Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посибник 1 част.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
3.08 Mб
Скачать

Теоретична частина 1

«Теорія економічного аналізу»

Тема 1 Зміст, предмет і завдання курсу «Економічний аналіз»

1.1 Зміст і предмет економічного аналізу.

1.2 Завдання економічного аналізу.

1.3 Принципи економічного аналізу.

1.4 Зв’язок економічного аналізу з іншими науками.

1.1 Зміст і предмет економічного аналізу

Термін «аналіз» походить від грецького «аnаlуzіs» ‑ «розділяти», «розчленовувати». Тобто аналіз у вузькому розумінні являє собою розкладання, розчленовування складного на складові частини (елементи) для вивчення їх як частин цілого. Таке розчленовування дозволяє заглянути в середину досліджуваного предмета, явища, процесу, зрозуміти його внутрішню сутність, визначити роль кожного елемента в аналізованому предметі або явищі. Аналіз, відкриваючи можливість пізнати окремі сторони предмета, руйнує його цілісність і приводить до абстракції. Він не може повною мірою характеризувати предмет дослідження, тому, розчленувавши предмет на складові частини, вивчивши їх, необхідно їх відновити. Це досягається за допомогою синтезу. Тільки в тісному взаємозв’язкові аналізу й синтезу можна пізнати предмети та явища в діалектичній єдності всіх зв’язків і сторін.

Таким чином, під аналізом у широкому трактуванні розуміється метод дослідження процесів, явищ, предметів, що базується на розчленовуванні цілого на складові частини й вивченні їх у всьому різноманітті зв’язків і залежностей.

Поняття «економічний аналіз» варто розділяти на загальнотеоретичний економічний аналіз та конкретний економічний аналіз. Загальнотеоретичний економічний аналіз проводиться для вивчення основних закономірностей суспільного виробництва, що діють протягом усього періоду існування даної економічної системи. Конкретний економічний аналіз здійснюється на підприємствах, в організаціях, об’єднаннях.

Виходячи з особливостей методів і організації аналізу, виділяють мікроекономічний та макроекономічний аналіз. Макроекономічний аналіз – це аналіз функціонування економіки в цілому, а також у галузевому й територіальному розрізах. Мікроекономічний аналіз – це аналіз, застосовуваний для вивчення економіки окремих підприємств із виявленням результатів їх діяльності в галузях і регіонах.

Кожна наука має свій предмет дослідження. Це те специфічне, що дозволяє вирізняти її серед усієї різноманітності інших наук.

Предметом економічного аналізу є господарські процеси, що відбуваються на підприємствах, економічна ефективність та кінцеві результати їх діяльності, які складаються під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів та відображаються через систему економічної інформації. Об’єктивні фактори (вищі) не залежать від підприємства (наприклад, зростання цін на енергію). Суб’єктивні фактори залежать від практичної діяльності підприємства (наприклад, професіоналізм). Є така думка, що предмет економічного аналізу – це причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів.

Об’єкт – економічні результати господарської діяльності (виробництво та реалізація продукції, собівартість, фінансові результати й ін.).

Господарська діяльність являє собою складну систему сукупності виробничих відносин і продуктивних сил. Розрізняють такі види господарських процесів:

  1. технічний (матеріальний), у ході якого створюються матеріальні цінності, що мають споживну вартість;

  2. економічний – пов’язаний із формуванням вартості продукту праці та його складових елементів (собівартість, прибуток, трудомісткість, рентабельність);

  3. соціальний, тобто процес життєдіяльності трудового колективу;

  4. природоохоронний.

Системний підхід до дослідження господарської діяльності підприємства, де, переплітаючись, проходить безліч різноякісних процесів суспільного виробництва, дозволяє побудувати модель функціонування цього підприємства, за допомогою якої здійснюється цілеспрямоване комплексне управління його діяльністю.