. вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 225 с. - Стр. 49-65

4) Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту. Практикум: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581 с. - Стр. 194-208

5) Організаційна поведінка : Навчально-методичний посібник / Л.М. Савчук,Н. Ю. Бутенко,А.М. Власова,Б.А. Жаліло. – К. : КНЕУ, 2001. – 249 с.

6) Власова, А.М.Організаційна поведінка : Навч. посібник /А.М. Власова,Л.М. Савчук,В.Б. Савінова. – К. : КНЕУ, 1998 (; К.). – 96 с.

Додаткова література:

 1. Яхно, Т.П.Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посібник /Т.П. Яхно,І. О. Куревіна. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 168 с.

 2. Русинка, I.I.Конфліктологія [Текст] : психотехнології запобігання і управління конфліктами : навч. посібник /I.I. Русинка. – К. : Професіонал, 2007. – 332 с

Тема 8. Управління комунікаціями в організації Методичні рекомендації до самостійного опанування теми

При роботі над темою «Управління комунікаціями в організації» треба виходити з того, що комунікації в організації є засобом управління поведінкою людей в організації. Тому доцільно розглядати не самий процес комунікацій в організаціях, а ті можливості в управлінні, що відкриваються завдяки ефективним комунікаціям, та чинники, що впливають на їх здійснення.

Організації без комунікацій не існують. Комунікації забезпечують реалізацію всіх головних функцій управління — планування, організації, керівництва та контролю. Від 50% до 90% свого робочого часу керівники витрачають на комунікацію, яка, на їх думку, є найскладнішою проблемою в організаціях. За даними досліджень, ефективність управління персоналом пропорційна ефективності комунікативних процесів в організації.

Комунікативний процес — це обмін інформацією між людьми, метою якого є забезпечення розуміння інформації, що передається та отримується.

Взаєморозуміння в процесі комунікації та адекватна поведінкова реакція виникають за умов, коли адресант уміє донести до адресата ідею, що він її сформулював у своїй уяві, а адресат спроможний розшифрувати повідомлення.

Треба пам’ятати, що організаційна комунікація забезпечує:

 • взаємозв’язок між компонентами індивідуальних систем організації, творчу взаємодію між ними, формування функціональної поведінки;

 • кооперацію та координацію діяльності всередині та між окремими елементами організаційної системи;

 • стосунки організації із зовнішнім середовищем, вплив на нього, зворотний зв’язок.

Основними функціями комунікації в організації є:

 1. Інформація. Зовнішня інформація пов’язана з маркетингом, рекламою, зв’язками з громадськістю (PR), продажами тощо. Внутрішня інформація забезпечує реалізацію цілей організації на засадах координації, кооперації та контролю за діяльністю структурних підрозділів, груп, окремих виконавців.

 2. Розпорядження та інструкції. З їх допомогою менеджер забезпечує ефективну роботу підрозділів та індивідів з метою досягнення цілей організації. Розпорядження та інструкції мають узгод­жуватися з політикою організації; чітко і всебічно відображати зміст праці та завдання виконавців; бути основою для навчання; зводити до мінімуму операційні помилки в процесі виконання роботи.

 3. Вплив та переконання. За допомогою різних засобів комунікації менеджер контролює поведінку підлеглих, мотивує індивідів до виконання завдань на достатньому рівні продуктивності; емоційно наближує працівників до усвідомлення цілей організації шляхом підвищення персональної відповідальності за результати виконання роботи, визнання досягнень, зростання авторитету тощо.

 4. Інтеграція та підтримка. Комунікація сприяє об’єднанню організації в єдине ціле в контексті реалізації необхідних цілей на засадах регулювання взаємодії людей та підтримки в них як відчуття власної значущості, так і належності до організації. Це забезпечує можливість подальшого організаційного розвитку.

Розглядаючи управління комунікаціями в організації, треба пам’ятати, що ефективна комунікація сприяє:

 • зменшенню інформаційних перевантажень (особливо в топ-менеджерів), а отже, запобігає втраті контролю;

 • удосконаленню організаційної структури та диференціації рівня прийняття управлінських рішень на підставі аналізу потоків формальної та неформальної інформації;

 • контролю за впливом неформальних мереж розповсюдження інформації та спілкування на поведінку персоналу та реалізацію цілей організації;

 • посиленню мотивації трудової активності виконавців;

 • поліпшенню соціально-психологічного клімату в робочих групах, структурних підрозділах, організації загалом;

 • зниженню опору організаційним змінам та впровадженню інновацій;

 • підвищенню відповідальності за вплив діяльності організації на зовнішнє середовище та посиленню зворотного зв’язку з ним.

Комунікація в організації здійснюється за допомогою різних засобів, а тому менеджер повинен володіти знаннями і навичками щодо передавання й сприйняття вербальних та невербальних повідомлень. Необхідно вміти уважно й активно слухати, формулювати чіткі розпорядження та інструкції, доводити власну точку зору.

Тому для кращого опрацювання теми з метою набуття не тільки теоретичних знань, а й практичних навичок, рекомендується виконати тестові завдання для самоаналізу, а також завдання для самостійної роботи з аналізом конкретних прикладів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]