Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_investuvannyu_zaochnikiv.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
785.41 Кб
Скачать

Основна

 1. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 685 с.

 2. Гриньова В.М., Коюда В.О.,Лепейко Т.І., Коюда О.П. Інвестування: підручник. – К.: Знання, 2008. – 452 с.

 3. Кириченко О.А., Єрохін С.А. Інвестування: підручник. – К.: Знання, 2009. – 573 с.

 4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 540 с.

 5. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 490 с.

 6. Череп А.В. Іневстознавство: Навч. Посіб. – К.: Кондор, 2006. –398 с.

 7. Щукін Б.М. Інвестування: курс лекцій. – К.: МАУП,2004. – 216 с.

Додаткова

 1. Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 544 с.

 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. - К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

 3. Бондаренко Т.М. Аналіз ефективності інвестиційних вкладень в промисловість України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №9. – С.31-41.

 4. Боярко І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №7. – С. 90-99.

 5. Ван Хорн Д., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента, 12-е издание: Пер. с англ. – М.:. ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 1232 с.

 6. Вишивана Б.М. Управління інвестиційною діяльністю в Україні // Фінанси України. – 2004. - №10. – С. 82-88.

 7. Вініченко І.І. Методологія оцінки інвестиційних процесів у регіоні // Економіка та держава. – 2007. - №7. – С.28-30.

 8. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с.

 9. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Мирзажанов С.К. Оценка бизнеса: полное практическое руководство. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.

 10. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 232 с.

 11. Климова І.Г. Система інтересів учасників інвестиційного процесу // Інвестиції практика та досвід. – 2009. - №3. – С.2-5.

 12. Кобилянський Л.С. Управління проектами: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

 13. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с.

 14. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. – ­472 с.

 15. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

 16. Правик Ю.М. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 431 с.

 17. Радионова С. П., Радионов Н.В. Оценка инвестиционных ресурсов пред­приятий (инновационный аспект). - СПб: Альфа, 2001. - 208 с.

 18. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.:. Знання, 2007. – 668 с.

 19. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. – 3-е изд. – К.: Companion Group, 2008. – 880 c.

 20. Сазонець І.Л. Інвестування: підручник. – К.:ЦУЛ., 2001. – 312 с.

 21. Селіверстов В.В. Інвестування: підручник.-Суси.: Університетська книга, 2011. - 480 с.

 22. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. Посіб. - К: Вища шк., 2002. - 254 с.

 23. Терещенко О.О. Фінансова діяльність субєктів господарювання: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 24. Федоренко В.Г. Інвестування: Підручник. – 2-ге вид. перероб. і допов. – К.: Алерта, 2008. – 448 с.

 25. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 622 с.

Додаток 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]