Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Biznes-planuvannya_Zaoch_2011.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
895.09 Кб
Скачать

6. Методичні рекомендації і завдання для виконання домашньої контрольної роботи

Для виконання контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування» необхідно розглянути бізнес-план обраної в індивідуальному завданні фірми та виконати розділ І «Фірма та її товар» та виконати розділ 7 «Фінансовий план». Саме виконання цих розділів є запорукою успіху при виконанні контрольної роботи.

7. Підсумковий контроль Перелік питань до модульного контролю

 1. Сутність, визначення та задачі бізнес-планування.

 2. Методика складання бізнес-плану.

 3. Основні цілі бізнес-плану.

 4. Товар та його ринок.

 5. Конкурентоспроможність товару.

 6. Характеристика фірми.

 7. Споживачі товару та послуг.

 8. Конкуренти фірми.

 9. Оцінка частки ринку товару.

 10. Ринковий попит.

 11. Стратегія маркетингу фірми.

 12. Методи ціноутворення.

 13. Рекламна діяльність фірми та її ефективність.

 14. Політика продаж.

 15. Сегментація ринку.

 16. Позиціонування товару.

 17. Цільовий ринок.

 18. Етапи розробки нового товару.

 19. Життєвий цикл товару.

 20. Географічне розташування фірми.

 21. Трудові ресурси фірми.

 22. Витрати на виробництво.

 23. Типи структурних схем управління.

 24. Провідний управлінський персонал.

 25. Підтримка професійного рівня.

 26. Прогноз обсягів реалізації продукції.

 27. Прогноз грошових потоків.

 28. Прогноз балансу активів і пасивів.

 29. Точка беззбитковості.

 30. Ціновий контроль.

 31. Фінансовий план фірми.

 32. Види ризиків.

 33. Законодавчі основи бізнесу.

 34. Юридичний план фірми.

 35. Ринкові можливості фірми.

 36. Потреби фірми у фінансуванні.

 37. Накопичення та використання фондів.

 38. Склад резюме.

 39. Фінансові пропозиції.

 40. Склад реквізитів фірми.

8. Список рекомендованої літератури Основна література

1. Господарський кодекс України із змінами і доповненнями, внесеними від 24 липня 2009 року № 1617-VI

2. Земельний кодекс України із змінами і доповненнями, внесеними від 5 листопада 2009 року №1702-VI

3. Водний кодекс України із змінами і доповненнями, внесеними від 3 червня 2008 року №309-VI

4. Повітряний кодекс України із змінами і доповненнями, внесеними від 15 січня 2009 року №885-VI

5. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. Покропивного С.Ф. -2-ге, перероб. та доп. –К: КНЕУ, 2006. – 528с.

6. Довбня С.Б. Методические основы и направления реструктуризации предприятий в промышленности. – Днепропетровск: Наука и образование, 2002. -312с.

7. Редина Н.И. Менеджмент: Учебн. пособ. – ДГФЭИ, 1998. -198с.

8. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін..: Ред.- упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти України», 2005. - 422с.

9. Дєєва Н.М., Гордеева Л.П., Редіна Н.І. Фінанси: Учбовий модуль. – Дніпропетровськ: ДДФЄІ, 2000. – 138с.

10. Дєєва Н.М., Редіна Н.І., Дулік Т.О. та ін. Оподаткування в Україні – Навч. посіб. – За ред. Редіної Н.І. Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. -550с.

11. Бизнес-план: Учебн. пособ./ Под ред. проф. Маниловского Р.Г. – М.: Финансы и статистика, 1998. - 164с.

12. Падерін І.Д., Сухарева Л.О. Методика та досвід розробки бізнес-планів для починаючих підприємців// Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук пр. Вип. 207, Т3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С.634-636.

13. Методичні рекомендації по складанню бізнес-плану (зарубіжний досвід). – К.: МФУ, 1996. - 78с.

14. падерін І.Д. Бізнес-планування: Навч. посіб. – Дніпропетровськ, ДДФЄІ, 2001. – 56с.

15. Теплих А.С. Бизнес-план. – М.: Ось-89, 1996. – 217с.

16. Бароу К., Бароу П., Браун Р. Бізнес-план: Практ. посіб. – Пер. з 3-го англ. вид. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 285 с.

17. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємства (Наказ Міністерства економіки України від 06.09.2006р. №290)

18. Падерін І.Д., Сорока К.О. Бізнес-тренінг: Пошук кредитора та оцінка бізнес-плану: Навч. метод. посіб. – ДДФА, 2008. - 39с.

19. Гетало В.П., Гончаров Г.О., Колесник А.В. Бізнес-планування: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «Професіонал», 2008. – 240с.

20. Падерін І.Д., Сорока К.О. Бізнес-планування: навчально-методичний посібник. - Дніпропетровськ, ДДФА, 2006. - 62 с.

Соседние файлы в папке учеба