Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_investuvannyu_zaochnikiv.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
785.41 Кб
Скачать

Теоретичні питання до контрольної роботи

 1. Предмет, мета та завдання вивчення дисципліни. Сутність, цілі, завдання інвестицій.

 2. Поняття, склад і класифікація інвестицій.

 3. Об’єкти та суб’єкти інвестицій. Права й обов’язки інвесторів.

 4. Інвестиційний потенціал країни, інвестиційний комплекс.

 5. Інвестиційна політика України, інвестиційні пріоритети та фактори, які їх визначають.

 6. Інвестиційна діяльність підприємств.

 7. Психологічні аспекти та суб’єктивність вибору інвестування.

 8. Генезис теорій інвестицій у світовій економічній науці.

 9. Стратегія інвестиційної діяльності підприємства.

 10. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності.

 11. Головна мета та напрямки інвестиційного менеджменту.

 12. Поняття інвестиційного ринку, його склад.

 13. Кон’юнктура інвестиційного ринку.

 14. Визначення інвестиційної привабливості окремих сфер господарювання.

 15. Визначення інвестиційної привабливості окремих регіонів.

 16. Оцінювання інвестиційної привабливості окремих підприємств.

 17. Україна у світових інвестиційних рейтингах.

 18. Державна політика України щодо залучення іноземного капіталу.

 19. Стратегічні напрямки розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

 20. Інвестиційна діяльність індивідуальних інвесторів в Україні.

 21. Діяльність промислово-фінансових груп та холдингів на інвестиційному ринку України.

 22. Методологія оцінки інвестиційної привабливості підприємств.

 23. Інвестиційний ринок України: стан, ознаки, тенденції розвитку.

 24. Формування інвестиційного попиту та пропозиції в сучасних умовах.

 25. Чинники формування сприятливого інвестиційного клімату країни.

 26. Чинники формування сприятливого інвестиційного клімату регіону.

 27. Заходи поліпшення сприятливого інвестиційного клімату підприємства.

 28. Цінність капіталу: сутність, складові чинники оцінювання.

 29. Концепція вартості грошових коштів у часі. Чинники зміни вартості грошей.

 30. Грошовий потік. Грошові потоки та відтоки у виробничій (операційній), інвестиційній і фінансовій діяльності.

 31. Склад та види грошових потоків. Фінансова рента.

 32. Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів.

 33. Інвестиційна діяльність фінансово-кредитних установ Полтавської області.

 34. Проблеми визначення ставки дисконту в інвестиційному аналізі.

 35. Особливості визначення цінності (ринкової вартості) об’єкта інвестування.

 36. Проаналізуйте рівень депозитних ставок та умови нарахування відсотків комерційними банками м. Полтави.

 37. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.

 38. Поняття інвестиційних ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків.

 39. Показники оцінки рівня ризиків. Характеристика інвестицій за рівнем ризиків.

 40. Характеристика інвестиційних ризиків за різними ознаками та категоріями.

 41. Джерела виникнення інвестиційних ризиків.

 42. Управління інвестиційними ризиками.

 43. Шляхи та напрями зниження інвестиційних ризиків.

 44. Особливості страхування в інвестиційній діяльності.

 45. Поняття ліквідності інвестицій. Методи оцінювання ліквідності інвестицій за строками реалізації та рівнем фінансових витрат.

 46. Лімітування об’єктів інвестицій, розмірів кредитів, видатків, продажів як один із способів зниження ризиків.

 47. Якісний аналіз, джерела та принципи класифікації ризиків комерційного банку при інвестиційному кредитуванні.

 48. Моніторинг кредитного ризику комерційного банку при кредитуванні інвестиційних проектів.

 49. Оптимізація управління кредитним ризиком комерційного банку.

 50. Основні методи та методичні підходи до зниження ступеня ризику при кредитуванні інвестиційних проектів.

 51. Роль реального інвестування в розвитку підприємств.

 52. Поняття інвестиційного проекту.

 53. Види реальних інвестиційних проектів. Стадії та етапи інвестиційного циклу.

 54. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів.

 55. Характеристика бізнес-плану інвестиційного проекту, короткий зміст основних розділів.

 56. Середовище та учасники інвестиційного проекту, їх основні функції.

 57. Послідовність розробки інвестиційного проекту, зміст основних проектів.

 58. Капітальні вкладення як форма реальних інвестицій. Класифікація та структура капітальних вкладень.

 59. Система показників оцінки ефективності реальних інвестицій.

 60. Принципи та методичні підходи оцінки ефективності реальних інвестицій.

 61. Призначення та порядок розробки бізнес-плану інвестиційного проекту.

 62. Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні.

 63. Комерційне, бюджетне й економічне оцінювання ефективності інвестицій.

 64. Основні показники ефективності реальних інвестицій, їх взаємозв’язок, переваги та недоліки.

 65. Інвестування через сферу капітального будівництва.

 66. Поняття капітальних вкладень, їх класифікація, зміст, структура.

 67. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.

 68. Політика використання інвестиційних ресурсів підприємства.

 69. Методи розрахунку загального обсягу інвестиційних ресурсів підприємства.

 70. Схеми фінансування реальних інвестиційних проектів.

 71. Особливості фінансування інвестицій в умовах ринкової економіки.

 72. Джерела формування інвестиційних ресурсів. Власні, позикові й залучені кошти.

 73. Економічні передумови створення і проблеми розвитку фінансового ринку України.

 74. Роль і значення фінансового ринку для розвитку економіки.

 75. Теоретичні засади територіальної організації фінансового ринку.

 76. Банківська система як основа розвитку фінансового ринку в Україні.

 77. Цінні папери та інвестиції.

 78. Амортизаційна політика та її роль у фінансовому забезпеченні інвестицій.

 79. Інвестиційний капітал, джерела його формування, основні якості.

 80. Роль ринку у фінансовому забезпеченні інвестицій.

 81. Постачальники інвестиційного капіталу. Інвестиційні фонди, страхові компанії, комерційні банки, дочірні товариства тощо.

 82. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути. Міжнародний валютний фонд. Європейський банк реконструкції і розвитку. Міжнародні інвестиційні компанії.

 83. Види та форми іноземних інвестицій.

 84. Проблеми в залученні іноземного капіталу.

 85. Поняття й об’єкти фінансових інвестицій.

 86. Основні цінні папери фондового ринку. Їх характеристика.

 87. Базисні принципи оцінювання інвестиційних якостей фондових інструментів.

 88. Оцінювання інвестиційних якостей фондових інструментів.

 89. Показники і методи оцінювання ефективності інвестицій у облігації.

 90. Комплексне оцінювання акцій, у тому числі оцінювання емітента та умов емісії.

 91. Індикатори фондового ринку. Світові й українські фондові індекси.

 92. Поняття інвестиційного портфеля. Мета і завдання формування.

 93. Типи та характери інвестиційних портфелів.

 94. Принципи і послідовність формування інвестиційного портфеля.

 95. Особливості формування портфеля реальних інвестиційних проектів.

 96. Методи оцінювання та вибору окремих інвестиційних проектів. Оцінювання альтернативних, конкуруючих і споріднених інвестицій.

 97. Оцінювання портфеля реальних інвестицій підприємства за критеріями ефективності, ризику та ліквідності.

 98. Особливості формування портфеля цінних паперів.

 99. Оцінювання портфеля цінних паперів за критеріями дохідності, ризику і ліквідності.

 100. Оперативне управління інвестиційним портфелем. Активні та пасивні способи управління.

 101. Моніторинг реалізації інвестиційних програм.

 102. Система постійного спостереження за поточними результатами реалізації інвестиційних проектів.

 103. Критерії виходу з реальних інвестиційних проектів та продажу цінних паперів із фінансового інвестиційного портфеля.

 104. Інвестиційний менеджмент.

 105. Мета і функції управління інвестиційною діяльністю підприємства.

 106. Поняття інвестиційної стратегії.

 107. Принципи та послідовність розроблення інвестиційної стратегії.

 108. Сутність управління проектом. Середовище й учасники проекту.

 109. Планування. Складання бюджету інвестиційного проекту.

 110. Бюджетування як форма планування інвестицій.

 111. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту.

 112. Способи реалізації проектів.

 113. Капіталізація інвестицій в умовах діючого виробництва.

 114. Необхідність підтримки й розвитку виробництва.

 115. Моніторинг оновлення виробництва.

 116. Інвестування технічного переозброєння і реконструкції.

 117. Продовження життєвого циклу інвестиційного проекту, реінвестування.

 118. Необхідність, суть, цілі та завдання державного регулювання інвестиційної діяльності.

 119. Організаційно-правові форми регулювання (розроблення законодавчих актів, ліцензування, реєстрація тощо).

 120. Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності.

 121. Регулювання сфер і об’єктів інвестування.

 122. Можливості податкової системи з позиції державного регулювання інвестиційної діяльності. Податковий кредит, податкова ставка, пільги.

 123. Кредитно-грошові методи регулювання інвестиційного процесу та їх характеристика.

 124. Регулювання фінансових інвестицій.

 125. Значення антимонопольних заходів при створенні інвестиційних умов та стимулювання інвестиційної діяльності.

 126. Умови використання землі й інших природних ресурсів як об’єктів інвестування. Необхідність дотримання державних норм і стандартів.

 127. Пряме управління державними інвестиціями.

 128. Експертиза інвестиційних проектів.

 129. Забезпечення захисту інвестицій.

 130. Регулювання умов здійснення інвестицій за межами держави.

 131. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій. Мотивація. Державні гарантії. Майнові права іноземних інвесторів.

 132. Інвестиційна діяльність спільних підприємств. Основи їх організації.

 133. Аналіз правової бази інвестицій.

 134. Оцінювання перспектив розвитку підприємства.

 135. Аналіз методів обстеження підприємств на місці.

 136. Оцінювання фінансового стану підприємства як об’єкта інвестування.

 137. Методи вивчення сфер інвестиційної діяльності для вибору об’єкта

інвестицій.

138. Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту.

139. Аналіз галузевих біржових індексів на прикладі зарубіжних країн.

140. Методи інвестиційних розрахунків і узагальнюючих показників.

141. Державна інвестиційна інфраструктура.

142. Трансформаційні відносини на стадії інвестування.

143. Правове забезпечення вільних економічних зон.

144. Роль іноземних інвестицій у трансформації економіки України.

145. Урахування ризиків у процесі реалізації інвестиційного проекту.

146. Моніторингова політика в системі побудови інвестиційного проекту.

147. Інвестування. Об’єкти ринку нерухомості в умовах трансформації економіки.

148. Міжнародна практика сприяння прямим іноземним інвестиціям.

149. Вплив нормативно-правового забезпечення на інвестиційну привабливість підприємства.

150. Формування інвестиційного середовища в Україні.

151. Формування державного механізму управління інвестиційними процесами в Україні.

152. Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами.

153. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів.

154. Статистичні методи оцінювання концентрації інвестицій.

155. Види інвестиційних проектів.

156. Умови виникнення попиту на інвестиції.

157. Види попиту на інвестиції та чинники, що впливають на нього.

158. Сутність і завдання інвестиційної політики підприємства.

159. Принципи формування та складові інвестиційної політики.

160. Інвестиційна діяльність як об’єкт управління.

161. Ринкові суб’єкти інвестиційної діяльності.

162. Фінансування інвестиційних проектів.

163. Види і джерела інвестиційної діяльності.

164. Обґрунтування джерел інвестицій і вибір інвестора.

165. Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства.

166. Сутність, класифікація та суб’єкти інвестиційної діяльності.

167. Принципи оцінювання і показники ефективності інвестиційної діяльності.

168. Сутність та завдання державної інвестиційної політики.

169. Методи й інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.

170. Особливості створення інвестицій і формування попиту на них.

171. Сутнісна характеристика інвестицій та інвестиційних процесів.

172. Сучасні організаційні форми реалізації інвестицій.

173. Інфраструктура інвестиційної діяльності в Україні.

174. Становлення і сучасні тенденції розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

175. Стратегічне й оперативне планування інвестиційної діяльності підприємства.

176. Ринкова кон’юнктура та характерні стадії її розвитку.

177. Особливості інвестиційного розвитку в Україні.

178. Позитивний і негативний вплив держави на економічний розвиток країни.

Додаток 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]