Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_PA_do_druku.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
435.71 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом

методичні рекомендації

до курсової роботи з дисципліни

„ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ”

для студентів напряму підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

усіх форм навчання

Полтава 2013

Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни “Проектний аналіз” для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С.35.

Укладачі: В.В. Скриль, к.е.н., ст.викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом;

А.С. Скрильник, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом;

Відповідальний за випуск: В.Я. Чевганова, завідувачка кафедри економіки підприємства та управління персоналом, кандидат економічних наук, професор

Рецензент: Л.О. Птащенко, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка.

Затверджено науково-методичною радою університету

протокол № 2 від 24. 10. 2013 р.

20.23.06.03

Загальні положення

Мета курсової роботи – закріплення теоретичних знань студентів та набуття практичних навичок із техніко-економічного обґрунтування реальних інвестиційних проектів і складання їх бізнес-планів.

При виконанні курсової роботи студентам необхідно:

  • сформулювати інвестиційні цілі підприємства на основі інвестиційного аналізу в умовах кон’юнктури інвестиційного ринку, що склалися;

  • обґрунтувати об'єкт інвестування згідно зі сформульованими інвестиційними цілями;

  • провести розрахунки відповідно до розділів бізнес-плану.

Курсова робота складається із двох розділів:

  1. Характеристика інвестиційного рівня підприємства і формування його інвестиційних цілей.

  2. Розроблення бізнес-плану інвестиційного проекту.

Загальна трудомісткість курсової роботи становить близько 30-40 люд.-год. Обсяг пояснювальної записки — 25-35 сторінок машинного тексту (30-50 від руки), не враховуючи завдання, змісту, списку використаної літератури, додатків.

Питання курсової роботи бажано викладати по суті, стисло, без зайвого переписування теорії з підручників чи конспектів, а також механічного копіювання різноманітного практичного матеріалу.

Розроблення інвестиційного проекту ґрунтується на аналізі максимально достовірної техніко-економічної інформації. До неї належать: бухгалтерська, фінансова, статистична звітність підприємства, установчі документи, бізнес-плани поточної діяльності, стратегічні розробки, плани технічного розвитку, інвестиційні програми, меморандуми, проекти на різних етапах розроблення, матеріали головних підрозділів тощо.

Будь-які документи, на основі яких виконуються розрахунки чи робляться якісь висновки по можливості повинні бути представлені в додатках до курсової роботи.

Студентам, котрі навчаються за контрактами з підприємствами, бізнес-план рекомендується складати для цих підприємств. Рішення інших залежить від можливостей отримати необхідну вихідну техніко-економічну інформацію. Тим студентам, які після закінчення університету планує зайнятися власним бізнесом, доцільно розробити відповідний бізнес-план.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]