Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_investuvannyu_zaochnikiv.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
785.41 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства

методичні вказівки

і варіанти завдань до виконання контрольної роботи

з дисципліни “Інвестування”

для студентів економічних напрямів підготовки

заочної та заочно-прискореної форми навчання

Полтава 2012

Методичні вказівки і варіанти завдань до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестування” для студентів економічних напрямів підготовки заочної та заочно-прискореної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 40 с.

Укладачі: Т.В. Романова, к.е.н., доцент;

В.В. Скриль, асистент;

А.С. Скрильник, асистент.

Відповідальний за випуск: завідувачка кафедри економіки підприємства В.Я.Чевганова, кандидат економічних наук, професор.

Рецензент: О.В. Редкін, кандидат технічних наук, доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка.

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол № ___ від __. __. 200__ р.

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4

  1. Програма курсу.................................................................................................5

  2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи................................9

2.1. Вимоги до оформлення контрольної роботи................................................9

2.2. Методичні вказівки до розв’язання задач...................................................10

2.2.1. Формули компаундування (нарощення)..................................................11

2.2.2 Формули дисконтування (обліку)..............................................................12

2.2.3. Урахування інфляції в інвестиційній діяльності.....................................13

2.2.4. Показники ефективності інвестицій.........................................................13

2.2.5. Показники рівня ризику інвестиційної операції……………………… 16

Список рекомендованої літератури....................................................................16

Додаток 1. Теоретичні питання до контрольної роботи...................................20

Додаток 2. Варіанти задач для контрольної роботи..........................................26

ВСТУП

Курс „Інвестування” вивчає основні принципи стилю ефективної поведінки господарюючих суб’єктів стосовно майнових та інтелектуальних цінностей підприємства, особливості і закономірності інвестиційної діяльності в сучасних ринкових умовах, зокрема сенс виваженого розподілу цінностей на раціональне операційне використання й із метою задоволення майбутніх потреб. Розвиток та економічний результат діяльності окремих суб’єктів і національної економіки в цілому значною мірою характеризується обсягом здійснюваних інвестицій, активністю їх упровадження.

Терміни „інвестиції”, „інвестування”, „інвестиційний процес”, „інвестиційна діяльність” стали вживатися в нашій країні з початком перехідного періоду до ринкової економіки. Сутність цих термінів в економічній літературі трактується по-різному, що свідчить про складність та суб’єктивність розуміння питань і принципів, пов’язаних із стилем ринкової поведінки різних суб’єктів.

Вивчення курсу надає змогу студентам сформувати відповідний особистий стереотип економічного мислення і відношення до інвестиційних цінностей, опанувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для вільного використання різних інвестиційних інструментів, виробити вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику економічного суб’єкта, його внутрішнє та зовнішнє середовище, навчити обґрунтовувати доцільність реальних інвестиційних проектів і формування інвестиційних портфелів.

Вивчивши зазначений вище курс, студент повинен знати основні принципи, поняття та термінологію в інвестиційній діяльності, механізм функціонування інвестиційного ринку, правила розроблення ефективних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, сучасні методи фінансування інвестиційних проектів і залучення інвестицій, основні принципи розроблення бізнес-планів, принципи формування та управління інвестиційним портфелем підприємства.

  1. Програма курсу

Тема 1. Інвестиційні процеси в економіці

Дисципліна „Інвестування” – необхідна складова підготовки фахівців економічних спеціальностей. Предмет, мета та завдання вивчення дисципліни. Зв’язок курсу із суміжними дисциплінами.

Поняття інвестицій, їх основні риси, склад і класифікація. Сучасні та майбутні потреби, кругообіг цінностей у господарській діяльності й економіці. Інвестування як основа розширеного відтворення цінностей і основних виробничих фондів. Сутність, мета, завдання інвестування.

Законодавча база інвестиційної діяльності. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності. Суб’єкти власності як потенційні інвестори. Права й обов’язки інвесторів.

Поняття ліквідності інвестицій. Методи оцінювання ліквідності інвестицій за строками реалізації і рівнем фінансових витрат. Класифікація інвестицій за рівнем ліквідності. Премія за ліквідність.

Інвестиційна сфера економіки, її складова.

Інвестиційна політика України, інвестиційні пріоритети та фактори, які їх визначають. Єдність інвестиційної політики і структурної перебудови господарства, науково - технічної й соціальної політики держави.

Тема 2. Ринкові явища. Інвестиційний ринок

Поняття інвестиційного ринку, його склад. Ринок цінних паперів.

Кон’юнктура інвестиційного ринку. Залежність попиту на інвестиції від окремих факторів. Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку держави. Оцінювання умов інвестиційної діяльності в Україні на певному етапі розвитку її економіки.

Інвестиційний потенціал країни, інвестиційний комплекс.

Вивчення інвестиційної привабливості окремих сфер господарювання. Життєвий цикл продукту, підприємства, галузі, його стадії. Показники оцінювання.

Оцінювання інвестиційної привабливості окремих підприємств, основні завдання та принципи. Життєвий цикл. Показники оцінювання інвестиційної привабливості підприємств. Інтегральне оцінювання.

Тема 3. Інструментарій інвестованих розрахунків

Концепція оцінювання зміни вартості грошей у часі. Чинники зміни вартості грошей. Методи нарощування та дисконтування вартості за складними й простими процентами. Ефективна процентна ставка.

Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності. Номінальна й реальна ставка відсотків. Урахування інфляції при нарощуванні вартості, формування реальної ставки процента. Інфляційна премія.

Цінність підприємств: сутність, складові чинники, оцінювання. Грошовий потік та відтоки у виробничій (операційній), інвестиційній і фінансовій діяльності. Склад та види грошових потоків. Фінансова рента. Поняття ануїтету і його розрахунки.

Поняття інвестиційних ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків. Систематичні та несистематичні ризики. Показники оцінювання рівня ризиків. Характеристика інвестицій за рівнем ризиків. Премія та ризик. Цінова модель капітальних активів. Лінії надійності ринку.

Цінність капіталу: сутність, складові оцінювання.

Тема 4. Фактори ризиків та невизначеності, ліквідності та інфляції у інвестиційних розрахунках

Поняття інвестиційного ризику та його види. Етапи кількісного розрахунку рівня ризику. Чутливість проекту. Фактори інвестиційного проекту, що визначають його результативність.

Ліквідність проекту. Правила, що дають змогу зменшити ризик. Виробничий ризик проекту.

Середньоквадратичне відхилення очікуваної прибутковості проекту. Коефіцієнт варіації за проектом.

Планування ризику. Моделювання ризику. Дослідження ризику. Страхування як спосіб управління ризиком. Монополізм інвестиційного проекту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]